Küldetésnyilatkozatok

Az ügynökség

Az EMSA küldetése, hogy az EU érdekeit szolgálja a biztonságos, zöld és versenyképes tengerhasznosítási ágazatért, továbbá hogy megbízható és tiszteletnek örvendő hivatkozási pont legyen az európai és a globális tengerhasznosítási ágazatban.

Az EMSA egyedi know-how-ját kamatoztatva pozicionálja magát a tengeri klaszter alapvető szereplőjeként Európában és azon kívül.

Az EMSA a tengerbiztonsággal, a tengerhajózási biztonsággal, az éghajlattal, a környezettel és az egységes piaccal kapcsolatos kérdéseken és feladatokon dolgozik egyrészt szolgáltatóként a tagállamok és a Bizottság számára, másrészt innovatív és megbízható partnerként és tudásközpontként az európai tengeri klaszter számára, azon túl pedig nemzetközi hivatkozási pontként.

Az ügyvezető igazgató

Az igazgatási tanácsnak beszámolással tartozó ügyvezető igazgató felel az ügynökség kialakításáért, működéséért és fejlesztéséért, az EMSA alapító rendeletével összhangban.

Az ügyvezető igazgató hivatala

Az igazgató támogatása a felelősségi körébe tartozó valamennyi területen. Ebbe beletartozik a megfelelő irányítás segítése a vezetés támogatásával, a jogszabályi megfelelőség, az átláthatóság és a közszolgálati szemlélet előmozdítása révén. A tervezés és a nyomon követés területén ez az egység felel a legfontosabb intézményi tervezési és jelentéstételi dokumentumok (az egységes programozási dokumentum és az összevont éves tevékenységi jelentés) kidolgozásáért és a teljes költségvetési ciklus nyomon követéséért, a kezdeti hozzájárulásoktól a végrehajtás figyelemmel kíséréséig. Az ügyvezető igazgató hivatala látja el az EMSA igazgatási tanácsának titkársági feladatait, valamint az EMSA valamennyi jogszabályi megfelelőséggel és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatát (Belső Ellenőrzési Szolgálat, Számvevőszék, belső ellenőrzési keretrendszer stb.), beleértve a kockázatkezelést is. Az ügyvezető igazgató hivatalának felelősségi körébe tartozó két további terület a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, valamint a számvitelért felelős tisztviselő feladatköre (aki közvetlenül az ügynökség igazgatási tanácsának tartozik beszámolással). Az egységhez tartozik a kommunikáció is, a hagyományos és a digitális/közösségimédia-termékeket tekintve egyaránt. Az ügyvezető igazgató hivatalának portfóliójába tartoznak ezenkívül a nemzetközi és az intézményközi kapcsolatok az Unión belüli és kívüli intézményekkel és hatóságokkal történő együttműködés vonatkozásában. Ebbe beletartozik a kezdeményezések megtervezése és elindítása, az EMSA álláspontjának koordinálása, valamint rendezvények és látogatások megszervezése.

1. főosztály: Fenntarthatóság és technikai támogatás

Az 1. főosztály felel a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokért, amelyek középpontjában a tengeri szállításra vonatkozó európai zöld menetrendhez való hozzájárulás áll a tengeri környezet védelmét, az éghajlatváltozás kezelését és az új környezeti kihívásokkal való szembenézést szolgáló uniós kapacitások megerősítése útján. A főosztály felelősségi körébe tartozik számos különféle tevékenység, amely a hajók általi szennyezés megelőzésére, valamint a hajók és a tengeri olaj- és gázipari létesítmények okozta szennyezés megelőzésére és elhárítására irányul.
Emellett a főosztály – látogatási programjai és helyszíni szemléi révén – támogatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásában, valamint az emberi tényezővel és a tengerészekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos kérdésekben.
Helyet ad az EMSA Akadémiának, és számos különféle kapacitásépítési tevékenységet kínál az érdekelt felek támogatása érdekében, a legkorszerűbb technológiára is kiterjedően. Ezenkívül támogatási projekteket irányít az Unióhoz csatlakozni kívánó államok, az európai szomszédságpolitika Földközi-tengernél, valamint Fekete- és Kaszpi-tengernél fekvő országai, valamint a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum nem uniós részes államai számára.

