Izjave o misiji

Agencija

Misija EMSA-e jest služiti pomorskim interesima EU-a u pogledu uspostave sigurnog, zaštićenog, zelenog i konkurentnog pomorskog sektora te biti pouzdana i uvažena referentna točka u pomorskom sektoru u Europi i svijetu.

EMSA primjenjuje svoje jedinstveno znanje i iskustvo kako bi postala ključan subjekt u pomorskom klasteru u Europi i izvan nje.

EMSA se bavi pitanjima i zadaćama u području pomorske sigurnosti, zaštite, klime, okoliša i jedinstvenog tržišta, ponajprije kao pružatelj usluga državama članicama i Komisiji, ali i kao inovativan i pouzdan partner i centar znanja za europski pomorski klaster, a eventualno i šire, kao referentna točka na međunarodnoj razini.

Izvršni direktor

Izvršni direktor odgovara Upravnom odboru i odgovoran je za organiziranje, vođenje i razvoj Agencije u skladu s Uredbom o osnivanju EMSA-e.

Izvršni ured

Pruža podršku direktoru u svim područjima za koje je nadležan. To uključuje unaprjeđenje dobrog upravljanja uz podršku uprave te promicanje usklađenosti, transparentnosti i kulture javne službe. Kad je riječ o planiranju i praćenju, Izvršni ured odgovoran je za izradu glavnih dokumenata u području institucijskog planiranja i izvješćivanja (jedinstveni programski dokument i konsolidirano godišnje izvješće o radu) i praćenje cjelokupnog proračunskog ciklusa, od početnih ulaznih podataka do njegova izvršenja. Izvršni ured funkcionira kao tajništvo Upravnog odbora EMSA-e i obavlja sve zadaće EMSA-e povezane s usklađenošću i revizijama (Služba za unutarnju reviziju, Europski revizorski sud, okvir za unutarnju kontrolu itd.), uključujući upravljanje rizicima. Izvršni ured nadležan je i za još dva područja, a to su stalni razvoj sustava upravljanja kvalitetom i funkcija računovodstvenog službenika (koji izravno odgovara Upravnom odboru Agencije). Jedna od zadaća Izvršnog ureda odnosi se i na komunikaciju, onu koja uključuje tradicionalne komunikacijske kanale te onu koja uključuje digitalne medije i društvene mreže. Međunarodni i međuinstitucijski odnosi u okviru rada s institucijama i nadležnim tijelima u EU-u i izvan njega isto su tako dio zadaća Izvršnog ureda. To uključuje planiranje i poduzimanje inicijativa, koordiniranje stajališta EMSA-e te organiziranje događaja i posjeta.

ODJEL 1.: Održivost i tehnička pomoć

Odjel 1. zadužen je za zadaće povezane s održivošću, s naglaskom na doprinosu europskom zelenom programu za pomorski promet jačanjem kapaciteta EU-a za zaštitu morskog okoliša, upravljanje klimatskim promjenama i odgovaranje na nove ekološke izazove. Zadužen je za širok raspon aktivnosti čiji je cilj sprečavanje onečišćenja s brodova te odziv na onečišćenje s brodova i onečišćenje uzrokovano naftnim i plinskim postrojenjima na moru.

Odjel isto tako pruža podršku Europskoj komisiji i državama članicama u pravilnoj provedbi zakonodavstva EU-a putem svojeg programa posjeta i inspekcijskih pregleda, kao i u pogledu pitanja povezanih s ljudskim čimbenikom i standardima za pomorce.

U okviru odjela djeluje Akademija EMSA-e koja nudi širok raspon aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi se pružila podrška dionicima, među ostalim s pomoću najsuvremenije tehnologije. Osim toga, odjel upravlja projektima pomoći državama koje su zatražile pristup Uniji, zemljama europskog susjedstva koje dijele Sredozemno more te Crno more i Kaspijsko jezero, te državama koje nisu članice EU-a, a članice su Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke.

Jedinica 1.1. – Održivost

Jedinica 1.1. odgovorna je za zadaće povezane s održivošću te državama članicama i Komisiji pruža tehničku pomoć u pitanjima koja se odnose na utjecaj pomorstva na okoliš te pomoć u pogledu pripravnosti i odziva u slučaju onečišćenja s brodova i onečišćenja uzrokovanog naftnim i plinskim postrojenjima na moru.

