European Maritime Safety Agency (EMSA)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) EMSA celem Agencji jest zapewnienie wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie zanieczyszczeniom i reagowanie na zanieczyszczenia ze statków lub instalacji naftowych i gazowych, a także, w razie potrzeby, podnoszenie ogólnejprzyczynianie się do poprawy wydajności ruchu morskiego i transportu morskiego, tak aby ułatwić utworzenie ustanowienie europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier.

Misja

EMSA realizuje misję wspierania interesów morskich UE na rzecz bezpiecznego, chronionego, ekologicznego i konkurencyjnego sektora morskiego oraz stanowi wiarygodny i uznany punkt odniesienia w sektorze morskim w Europie i na świecie.

Dzięki swojemu wyjątkowemu „know-how” Agencja EMSA może być kluczowym podmiotem graczem w morskich klastrach w Europie i poza nią.

EMSA zajmuje się problemami kwestiami i zadaniami z zakresui zadaniami związanymi z bezpieczeństwem bezpieczeństwa i ochrony na morzu, morskim, ochroną, klimatemklimatu, środowiskiem środowiska i jednolitym jednolitego rynkiemrynku, przede wszystkim jako podmiot świadczący usługi na rzeczw pierwszej kolejności poprzez świadczenie usług  państwom członkowskich i Komisji, ale także również jako nowatorski innowacyjny i wiarygodny godny zaufania partner i, a zarazem centralny ośrodek wiedzy dla europejskiego klastra morskiego, a potencjalnie też jako światowy punkt odniesienia na skalę międzynarodową.

Wizja

Europejska Agencja Bezpieczeństwa MorskiegoEMSA stawia sobie za cel bycie centrum doskonałości dla bezpiecznego i zrównoważonego sektora morskiego UE.

Wartości

Jakość, wiarygodność, wydajność, skuteczność, przejrzystość, elastyczność, inteligencja i równowaga płci.

staff 2020

More Info