1.1. egység – Fenntarthatóság

Az 1.1. egység felel a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokért, és technikai segítségnyújtást biztosít a tagállamok és a Bizottság számára a hajózás környezeti hatásával kapcsolatos kérdésekben, valamint segítséget nyújt a hajók és a tengeri olaj- és gázipari létesítmények okozta szennyezésre való felkészültség és a szennyezés elleni fellépés érdekében.

Az egység támogatja konkrétan a vonatkozó uniós és nemzetközi éghajlat-politikai és környezetvédelmi jogszabályok fejlesztését és végrehajtását, továbbá gyakorlati iránymutatást és eszközöket dolgoz ki a végrehajtásukhoz, biztosítva a tágabb európai tengeri klaszter e folyamatban való részvételét.

Az egység hatékony szennyezéselhárítási eszköztárat dolgoz ki és tart fenn a tagállamok azon kapacitásának növelése céljából, hogy reagálni tudjanak a hajók és a tengeri olaj- és gázipari létesítmények okozta szennyezésre, figyelemmel arra is, hogy támogassa a tagállamokat a veszélyes és káros anyagokkal kapcsolatos incidensek és a tengeri környezetet fenyegető egyéb felmerülő veszélyek tekintetében.

E célok elérése érdekében az egység szoros munkakapcsolatot tart fenn a tagállamokkal és a Bizottsággal a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belül és adott esetben a tengeri környezet védelméről szóló regionális egyezmények keretében.

1.2. egység – Látogatások és helyszíni szemlék, emberi tényezők

Az egység a tagállamokban tett látogatásokért felel, amelyek középpontjában a tengerekre vonatkozó uniós rendeletek és irányelvek operatív végrehajtása áll. Ezt a tevékenységét az EMSA az adott jogalkotási eszközökért felelős szervezeti egységeivel szoros együttműködésben végzi. Emellett helyszíni szemléket is tart hajóosztályozó társaságoknál, amelyek felmérik és tanúsítják a nemzetközi kereskedelemben részt vevő hajókat, és amelyek a tagállamok nevében eljáró elismert szervezetekként tevékenykednek. Ezeket a helyszíni szemléket világszerte végzik, eredményeiket pedig felhasználják az Európai Bizottság e szervezetekről készített – az uniós jog szerinti – rendszeres értékeléseihez.

A tengerészekre vonatkozó előírások területén az egység felel az olyan harmadik országokban történő helyszíni szemlékért, amelyek kiképzik és tanúsítják a tengerészeket, akik ezáltal munkát vállalhatnak az uniós tagállamok lobogója alatt közlekedő hajókon. Ezenkívül az egység foglalkozik az EMSA STCW-IS információs rendszerében tárolt adatok statisztikai felülvizsgálatával és elemzésével; ez a rendszer a tanúsítványokra és az elismerések jóváhagyására vonatkozó információkat tartalmaz. Továbbá az egység segítséget nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak az IMO-val, az ILO-val és az emberi tényezővel kapcsolatos kérdésekben, felhasználva az STCW-egyezménnyel kapcsolatban szerzett tapasztalatait, hogy támogassa a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és egyéb vonatkozó ILO-eszközök végrehajtását, és segítse az olyan kezdeményezéseket, amelyek előmozdítják a „társadalmi felelősségvállalást” a hajózás területén, és a tengerész szakma felé terelik a fiatalokat.

A látogatásokkal és helyszíni szemlékkel kapcsolatos tevékenységei során az egység az ISO 9001:2015 szabvány szerint megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmazza.

1.3. egység – Kapacitásépítés

Az 1.3. egység felel a lobogó szerinti, kikötő szerinti és parti államok felelősségi köreit betöltő illetékes hatóságok személyzetének szakmai fejlődését és képzését támogató tevékenységekért.
Helyet ad az EMSA Akadémiának, és technikai segítségnyújtást biztosít a tagállamok, a bővítési országok és a szomszédos országok számára. Emellett feladata, hogy ismereteket nyerjen az ügynökség által adatelemzés révén gyűjtött adatokból és információkból.

