Právny základ

V článku 1 zakladajúceho nariadenia agentúry EMSA sa uvádza, že účelom agentúry je zabezpečiť vysokú, jednotnú a účinnú úroveň námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, predchádzania znečisteniu z lodí a zásahov pri ňom, ako aj v oblasti zásahov pri znečistení morí z ropných a plynových zariadení a v prípade potreby prispievať k celkovej efektívnosti námornej premávky a námornej dopravy, s cieľom uľahčiť vytvorenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok.

Poslanie

Poslaním agentúry EMSA je slúžiť námorným záujmom EÚ pre bezpečný, chránený, ekologický a konkurencieschopný námorný sektor a pôsobiť ako spoľahlivé a rešpektované referenčné miesto v námornom sektore v Európe a na celom svete.

Agentúra EMSA využíva svoje jedinečné know-how, aby zaujala pozíciu vedúceho hráča v klastri námornej dopravy v Európe aj mimo nej.

Agentúra EMSA sa venuje problémom a úlohám v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, klímy, životného prostredia a jednotného trhu, a to v prvom rade ako poskytovateľ služieb členským štátom a Komisii, ale tiež ako inovatívny a spoľahlivý partner a znalostné centrum pre európsky klaster námornej dopravy a prípadne aj ako medzinárodný referenčný subjekt.

Vízia

Víziou agentúry EMSA je slúžiť ako centrum excelentnosti pre bezpečný a udržateľný námorný sektor EÚ.

HODNOTY

Kvalita, dôveryhodnosť, účinnosť, efektivita, transparentnosť, flexibilita a cieľ stať inteligentným a rodovo vyváženým subjektom.

staff 2020

More Info