The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Poslání

Agentura

Posláním agentury EMSA je sloužit námořním zájmům EU pro bezpečné, ekologické a konkurenceschopné námořní odvětví a působit jako spolehlivé a respektované referenční místo v námořním odvětví v Evropě a na celém světě.

Agentura EMSA využívá své jedinečné know-how k tomu, aby se stala zásadním aktérem v rámci námořního seskupení v Evropě i za jejími hranicemi.

Agentura EMSA pracuje na problémech a úkolech námořní bezpečnosti, zabezpečení, klimatu, životního prostředí a jednotného trhu, zejména jako poskytovatel služeb členským státům a Komisi, ale také vystupuje jako inovativní a spolehlivý partner a centrum znalostí pro evropské námořní seskupení a případně rovněž jako mezinárodní referenční subjekt.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel, který je podřízen správní radě, je zodpovědný za zřízení, provoz a rozvoj agentury v souladu se zakládajícím nařízením agentury EMSA.

Kancelář výkonného ředitele

Podporuje ředitele ve všech oblastech, za které nese zodpovědnost. To zahrnuje pomoc s řádnou správou prostřednictvím podpory řízení, prosazování dodržování právních předpisů, transparentnosti a kultury veřejné služby. V oblasti plánování a monitorování je toto oddělení zodpovědné za vypracovávání hlavních dokumentů instituce týkajících se plánování a podávání zpráv (jednotný programový dokument a souhrnná výroční zpráva o činnosti) a za dodržování plného rozpočtového cyklu – od fáze zpracování počátečních podkladů až po monitorování plnění rozpočtu. Kancelář výkonného ředitele zajišťuje služby sekretariátu pro správní radu agentury EMSA a rovněž veškeré úkoly agentury EMSA spojené s dodržováním předpisů a audity (IAS, EÚD, rámec vnitřní kontroly atd.), včetně řízení rizik. Dalšími dvěma oblastmi, za které nese odpovědnost kancelář výkonného ředitele, jsou soustavný rozvoj systému řízení kvality a činnost účetního (který je přímo podřízen správní radě agentury). Součástí činnosti oddělení je rovněž komunikace, a to jak sdělení pro tradiční, tak i pro digitální/sociální média. V portfoliu činnosti kanceláře výkonného ředitele jsou také mezinárodní a interinstitucionální vztahy za účelem spolupráce s institucemi a orgány, a to nejen v rámci EU. To zahrnuje plánování a iniciativní jednání, koordinaci postoje agentury EMSA, jakož i pořádání akcí a návštěv.

ODBOR 1: Udržitelnost a technická pomoc

Odbor 1 je zodpovědný za úkoly související s udržitelností, přičemž se zaměřuje na příspěvek k evropské zelené agendě pro námořní dopravu posilováním schopnosti EU ochránit mořské prostředí, zvládat změnu klimatu a reagovat na nové ekologické problémy. Zodpovídá za širokou škálu činností, které zabraňují znečišťování z lodí a reagují na znečištění způsobené loděmi a zařízeními pro těžbu ropy a plynu na moři.

Rovněž podporuje Evropskou komisi a členské státy v oblasti řádného provádění právních předpisů EU prostřednictvím svého programu návštěv a inspekcí a v záležitostech týkajících se lidského prvku a norem pro námořníky.

Provozuje Akademii agentury EMSA a nabízí širokou škálu činností v oblasti budování kapacit na podporu svých zúčastněných stran, mimo jiné i v oblasti špičkových technologií. Rovněž řídí projekty na pomoc státům, které podaly přihlášku ke vstupu do Unie, zemím evropského sousedství, se kterými sdílíme Středozemní, Černé a Kaspické moře, jakož i státům, které nejsou členy EU, ale jsou stranou Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci.

Oddělení 1.1 – Udržitelnost

Oddělení 1.1 je zodpovědné za úkoly související s udržitelností a poskytuje členským státům a Komisi technickou pomoc ve věcech týkajících se dopadu lodní dopravy na životní prostředí, jakož i pomoci pro připravenost a reakci na znečištění způsobené loděmi a zařízeními pro těžbu ropy a plynu na moři.