Ez az egység felel a tagállamok, egyéb uniós ügynökségek, a szomszédságpolitika országai és az IPA-országok tisztviselőinek szóló strukturált és moduláris képzési programok megtervezéséért, kidolgozásáért, naprakészen tartásáért és lefolytatásáért. Ebbe beletartozik – egyebek mellett – az eszközök igazgatása, a vonatkozó tantervek és tanmenetek kidolgozása és folyamatos frissítése, e-oktatási és online kurzusok kidolgozása és biztosítása, helyszíni hajószemlék szimulációjának kifejlesztése a virtuális valóság segítségével, valamint az egyének értékelése és képességeik igazolása az elfogadott módszertanok alapján. Az egység emellett technikai segítségnyújtást biztosít az IMSAS auditok vonatkozásában az ellenőrzés előtti, alatti és utáni szakaszhoz.

Az ügynökség megbízatása alá tartozó területeken irányítja azokat a projekteket, amelyek kedvezményezettjei az európai szomszédságpolitika Földközi-tengernél, valamint Fekete- és Kaszpi-tengernél fekvő országai.

Végezetül az egység felel a tengerügyi jogszabályok általános végrehajtásával kapcsolatos horizontális elemzésekért és jelentésekért, rendszeres és eseti statisztikák elkészítéséért a házon belüli eszközök és alkalmazások révén rendelkezésre álló adatok felhasználásával, támogatva a Bizottságot és a tagállamokat, továbbá – az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben – felel az éves áttekintések kidolgozásáért, a nemzeti hatóságokra vonatkozó dinamikus áttekintés kidolgozásáért, valamint az EMSA releváns kutatási projektekben való részvételének koordinálásáért és azok nyomon követéséért, együttműködve a szervezeti egységekkel, az Európai Bizottsággal és egyéb ügynökségekkel.

2. főosztály: Biztonság, védelem és felügyelet

A 2. főosztály feladata, hogy technikai segítségnyújtást és támogatást biztosítson az Európai Bizottság és a tagállamok számára a hajók biztonságával és védelmével kapcsolatos kérdésekben (2.1. egység), és tengerfelügyeleti szolgáltatásokat nyújtson (2.2. egység) az EMSA számos különféle felhasználója számára.
Horizontális szinten a 2. főosztály felel a közös tengerfelügyeleti információmegosztási környezet (CISE) átmeneti szakaszának irányításáért azáltal, hogy összehozza egymással a CISE érdekelt feleit a CISE hálózatának fejlesztése és bővítése érdekében, hogy az 2021 végére működőképessé váljon. Ezenkívül a 2. főosztály felel az Európai Űrügynökséggel (ESA) történő együttműködés végrehajtásáért. Szorosan figyelemmel kíséri az IMO bizottságainak és albizottságainak eljárásait, és szükség esetén biztosítja és koordinálja a hajók biztonságával és védelmével, valamint a műholdas kommunikációval kapcsolatos kérdésekben szükséges technikai támogatást.

2.1. egység – Biztonság és védelem

A 2.1. egység felel a hajóbiztonság, a tengeri felszerelések, az autonóm hajózás, a tengeri védelem, a balesetek kivizsgálása, a menedékhelyek, a lobogó szerinti állam általi végrehajtás, valamint a kikötő szerinti állam általi ellenőrzés tekintetében felmerülő kérdésekben történő technikai segítségnyújtásért. Emellett az egység keretében működik az EQUASIS irányítási egysége.

A 2.1. egység felel a Bizottság és a tagállamok számára biztosítandó technikai segítségnyújtásért különböző biztonsági kérdésekben, ideértve a személyhajók sérült stabilitását, a ro-ro személyhajókon előforduló tűzeseteket, az autonóm hajókat, az ömlesztettáru-szállító hajók be- és kirakodását, a konténerhajók és a halászhajók biztonságát és biztonságirányítását.

