European Maritime Safety Agency (EMSA)

Õiguslik alus

EMSA asutamismääruse artiklis 1 on sätestatud, et amet on loodud meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, laevade põhjustatud reostuse vältimise ja tõrje ning nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud merereostuse tõrje kõrge, ühetaolise ja tulemusliku taseme tagamiseks ning annab vajaduse korral panuse mereliikluse ja meretranspordi üldisesse tõhususse, et hõlbustada Euroopa piirideta meretranspordiruumi loomist.

Missioon

EMSA missioon on teenida ELi merendushuve, et tagada merendussektori ohutus, turvalisus, keskkonnahoidlikkus ja konkurentsivõimelisus ning toimida usaldusväärse ja lugupeetud eeskujuna Euroopa ja terve maailma merendussektorile.

EMSA kasutab oma ainulaadset oskusteavet, et tegutseda Euroopas ja kaugemal merendusklastri olulise osalisena.

EMSA töötab meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, kliima, keskkonna ja ühtse turu valdkonna küsimuste ja ülesannetega, toimides eelkõige liikmesriikidele ja komisjonile teenuse osutajana, aga ka Euroopa merendusklastri uuendusliku ja usaldusväärse partneri ja teadmuskeskusena ning potentsiaalselt ka kaugemal rahvusvahelise eeskujuna.

Visioon

EMSA visioon on olla ohutu ja kestliku ELi merendussektori tippkeskus.

Väärtused

Kvaliteet, usaldatavus, tõhusus, tulemuslikkus, läbipaistvus, paindlikkus, nutikus ja sooline tasakaalustatus.

staff 2020

More Info