Správna rada

 
Správna rada dohliada na prácu agentúry a výkonného riaditeľa. Predovšetkým prijíma jednotný programový dokument agentúry, ktorý sa vzťahuje na trojročné obdobie, a v rámci svojich právomocí v rozpočtovom postupe prijíma rozpočet a plán pracovných miest. Správna rada takisto prijíma a posudzuje konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry, ako sa to od nej vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov a výkonnosť (výstupy) v spojitosti so zásadami nákladovej účinnosti, efektívnosti a správneho finančného riadenia.

Správna rada je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov, Islandu a Nórska (krajiny EZVO ako pozorovatelia) a štyroch zástupcov Komisie, ako aj štyroch zástupcov z rôznych sektorov námorného priemyslu, ktorí nemajú hlasovacie právo.

Infografia do Conselho de Administração da EMSA

Save

Save