Konkretno, ta jedinica podupire razvoj i provedbu relevantnog zakonodavstva EU-a i međunarodnog zakonodavstva u području klime i zaštite okoliša te razvija praktične smjernice i alate za njegovu provedbu, pri čemu osigurava sudjelovanje šireg europskog pomorskog klastera u tom postupku.

Ona razvija i održava učinkovite instrumente za odziv radi osiguravanja dodatnih kapaciteta država članica za odziv na onečišćenje s brodova i onečišćenje uzrokovano naftnim i plinskim postrojenjima na moru, a vodi računa i o pružanju podrške državama članicama u slučajevima onečišćenja opasnim i štetnim tvarima i u pogledu drugih novih prijetnji morskom okolišu.

Kako bi ostvarila te ciljeve, jedinica održava bliske radne odnose s državama članicama i Komisijom u okviru Međunarodne pomorske organizacije i regionalnih sporazuma za zaštitu morskog okoliša, prema potrebi.

Jedinica 1.2. – Posjeti i inspekcijski pregledi, ljudski čimbenik

Ova jedinica odgovorna je za posjete državama članicama s naglaskom na operativnu provedbu uredbi i direktiva EU-a u području pomorstva. Ta se zadaća izvršava u bliskoj suradnji s poslovnim jedinicama EMSA-e koje imaju posebnu odgovornost za relevantne zakonodavne instrumente. Ova jedinica provodi i inspekcijske preglede u klasifikacijskim društvima koja obavljaju pregled i certifikaciju brodova u međunarodnoj trgovini i koja djeluju kao priznate organizacije u ime država članica. Ti inspekcijski pregledi provode se u cijelom svijetu, a njihovi rezultati uzimaju se u obzir pri redovitom ocjenjivanju tih organizacija koje Europska komisija provodi u skladu s pravom EU-a.

Kad je riječ o standardima za pomorce, ova jedinica zadužena je i za inspekcijske preglede u trećim zemljama u kojima se osposobljavaju i certificiraju pomorci kako bi mogli raditi na brodovima koji plove pod zastavom država članica EU-a. Osim toga, obavlja statistički pregled i analizu podataka iz informacijskog sustava EMSA-e (STCW-IS) u koji se pohranjuju informacije o certifikatima i ovjerama priznanja. Jedinica isto tako pruža pomoć Komisiji i državama članicama u pogledu pitanja povezanih s Međunarodnom pomorskom organizacijom, Međunarodnom organizacijom rada i ljudskim čimbenikom koristeći se iskustvom stečenim u kontekstu Konvencije STCW kako bi im pružila potporu prilikom provedbe Konvencije o radu pomoraca i drugih relevantnih instrumenata Međunarodne organizacije rada. Osim toga, podupire inicijative kojima se promiče društvena odgovornost u pomorstvu i potiče mlade da odaberu pomorska zvanja.

Pri obavljanju aktivnosti povezanih s posjetima i inspekcijskim pregledima jedinica se koristi sustavom upravljanja kvalitetom koji je propisno certificiran u skladu s normom ISO 9001: 2015.

Jedinica 1.3. – Izgradnja kapaciteta

Jedinica 1.3. odgovorna je za aktivnosti kojima se podupire stručno usavršavanje i osposobljavanje osoblja nadležnih tijela koja izvršavaju odgovornosti država zastave, država luke i obalnih država.

U okviru jedinice djeluje Akademija EMSA-e, a ona pruža i tehničku pomoć državama članicama, zemljama proširenja i susjednim zemljama. Osim toga, odgovorna je za stjecanje znanja iz podataka i informacija prikupljenih u Agenciji u okviru postupaka analitike.

Ova jedinica odgovorna je za izradu, razvoj, ažuriranje i provedbu strukturiranih i modularnih programa osposobljavanja za službenike iz država članica, drugih agencija EU-a, država u okviru europske politike susjedstva i država korisnica instrumenta pretpristupne pomoći. To uključuje, među ostalim, upravljanje alatima, razvoj i stalno ažuriranje relevantnih nastavnih planova i programa, razvoj i održavanje tečajeva e-učenja i internetskih tečajeva, razvoj simuliranih pregleda brodova s pomoću tehnologije virtualne stvarnosti te ocjenjivanje i certificiranje pojedinaca u skladu s dogovorenim metodologijama. Osim toga, ova jedinica pruža tehničku pomoć prije, tijekom i nakon faze revizije u okviru sustava revizije država članica IMO-a.