A tengeri felszerelések tekintetében a 2.1. egység felel az uniós tanúsítással rendelkező felszerelések adatbázisának ügyviteléért és az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó tengeri tanúsítási előírások éves aktualizálásáért. Ez az egység támogatja az előírások végrehajtásának harmonizálásáért felelős bejelentett szervezetek csoportjának munkáját azáltal, hogy biztosítja annak technikai titkárságát, továbbá elősegíti a piacfelügyeleti hatóság munkáját és támogatja a Bizottságot az Egyesült Államokkal fennálló kölcsönös elismerési megállapodás igazgatásában.

A tengeri védelem tekintetében az egység felelős a Bizottság számára biztosítandó technikai segítségnyújtásért a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló 725/2004/EK rendelet szerinti, tengeri védelemmel kapcsolatos követelmények tagállami végrehajtásának nyomon követése terén. Emellett támogatást nyújt a Bizottság és a tagállamok számára a kiberbiztonsággal és általában véve a tengeri védelemmel kapcsolatos kérdésekben.

A balesetek kivizsgálása tekintetében az egység felelős a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról szóló 2009/18/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos technikai segítségnyújtásért. Emellett ellátja a balesetkivizsgáló szervek állandó együttműködési keretének (PCF) titkársági feladatait. Ez az egység felel továbbá az EMCIP – az Európai Tengeri Balesetek Információs Platformja – ügyviteléért; ez a platform eszközként szolgál a tagállamok által rendelkezésre bocsátott, balesetekkel kapcsolatos adatok és vizsgálati jelentések tárolásához és elemzéséhez. A balesetekkel kapcsolatos adatok alapján biztonsági elemzéseket és statisztikákat nyújt a tengeri balesetekre vonatkozóan.

A 2.1. egység felel a módosított 2009/16/EK irányelv (kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés) végrehajtásával kapcsolatos technikai segítségnyújtásért. Ez magában foglalja a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum valamennyi testületében való részvételt. Az egység felel továbbá a ro-ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről szóló (EU) 2017/2110 irányelv végrehajtásával kapcsolatos technikai segítségnyújtásért és a lobogó szerinti állam általi végrehajtásért.

Ezenkívül az egység keretében működik az Equasis irányítási egysége, ezáltal biztosítja annak napi működését, és technikai segítségnyújtást biztosít a menedékhelyekkel kapcsolatos kérdésekben.

2.2. egység – Felügyelet

A 2.2. egység tengerfelügyeleti szolgáltatásokat hivatott nyújtani az ügynökség rendelkezésére álló tengeri információs helyzetkép bővítése céljából, olyan megoldások alkalmazásával, amelyek a felhasználók operatív szükségleteit helyezik középpontba. Ennek érdekében irányítja a műholdakról érkező Föld-megfigyelési információáramlással kapcsolatos beszerzést és mindennapos műveleteket, automatikus azonosító rendszert biztosítva a műholdak által feltárt információkhoz (SAT-AIS), és továbbítva a távirányítású légijármű-rendszereken (RPAS) alapuló információkat. Ez magában foglalja egyrészt rutinjellegű felügyeleti szolgáltatások felállítását a tengerhajózási hatóságok és egyéb, parti őrség funkciót betöltő hatóságok kérelmei alapján, másrészt az EMSA vészhelyzeti terve alapján tengeri veszélyhelyzetekre reagálva nyújtott támogatást.

A 2.2. egység felel a szintetikus apertúrájú radarból és optikai műholdakról nyert műholdas Föld-megfigyelési adatok, hozzáadott értéket képviselő termékek és riasztási szolgáltatások széles portfóliójának általános beszerzéséért és mindennapos biztosításáért, támogatva különféle tengeri felhasználói közösségek operatív követelményeit.
Ezek három különálló szolgáltatás fő összetevőit alkotják: i) a CleanSeaNet, az európai műholdas olajszennyezés-figyelő szolgálat; ii) a Bizottság által az ügynökségre ruházott Copernicus tengerfelügyelet, valamint iii) a tengeri határellenőrzés céljából a Frontex számára nyújtott, műholdképen alapuló szolgáltatások.