Toto oddělení především podporuje vývoj a provádění příslušných unijních a mezinárodních právních předpisů týkajících se klimatu a životního prostředí a vypracovává praktické pokyny a nástroje pro provádění těchto předpisů, čímž zajišťuje účast širšího evropského námořního seskupení na tomto procesu.

Toto oddělení vypracovává a spravuje účinný soubor nástrojů reakce za účelem navýšení kapacity členských států v oblasti reakce na znečištění z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy a plynu na moři, přičemž věnuje pozornost podpoře členských států také s ohledem na incidenty související s nebezpečnými a škodlivými látkami a jinými nově se objevujícími hrozbami pro mořské prostředí.

K dosažení těchto cílů udržuje oddělení úzké pracovní vztahy s členskými státy a Komisí v rámci Mezinárodní námořní organizace a případně v rámci regionálních dohod na ochranu mořského prostředí.

Oddělení 1.2 – Návštěvy a inspekce, lidský prvek

Oddělení je zodpovědné za provádění návštěv členských států s důrazem na operativní provádění nařízení a směrnic EU týkajících se námořní oblasti. Tento úkol vykonává v úzké spolupráci s provozními odděleními agentury EMSA, která mají konkrétní zodpovědnost za příslušné právní nástroje. Rovněž provádí inspekce klasifikačních společností, které zkoumají a osvědčují lodě v rámci mezinárodního obchodu a které vystupují jako uznané organizace jménem členských států. Tyto inspekce se provádějí po celém světě a jejich výsledky slouží jako podklad pro pravidelná hodnocení těchto organizací ze strany Evropské komise, jak vyžadují právní předpisy EU.

V oblasti norem pro námořníky je toto oddělení zodpovědné rovněž za inspekce ve třetích zemích, v jejichž rámci provádí výcvik námořníků a vydává průkazy, které jim zajišťují způsobilost pro práci na lodích plujících pod vlajkou členských států EU. Rovněž se podílí na statistickém přehledu a analýze dat hostovaných v informačním systému STCW agentury EMSA, v němž jsou uloženy informace o osvědčeních a potvrzeních dokládajících jejich uznání. Oddělení rovněž poskytuje pomoc Komisi a členským státům v otázkách souvisejících s Mezinárodní námořní organizací, Mezinárodní organizací práce a lidským prvkem, přičemž k tomu využívá zkušeností získaných v souvislosti s úmluvou STCW za účelem podpory provádění Úmluvy o práci na moři a jiných příslušných nástrojů Mezinárodní námořní organizace a podporuje iniciativy, které prosazují „sociální odpovědnost“ v oblasti lodní dopravy a motivují mladé lidi, aby se rozhodli pro námořnické profese.

Při provádění návštěv a inspekcí používá oddělení systém řízení kvality, který získal náležité osvědčení podle normy ISO 9001: 2005.

Oddělení 1.3 – Budování kapacit

Oddělení 1.3 je zodpovědné za činnosti na podporu profesního rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců příslušných orgánů provádějících povinnosti státu vlajky, státu přístavu nebo pobřežního státu.

Provozuje Akademii agentury EMSA a poskytuje technickou pomoc členským státům, zemím procesu rozšíření a sousedním zemím. Je rovněž zodpovědné za vyvozování poznatků z dat a informací shromážděných v agentuře prostřednictvím analytiky.

Toto oddělení nese zodpovědnost za návrh, rozvoj, aktualizaci a provádění strukturovaných a modulárních programů odborné přípravy pro úředníky z členských států, jiných agentur EU, zemí, jichž se týká evropská politika sousedství (EPS), a zemí využívajících nástroj předvstupní pomoci (NPP). To mimo jiné zahrnuje správu nástrojů, rozvoj a průběžnou aktualizaci relevantních učebních osnov a plánů, vývoj a poskytování elektronického učení a on-line kurzů, vypracování simulovaných inspekcí lodí prostřednictvím virtuální reality a hodnocení a certifikaci osob v souladu s dohodnutými metodikami. Oddělení také poskytuje technickou pomoc pro fázi před zahájením auditu IMSAS, během auditu a po jeho skončení.