Upravlja projektima namijenjenima državama u okviru europske politike susjedstva u Sredozemnom moru te Crnom moru i Kaspijskom jezeru u područjima koja su u okviru mandata Agencije.

Naposljetku, ova jedinica odgovorna je za horizontalnu analizu i izvješća u pogledu cjelokupne provedbe pomorskog zakonodavstva, izradu redovitih i ad hoc statističkih podataka, upotrebu podataka dostupnih putem internih alata i aplikacija radi pružanja podrške Komisiji i državama članicama, za izradu godišnjih pregleda u suradnji s odgovarajućim poslovnim jedinicama, razvoj alata za dinamički pregled nacionalnih tijela, koordinaciju sudjelovanja EMSA-e u relevantnim istraživačkim projektima te utvrđivanje daljnjih mjera na temelju rezultata tih projekata, u suradnji s poslovnim jedinicama, Europskom komisijom i drugim agencijama.

Odjel 2.: Sigurnost, zaštita i nadzor

Misija odjela 2. jest pružati tehničku pomoć i podršku Europskoj komisiji i državama članicama u pogledu pitanja povezanih sa sigurnošću i zaštitom brodova (jedinica 2.1.) te pružati usluge pomorskog nadzora (jedinica 2.2.) velikom broju korisnika usluga EMSA-e.

Odjel 2. na horizontalnoj je razini odgovoran i za upravljanje prijelaznom fazom zajedničkog okruženja za razmjenu informacija (CISE) okupljanjem dionika CISE-a radi razvoja i proširenja mreže CISE-a kako bi ona do kraja 2021. bila puštena u rad. Osim toga, odjel 2. odgovoran je za suradnju s Europskom svemirskom agencijom (ESA). Vrlo pomno prati djelovanje odborâ i pododborâ IMO-a te prema potrebi pruža i koordinira tehničku podršku koja može biti potrebna u pogledu pitanja povezanih sa sigurnošću i zaštitom brodova te satelitskom komunikacijom.

Jedinica 2.1. – Sigurnost i zaštita

Jedinica 2.1. odgovorna je za pružanje tehničke pomoći u pogledu pitanja povezanih sa sigurnošću brodova, pomorskom opremom, autonomnim brodovima, sigurnosnom zaštitom u pomorstvu, istraživanjem nesreća, mjestima zakloništa, provedbom u državi zastave i nadzorom države luke. Osim toga, u okviru ove jedinice nalazi se jedinica za upravljanje sustavom EQUASIS.

Jedinica 2.1. odgovorna je za pružanje tehničke pomoći Komisiji i državama članicama u pogledu različitih pitanja sigurnosti, uključujući stabilitet putničkih brodova u oštećenom stanju, požare na ro-ro putničkim brodovima, autonomne brodove, ukrcaj/iskrcaj brodova za rasuti teret, sigurnost kontejnerskih i ribarskih brodova te upravljanje sigurnošću.

Kad je riječ o pomorskoj opremi, jedinica 2.1. odgovorna je za poslovno upravljanje bazom podataka o opremi koja je certificirana u EU-u i godišnje ažuriranje relevantnih pomorskih standarda certificiranja u zakonodavstvu EU-a. Ona podupire rad skupine prijavljenih tijela radi usklađivanja provedbe standarda, pri čemu pruža usluge tehničkog tajništva, olakšava rad tijela za nadzor tržišta i pruža podršku Komisiji u upravljanju sporazumom o međusobnom priznavanju sklopljenim sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kad je riječ o sigurnosnoj zaštiti u pomorstvu, ova je jedinica odgovorna za pružanje tehničke pomoći Komisiji u praćenju provedbe zahtjeva u pogledu sigurnosne zaštite u pomorstvu u državama članicama u skladu s Uredbom (EZ) br. 725/2004 o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka. Osim toga, ona pruža podršku Komisiji i državama članicama u pogledu pitanja povezanih s kibersigurnošću i općenito u pogledu pitanja povezanih sa sigurnosnom zaštitom u pomorstvu.

Kad je riječ o istraživanju nesreća, jedinica je odgovorna za pružanje tehničke pomoći u pogledu provedbe Direktive 2009/18/EZ o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa. Pruža usluge tajništva za stalni okvir suradnje tijelâ za istraživanje nesreća. Ona je odgovorna i za poslovno upravljanje Europskom informacijskom platformom za pomorske nesreće (EMCIP), odnosno alatom za pohranu i obradu podataka o nesrećama i izvješća o istragama koje dostavljaju države članice. Na temelju podataka o nesrećama jedinica provodi analizu sigurnosti i osigurava statističke podatke povezane s pomorskim nesrećama.