Az RPAS és a műholdas kommunikációs szolgáltatások tekintetében a 2.2. egység felel az RPAS műveletek szervezéséért, valamint az RPAS és műholdas kommunikáció alapú információk – például AIS üzenetek, élő videó, radarészlelés, vészjelzések és kibocsátásmérés – általános beszerzéséért és mindennapos biztosításáért, támogatva különféle tengeri felhasználói közösségek, köztük egyéb uniós ügynökségek operatív követelményeit a parti őrség területén megvalósuló együttműködés keretében. Ezek az információk kiegészítik az általános tengeri információs helyzetképet, ideértve az olajszennyezés-figyelő szolgálatot (CleanSeaNet), a hajók kibocsátásának felügyeletét (SOx meghatározás), valamint a tengerfelügyeleti célú műholdas hajófelderítést. Ezenkívül a távirányítású légijármű-rendszernek az EMSA és más uniós ügynökségek/tagállami hatóságok hajóira történő beszerelése révén ez a szolgáltatás tovább segíti a szennyezések elhárítását és egyéb parti őrségi tevékenységeket a tengeren.

3. főosztály: Digitális szolgáltatások

Az EMSA-nak fokoznia kell erőfeszítéseit az új digitális szemlélet integrálása érdekében, elősegítve ezáltal a tengeri műveletek hatékonyságát, megbízhatóságát és kiszámíthatóságát. E kihívás kezeléséhez fokozni kell a digitális technológiák használatát olyan értékes lehetőségek biztosítása érdekében, amelyek még inkább megkönnyítik a tengeri adatok valamennyi fél közötti cseréjét és megosztását. A 3. főosztály felel a következőkért: az alkalmazásszállítás életciklusa; koordináció a szervezeti egységekkel; műszaki előírások és műszaki konzultációk; a szerződő vállalatok koordinálása; valamint szolgáltatási tevékenységek. Ez a főosztály felel továbbá a vállalati szolgáltatásokért, kimagasló színvonalú támogatást nyújtva az EMSA alapvető operatív tevékenységeihez, a határidők betartása mellett.

3.1. egység – Integrált tengeri forgalmi szolgáltatások

Ez az egység gondoskodik az ügynökség valamennyi tengeri digitális szolgáltatásának fejlesztéséről, működtetéséről és folyamatos javításáról. Az EMSA működési céljainak megvalósítását támogatva az egység szorosan együttműködik valamennyi szervezeti egységgel, műszaki rendszerekbe és szolgáltatásokba ültetve át szükségleteiket, teljes mértékben üzemképes IKT-ciklust hajtva végre, beleértve a folyamatos javítást és fejlesztést.

Az egység a tagállamokkal megosztott tengeri szolgáltatások platformjaként működik, kiegészítve és fokozva a nemzeti hatásköröket a hajóforgalom nyomon követése, a kikötő szerinti állam általi ellenőrzés, valamint a tengeri szennyezésekre való felkészültség és a szennyezés elleni fellépés tekintetében. Az egység tevékenységei közé tartozik továbbá a különböző adattípusok integrálása és kombinálása, tengeri helyzetkép kialakítása és a felhasználói követelményekhez igazodó, személyre szabott szolgáltatások nyújtása, elkerülve ezáltal a párhuzamos erőfeszítéseket, az infrastruktúrák közötti átfedéseket és a szükségtelen kiadásokat.

Ezenkívül az egység koordinálja a felhőalapú IKT-stratégia kidolgozását és végrehajtását, ami azt hivatott biztosítani, hogy a legjobb megoldás és a legújabb IKT-alkalmazások álljanak rendelkezésre a felhasználói igények támogatására. A big data elemzési eszközök és a mesterséges intelligencia algoritmusainak alkalmazásával ötvözve a felhőalapú megoldások célja az EMSA azon képességének fokozása, hogy újabb hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokat nyújtson különféle operatív helyzetekre, ideértve a halászat ellenőrzését, a határellenőrzést, a védelmet, a tengeri forgalom biztonságát, a partok védelmét és a környezetvédelmet. Az egység mindemellett hozzájárul a kiberbiztonsági tevékenységekhez, biztosítandó az EMSA legmagasabb szintű IKT-biztonságát, valamint a tapasztalatok és az ismeretek megosztását a tagállamokkal és az ágazati szereplőkkel.