Řídí projekty, jejichž příjemcem jsou země EPS ve Středozemním moři a v Černém a Kaspickém moři v oblastech, které spadají do oblasti působnosti agentury.

V neposlední řadě je oddělení zodpovědné za horizontální analýzu a zprávy týkající se celkového provádění námořních právních předpisů, za vypracovávání pravidelných a ad hoc statistik, využívání údajů, které jsou k dispozici z interních nástrojů a aplikací na podporu Komise a členských států, vypracovávání výročních přehledů ve spolupráci s příslušnými provozními odděleními, sestavování dynamického přehledu vnitrostátních orgánů, koordinaci účasti agentury EMSA na relevantních výzkumných projektech a provádění návazných opatření, a to ve spolupráci s provozními odděleními, Evropskou komisí a jinými agenturami.

Odbor 2: Bezpečnost, ochrana a dozor

Posláním odboru 2 je poskytovat technickou pomoc a podporu Evropské komisi a členským státům ve věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany lodí (oddělení 2.1) a zajišťovat služby námořního dozoru (oddělení 2.2) širokému spektru uživatelů agentury EMSA.

Na horizontální úrovni je odbor 2 rovněž zodpovědný za řízení přechodové fáze společného prostředí pro sdílení informací (CISE) tím, že sdružuje zúčastněné strany prostředí CISE za účelem vývoje a rozšíření sítě CISE tak, aby mohla zahájit činnost do konce roku 2021. Odbor 2 je také zodpovědný za provádění spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Velmi podrobně se řídí závěry výborů a podvýborů Mezinárodní námořní organizace a poskytuje a případně koordinuje veškerou potřebnou technickou podporu týkající se záležitostí, které souvisejí s bezpečností a ochranou lodí a družicových komunikací.

Oddělení 2.1 – Bezpečnost a ochrana

Oddělení 2.1 je zodpovědné za poskytování technické pomoci ve věcech týkajících se bezpečnosti lodí, námořního vybavení, autonomních lodí, bezpečnosti námořní dopravy, vyšetřování nehod, útočišť, zavedení státu vlajky a státní přístavní inspekce. Rovněž provozuje řídící jednotku systému EQUASIS.

Oddělení 2.1 je zodpovědné za technickou pomoc Komisi a členským státům v nejrůznějších záležitostech týkajících se bezpečnosti, včetně stability osobních lodí při poškození, požáru na osobních lodích typu ro-ro, autonomních lodí, nakládání a vykládání lodí přepravujících volně ložený náklad, bezpečnosti a řízení bezpečnosti kontejnerových lodí a rybářských lodí.

Pokud jde o námořní vybavení, je oddělení 2.1 zodpovědné za provozní řízení databáze certifikovaného vybavení EU a za každoroční aktualizaci příslušných norem pro námořní osvědčení v právních předpisech EU. Podporuje činnost skupiny oznámených subjektů pro harmonizaci provádění norem tím, že poskytuje technický sekretariát, usnadňuje činnost orgánů dozoru nad trhem a podporuje Komisi při řízení dohody o vzájemném uznávání se Spojenými státy.

Pokud jde o námořní bezpečnost, je toto oddělení zodpovědné za poskytování technické pomoci Komisi při sledování provádění požadavků v oblasti námořní bezpečnosti ze strany členských států podle nařízení č. (ES) 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení. Rovněž poskytuje podporu Komisi a členským státům ve věcech, které se týkají kybernetické bezpečnosti a obecně otázek námořní bezpečnosti.

Co se týče vyšetřování nehod, je oddělení zodpovědné za technickou pomoc při provádění směrnice 2009/18/ES, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy. Zajišťuje sekretariát pro rámec stálé spolupráce orgánů pro vyšetřování nehod. Rovněž zodpovídá za provozní řízení Evropské informační platformy pro námořní nehody (EMCIP), což je nástroj na ukládání a analyzování údajů o nehodách a zpráv o vyšetřování, které poskytly členské státy. Na základě údajů o úmrtích zajišťuje analýzu bezpečnosti a statistiky v souvislosti s námořními nehodami.