Jedinica 2.1. odgovorna je za pružanje tehničke pomoći u pogledu provedbe Direktive 2009/16/EZ, kako je izmijenjena (nadzor države luke). To uključuje sudjelovanje u svim tijelima Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke. Ona je odgovorna i za pružanje tehničke pomoći u pogledu provedbe Direktive (EU) 2017/2110 o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, te provedbu u državi zastave.

Osim toga, u okviru ove jedinice djeluje jedinica za upravljanje sustavom Equasis, koja osigurava svakodnevni rad tog sustava te pruža tehničku pomoć u pogledu pitanja povezanih s mjestima zakloništa.

Jedinica 2.2. – Nadzor

Misija jedinice 2.2. jest pružati usluge pomorskog nadzora radi poboljšanja pomorskih informacija u Agenciji primjenom rješenja koja su usmjerena na operativne potrebe korisnika. U tu svrhu ona upravlja prikupljanjem informacija i svakodnevno osigurava protok informacija dobivenih promatranjem Zemlje s pomoću satelita, pruža informacije iz satelitskog sustava automatske identifikacije (SAT-AIS), te prenosi informacije koje potječu iz daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (RPAS). To uključuje uspostavljanje redovnih usluga nadzora na temelju zahtjeva pomorskih tijela i drugih agencija za obalnu stražu te potporu koja se pruža u okviru plana djelovanja EMSA-e u nepredvidivim situacijama u slučaju izvanredne pomorske situacije.

Jedinica 2.2. odgovorna je za pribavljanje i svakodnevno pružanje opsežnog portfelja podataka dobivenih promatranjem Zemlje s pomoću satelita, proizvoda s dodanom vrijednošću i usluga uzbunjivanja, dobivenih upotrebom radara sa sintetičkim otvorom i optičkih satelita, kako bi se odgovorilo na operativne zahtjeve većeg broja pomorskih zajednica korisnika.

Glavne su sastavnice triju različitih usluga: i. CleanSeaNet, usluge satelitskog otkrivanja i praćenja izlijevanja nafte, ii. usluge pomorskog nadzora programa Copernicus, koji je Komisija delegirala Agenciji, i iii. usluge temeljene na satelitskim snimkama koje se pružaju Frontexu u svrhu pomorskog nadzora granica.

Kad je riječ o daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima i satelitskim komunikacijskim uslugama, jedinica 2.2. odgovorna je za uspostavljanje operacija zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS) te opće prikupljanje i svakodnevno pružanje informacija dobivenih RPAS-ovima i satelitskom komunikacijom, kao što su poruke AIS-a, videoprijenosi uživo, radarska otkrivanja, signali za pomoć i mjerenja emisija, kako bi se odgovorilo na operativne zahtjeve većeg broja pomorskih zajednica korisnika, uključujući druge agencije EU-a u okviru suradnje u području obalne straže. Tim informacijama nadopunjuju se opće pomorske informacije, uključujući uslugu satelitskog otkrivanja i praćenja izlijevanja nafte (CleanSeaNet), nadzor emisija čiji su izvor brodovi (otkrivanje emisija SOx) te otkrivanje brodova putem satelita u svrhu pomorskog nadzora. Osim toga, ugradnjom RPAS-ova u plovila EMSA-e i drugih agencija EU-a / tijela država članica tom se uslugom dodatno podupiru aktivnosti odziva na onečišćenje i druge aktivnosti obalne straže na moru.

Odjel 3.: Digitalne usluge

EMSA mora intenzivirati svoj rad na integraciji novog digitalnog pristupa, čija je svrha poboljšanje učinkovitosti, pouzdanosti i predvidljivosti pomorskih operacija. Za rješavanje tog pitanja potrebno je povećati primjenu digitalnih tehnologija kako bi se pružile mogućnosti za stvaranje vrijednosti, čime se dodatno olakšava razmjena i dijeljenje pomorskih podataka među svim stranama. Odjel 3. odgovoran je za cjelokupni životni ciklus aplikacija, koordinaciju s poslovnim jedinicama, tehničke specifikacije i tehnička savjetovanja, koordinaciju poduzeća izvođača te funkcioniranje usluga. Ovaj odjel odgovoran je i za korporativne usluge te pruža visokokvalitetnu i pravodobnu podršku temeljnom operativnom poslovanju EMSA-e.