3.2. egység – Tengeri digitális megoldások

Ez az egység felel az adatközpont irányításáért (az elsődleges és az üzletmenet-folytonossági helyszínen); valamennyi tengeri alkalmazás vonatkozásában a tárhelyszolgáltatásért és az informatikai műveletekért; a belső vállalati szolgáltatások igazgatásáért; a munkaállomások kezeléséért, valamint a belső felhasználók számára biztosított ügyfélszolgálatért; a hálózatépítésért és a biztonságért.

Az egység támogatja az EMSA infrastruktúrájának és vállalati szolgáltatásainak fejlesztését, tesztelését, bevezetését és műveleteit, a legkorszerűbb ITIL alapú informatikai szolgáltatásirányítási eljárásokat alkalmazva. Támogatja továbbá a működési célokat, biztosítva a szolgáltatások végpontok közötti elérhetőségét, a jó teljesítményt és a megbízhatóságot a bevált gyakorlatoknak megfelelő tárhelyszolgáltatási, nyomonkövetési, üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási eljárások alkalmazása révén.

Az egység feladata az összes köztesréteg és adatbázis telepítése és rendszergazdai feladatainak ellátása, az alkalmazások komponenseinek konfigurálása, integrálása és telepítése az EMSA IKT-infrastruktúrájának éles üzem előtti és üzemi környezeteiben (beleértve az üzletmenet-folytonossági eszközt (BCF)).

Ez az egység felel ezenkívül a műholdas mozgószolgálatért, amely a hét minden napján, a nap 24 órájában működő operatív és műszaki szolgálatot biztosít, szavatolva a rendszerek rendelkezésre állását és stabilitását a befelé és kifelé irányuló adatáramlás folyamatosságának nyomon követése, minőségjelentés, valamint az ügynökség valamennyi tengeri alkalmazásával összekapcsolt incidenskezelés révén. Tengeri vészhelyzetek esetén a műholdas mozgószolgálat egyablakos ügyintézési pontként szolgál az EMSA operatív szolgálatainak mozgósítása céljából, és az EMSA vészhelyzeti tervének megfelelően jelentést tesz az EMSA és a Bizottság felé a tengeri balesetekről.

Továbbá ez az egység felel az alkalmazások műszaki és üzemi validálásáért és ellenőrzéséért, az alkalmazásbuild kezeléséért, az alkalmazások telepítéséért, valamint az alkalmazások nyomon követésére szolgáló rendszerek előkészítéséért.

3.3. egység – Horizontális digitális szolgáltatások

Az egység együttműködik a tagállamokkal és az uniós intézményekkel az uniós hajóforgalom nyomon követésére irányuló kezdeményezések végrehajtása érdekében a módosított 2002/59/EK irányelv által lefedett területeken, különösen azáltal, hogy együttműködik a tagállamokkal a SafeSeaNet, a nagy hatókörű hajóazonosító és nyomonkövető rendszer európai uniós adatközpontja (EU LRIT CDC) és az LRIT nemzetközi adatcsere-központ (LRIT IDE) működtetése tekintetében. Ezenkívül a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belül segítséget nyújt az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az LRIT-vel kapcsolatos kérdésekben.
Az egység felel a nyilatkozattételi követelményekről szóló irányelv technikai végrehajtásának támogatásáért, valamint az (EU) 2019/1239 rendelet szerinti európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet (EMSWe) fejlesztéséért is. Segítséget nyújt továbbá a Bizottságnak és a tagállamoknak az e-tanúsítványokkal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének támogatása és a hajókra vonatkozó jelentéstétel elősegítése érdekében.
Ezenkívül az egység igazgatja az uniós intézményekkel fennálló főbb együttműködési megállapodásokat azáltal, hogy összegyűjti és funkcionális előírásokba ülteti át azok üzletmenettel kapcsolatos követelményeit. Számos különböző megállapodás van érvényben különböző intézményekkel, köztük az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal (EFCA), az Európai Unió által vezetett tengeri erőkkel, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (Europol), az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel (Frontex) és a tengeri elemző és műveleti központ kábítószerekkel foglalkozó részlegével (MAOC-N).

