Juridiskais pamats

EMSA dibināšanas regulas 1. pantā ir teikts, ka aģentūras mērķis ir nodrošināt augstu, vienveidīgu un efektīvu līmeni kuģošanas drošībai, jūras drošībai, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanai un reaģēšanas pasākumiem, kā arī reaģēšanas pasākumiem uz naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītu jūras piesārņojumu un attiecīgā gadījumā dot ieguldījumu kopējā jūras transporta un jūras satiksmes efektivitātē, lai veicinātu Eiropas jūras transporta telpas bez robežām izveidi.

Virsuzdevums

EMSA virsuzdevums ir nodrošināt ES jūrniecības nozares intereses attiecībā uz drošu, aizsargātu, videi nekaitīgu un konkurētspējīgu jūrniecības nozari un darboties kā uzticamam un vispāratzītam references centram jūrniecības nozarē Eiropā un visā pasaulē.

EMSA izmanto savu unikālo zinātību, lai darbotos kā būtisks dalībnieks jūrniecības nozarē Eiropā un ārpus tās.

EMSA strādā ar kuģošanas drošuma, drošības, klimata, vides un vienotā tirgus jautājumiem un uzdevumiem, vispirms kā pakalpojumu sniedzējs dalībvalstīm un Komisijai un arī kā novatorisks un uzticams partneris un zināšanu centrs Eiropas jūrniecības nozarei un potenciāli arī ārpus tās kā starptautiski atzīts centrs.

Mērķis

EMSA mērķis ir kļūt par izcilības centru drošas un ilgtspējīgas ES jūrniecības nozares izveidei.

Vērtības

Kvalitāte, uzticamība, efektivitāte, rezultativitāte, pārredzamība, elastīgums, kā arī viedums un dzimumu līdzsvars.

staff 2020

More Info