Jedinica 3.1. – Integrirane usluge pomorskog prometa

Ova jedinica osigurava razvoj, pružanje i stalno poboljšanje svih pomorskih digitalnih usluga Agencije. Kako bi poduprla ispunjavanje poslovnih ciljeva EMSA-e, ova jedinica blisko surađuje sa svim poslovnim jedinicama te odgovara na njihove potrebe za tehničkim sustavim i uslugama, provodi puni operativni ciklus IKT-a, uključujući stalno poboljšanje i razvoj.

Ova jedinica djeluje kao platforma za pomorske usluge koje se dijele s državama članicama radi dopune i poboljšanja nacionalnih kapaciteta za nadzor plovidbe, nadzor države luke te pripravnost i odziv u slučaju onečišćenja mora. Aktivnosti ove jedinice uključuju i integraciju i kombiniranje različitih vrsta podataka, stvaranje slike stanja u pomorstvu te pružanje usluga prilagođenih zahtjevima korisnika, čime se izbjegava udvostručavanje rada, preklapanje infrastruktura i stvaranje nepotrebnih troškova.

Osim toga, ova jedinica koordinira razvoj i provedbu strategije za IKT koja se temelji na računalstvu u oblaku kako bi se osigurala dostupnost najprikladnijih rješenja i najsuvremenijih aplikacija IKT-a za potrebe korisnika. U kombinaciji s upotrebom alata za analizu velike količine podataka i algoritama umjetne inteligencije, rješenjima u oblaku nastoji se povećati sposobnost EMSA-e da pruži nove usluge s dodanom vrijednošću u različitim operativnim kontekstima, kao što su kontrola ribarstva, nadzor granica, zaštita i sigurnost pomorskog prometa, zaštita obale i zaštita okoliša. Ova jedinica pridonosi i aktivnostima povezanima s kibersigurnošću kako bi se u EMSA-i osigurala najviša razina sigurnosti u području IKT-a i kako bi se omogućila razmjena iskustava i znanja s državama članicama i industrijom.

Jedinica 3.2. – Pomorska digitalna rješenja

Ova jedinica odgovorna je za upravljanje podatkovnim centrima (na primarnim lokacijama i lokacijama za kontinuitet poslovanja), smještaj i IT operacije svih pomorskih aplikacija, upravljanje unutarnjim korporativnim uslugama, upravljanje radnim jedinicama i korisničkom službom za unutarnje korisnike te umrežavanje i sigurnost.

Ova jedinica pruža podršku razvoju, testiranju, uvođenju i funkcioniranju infrastrukture i korporativnih usluga EMSA-e primjenom najsuvremenijih postupaka upravljanja IT uslugama na temelju praksi ITIL-a. Podupire ostvarivanje poslovnih ciljeva na način da osigurava sveobuhvatnu dostupnost, funkcioniranje i pouzdanost usluga primjenom najbolje prakse u pogledu postupaka smještaja, praćenja, kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe.

Jedinica je zadužena i za cjelokupno upravljanje programskom podrškom i bazama podataka te instalaciju, konfiguraciju, integraciju i uvođenje komponenata aplikacija u pretprodukcijskom i produkcijskom okruženju informacijske infrastrukture EMSA-e (uključujući Jedinicu za kontinuitet poslovanja).

Jedinica je zadužena i za EMSA-inu službu za podršku na moru koja pruža operativne i tehničke usluge 24 sata na dan i sedam dana u tjednu kako bi se osigurala dostupnost i stabilnost sustavâ praćenjem kontinuiteta protoka ulaznih i izlaznih podataka, izvješćivanjem o kvaliteti i upravljanjem incidentima povezanima sa svim pomorskim aplikacijama Agencije. U slučaju izvanredne pomorske situacije služba za podršku na moru djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za mobilizaciju operativnih usluga EMSA-e te se putem nje izvješćuje EMSA-u i Komisiju o pomorskim nesrećama u skladu s planom djelovanja EMSA-e u nepredvidivim situacijama.

Nadalje, ova jedinica odgovorna je za tehničko i poslovno vrednovanje i provjeru aplikacija, upravljanje izradom aplikacija, uvođenje aplikacija te pripremu sustava za praćenje aplikacija.