4. főosztály: Vállalati szolgáltatások

A 4. főosztály (Vállalati szolgáltatások) küldetése, hogy a határidők betartása mellett megfelelő minőségű támogatást nyújtson az EMSA alapvető operatív tevékenységeihez, és segítse a vezetőséget és a munkatársakat az emberi erőforrások, a jogi ügyek (azon belül a dokumentumokhoz való hozzáférés) és a pénzügyek területén, valamint egyéb vállalati szolgáltatásokat nyújtson, ideértve a székhely-megállapodás végrehajtását, a létesítménygazdálkodást és a logisztikát, a nyilvántartás-kezelést, valamint az EMSA rendezvényeinek és kiküldetéseinek megszervezését.

Emellett segítséget nyújt a főosztályoknak és az ügyvezető igazgató hivatalának valamennyi közbeszerzési eljárás előkészítése, elindítása és nyomon követése, a tranzakciók pénzügyi kezdeményezése, a pénzügyi szerződéskezelés és az eszközgazdálkodás tekintetében.

4.1. egység – Emberi erőforrások és belső támogatás

Az egység elsődlegesen a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek végrehajtásáért, valamint a személyzeti politika kidolgozásáért, gyakorlati átültetéséért és az ezzel kapcsolatos támogatásért felel olyan területeken, mint a munkaerő-felvétel, a személyzeti adminisztráció, a szakmai előmenetel, a javadalmazás, a személyzet jólléte, a tanulás és fejlesztés, valamint a kiküldetések megszervezése és a költségtérítések.
Emellett az egység felel az ügynökség és munkatársai vonatkozásában a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv (székhely-megállapodás) szerinti jogok és kötelezettségek végrehajtásáért és nyomon követéséért.

Az egység feladatkörébe tartozik továbbá a nyilvántartás-kezelési szabályzat és eljárások végrehajtása az ügynökség egészében, az archiválás, a postai küldemények kezelése, a nyomtatás és fénymásolás, valamint az EMSA rendezvényeivel kapcsolatos költségtérítés.

4.2. egység – Jogi ügyek, pénzügyek és létesítmények

Az egység az ügyvezető igazgató számára nyújt tanácsadást jogi, költségvetési és pénzügyi kérdésekben, valamint gondoskodik arról, hogy a jogi és pénzügyi tranzakciók megfeleljenek az EMSA pénzügyi szabályzatának. Ezen a területen tanácsot ad és ellenőriz, különösen a közbeszerzési eljárásokkal és a jogi kötelezettségvállalásokkal, pénzügyi és költségvetési kérdésekkel kapcsolatban. Ez az egység végzi el valamennyi pénzügyi tranzakció előzetes pénzügyi ellenőrzését; gondoskodik az ügynökség számláinak nyilvántartásba vételéről és a szerződések irattárának, valamint az ABAC rendszerhez szükséges valamennyi hozzáférési jognak a kezeléséről. Végezetül célja az igazgatási eljárások észszerűsítése a pénzügyekkel és a beszerzéssel kapcsolatos képzések biztosítása révén, továbbá a vonatkozó szabályok, iránymutatások, sablonok és eljárások megszövegezése és aktualizálása, valamint szervezeti egységként az ügynökség beszerzési és pénzügyi eszközeinek javítása, az e-közbeszerzésre is kiterjedően. Ezenkívül az egység foglalkozik a dokumentumokhoz való hozzáférést érintő ügyekkel.

Az egység keretet biztosít az ügynökség környezetvédelmi politikájának meghatározásához, és koordinálja az EMAS-regisztrációra irányuló projektet.
Végezetül az egység karbantartja és üzemelteti az EMSA épületeit és infrastruktúráját, foglalkozik a védelmi és biztonsági kérdésekkel, támogatást biztosít az EMSA rendezvényeihez, és számos támogató szolgáltatást nyújt.