Jedinica 3.3. – Horizontalne digitalne usluge

Ova jedinica surađuje s državama članicama i institucijama EU-a radi provedbe inicijativa EU-a za nadzor plovidbe u područjima obuhvaćenima Direktivom 2002/59/EZ (kako je izmijenjena), konkretno putem suradnje s državama članicama u upravljanju sustavom SafeSeaNet, zajedničkim podatkovnim središtem Europske unije za praćenje i identifikaciju na velikoj udaljenosti i međunarodnom razmjenom podataka za praćenje i identifikaciju na velikoj udaljenosti. Osim toga, pruža pomoć Europskoj komisiji i državama članicama kad je riječ o problemima povezanima s praćenjem i identifikacijom na velikoj udaljenosti u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Ova jedinica odgovorna je i za pružanje podrške u pogledu tehničke provedbe Direktive o službenom postupku prijave te za poboljšanje europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja u skladu s Uredbom (EU) 2019/1239. Uz to, pruža pomoć Komisiji i državama članicama radi podrške razvoju usluga povezanih s uvođenjem mrežne usluge eCertificates i olakšavanja izvješćivanja s brodova.

Nadalje, ova jedinica upravlja glavnim sporazumima o suradnji s institucijama EU-a, pri čemu prikuplja njihove poslovne zahtjeve i pretvara ih u funkcionalne specifikacije. Sklopljen je velik broj sporazuma o suradnji s različitim institucijama, uključujući Europsku agenciju za kontrolu ribarstva (EFCA), pomorske snage Europske unije, Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA) i Centar za pomorske analize i operacije povezane s opojnim drogama (MAOC-N).

Odjel 4.: Korporativne usluge

Misija odjela 4. (Korporativne usluge) jest pružiti visokokvalitetnu i pravodobnu podršku temeljnom operativnom poslovanju EMSA-e te pomoći upravi i osoblju u području upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova (uključujući pristup dokumentima) i financijskih poslova te drugih korporativnih usluga, kao što su provedba sporazuma o sjedištu, objekti i logistika, upravljanje dokumentima, organizacija događaja i službenih putovanja EMSA-e.

Osim toga, ona pruža pomoć odjelima i Izvršnom uredu prilikom pripreme, pokretanja i praćenja svih postupaka javne nabave, pokretanja financijskih transakcija, upravljanja financijskim ugovorima i upravljanja imovinom.

Jedinica 4.1. – Ljudski resursi i interna podrška

Ova jedinica ponajprije je odgovorna za provedbu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika te za razvoj, provedbu i pružanje podrške u pogledu kadrovske politike u područjima zapošljavanja, upravljanja osobljem, razvoja karijere, primitaka od rada, dobrobiti osoblja, učenja i razvoja te organiziranja službenih putovanja i naknade troškova za službena putovanja.

Osim toga, ona je odgovorna za provedbu i praćenje prava i obveza Agencije i njezina osoblja u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima (Sporazum o sjedištu).

Ona je zadužena i za provedbu, na razini cijele Agencije, politike i postupaka povezanih s upravljanjem dokumentima, arhiviranje, rukovanje poštom, tiskarnicu i kopirnicu te naknadu troškova za događaje u okviru EMSA-e.

Jedinica 4.2. – Pravni poslovi, financije i objekti

Ova jedinica savjetuje izvršnog direktora u pravnim, proračunskim i financijskim pitanjima te osigurava usklađenost pravnih i financijskih transakcija s Financijskom uredbom EMSA-e. Konkretno, ona u tom području pruža savjete i provodi provjere postupaka javne nabave i pravnih obveza te financijskih i proračunskih pitanja. Jedinica provodi ex ante financijske provjere svih financijskih transakcija te osigurava knjiženje računa Agencije i upravljanje arhivom ugovora i svim pravima na pristup sustavu ABAC. Naposljetku, ona nastoji pojednostavniti administrativne postupke te u tu svrhu osigurava osposobljavanje u područjima financija i javne nabave, izrade i ažuriranja relevantnih pravila, smjernica, predložaka i postupaka te je kao poslovna jedinica odgovorna za poboljšanje alata za javnu nabavu i financijskih alata Agencije, uključujući e-javnu nabavu. Osim toga, bavi se pitanjima pristupa dokumentima.

Ova jedinica osigurava okvir za utvrđivanje politike zaštite okoliša Agencije i koordinira projekte usmjerene na registraciju u sustavu EMAS.

Naposljetku, ona održava prostore i infrastrukturu EMSA-e te upravlja njima, bavi se pitanjima sigurnosti i zaštite, pruža podršku prilikom događaja koje organizira EMSA te pruža brojne druge usluge podrške.