Oddělení 2.1 je zodpovědné za technickou pomoc při provádění směrnice 2009/16/ES v platném znění (státní přístavní inspekce). To zahrnuje účast ve všech orgánech Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci. Je rovněž zodpovědné za technickou pomoc, pokud jde o provádění směrnice (EU) 2017/2110 o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel a za provádění povinností státu vlajky.

Rovněž provozuje řídící jednotku systému EQUASIS a zajišťuje její každodenní fungování a technickou pomoc v otázkách souvisejících s útočišti.

Oddělení 2.2 – Dozor

Posláním oddělení 2.2 je zajišťovat služby námořního dozoru, a zlepšit tak námořní informační přehled agentury zaváděním řešení, která kladou důraz na operativní potřeby uživatelů. Naplnění tohoto poslání dosahuje řízením zajišťování zdrojů a každodenního provozu informačního toku služeb pozorování Země z družic prostřednictvím poskytování informací zjištěných družicemi v rámci systému automatické identifikace (SAT-AIS) a prostřednictvím předávání informací na základě systému dálkově řízeného prostředku (RPAS). To zahrnuje jak vytvoření služeb rutinního dozoru na základě žádostí předložených námořními orgány a jinými agenturami pověřenými pobřežní stráží, tak podporu, která se poskytuje prostřednictvím plánu pro nepředvídané situace agentury EMSA v reakci na nouzové situace na moři.

Oddělení 2.2 zodpovídá za obecné získávání a každodenní poskytování rozsáhlého portfolia družicových údajů z pozorování Země, produktů s přidanou hodnotou a služeb zasílání upozornění, které jsou vyvozeny z údajů radaru se syntetickou aperturou a optických družic, a to na podporu operativních požadavků mnoha komunit uživatelů z námořního odvětví.

Toto jsou hlavní složky tří samostatných služeb: i) systém CleanSeaNet, evropská služba pro odhalování a monitorování úniků ropy; ii) služba námořního dohledu v rámci programu Copernicus, jejíž správou pověřila Komise agenturu EMSA, a iii) služby založené na družicovém snímkování zajišťované agenturou Frontex za účelem ochrany a ostrahy námořních hranic.

Pokud jde o služby RPAS (dálkově řízeného letadla) a služby družicové komunikace, je oddělení 2.2 zodpovědné za zřízení operací RPAS a obecné získávání a každodenní poskytování informací získaných službou RPAS a na základě družicové komunikace, jako jsou zprávy AIS, přímý přenos videí, odhalení prostřednictvím radaru, tísňové signály a měření emisí, a to za účelem podpory operativních požadavků mnoha komunit uživatelů z námořního odvětví, včetně jiných agentur EU v rámci spolupráce pobřežní stráže. Tyto informace doplňují obecný přehled o situaci na moři, včetně služby pro odhalování a monitorování úniků ropy na moři (CleanSeaNet), dohledu nad zdrojem emisí z lodí (zjišťování emisí SOx), jakož i detekce plavidel prostřednictvím družic pro námořní dozor. Navíc díky instalaci systému RPAS na palubu plavidel agentury EMSA a jiných agentur EU / plavidel orgánů členských států tato služba dále podporuje reakci na znečištění a jiné činnosti pobřežní stráže na moři.

Odbor 3: Digitální služby a zjednodušování

Agentura EMSA musí uspíšit své úsilí o začlenění nového digitálního přístupu s cílem přispět k vyšší účinnosti, spolehlivosti a předvídatelnosti námořních operací. Překonání této výzvy vyžaduje lepší využívání digitálních technologií za účelem poskytnutí příležitostí k vytváření hodnot, které dále usnadní výměnu námořních údajů a jejich sdílení mezi všemi stranami. Odbor 3 je zodpovědný za: životní cyklus poskytování aplikací; koordinaci s provozními odděleními; technické specifikace a technické konzultace; koordinaci smluvních společností a provoz služeb. Odbor také nese zodpovědnost za to, aby podpůrné služby agentury EMSA poskytovaly kvalitní a včasnou podporu jejím hlavním provozním činnostem.

Oddělení 3.1 – Námořní digitální služby

Toto oddělení zajišťuje rozvoj, provoz a soustavné zlepšování všech námořních digitálních služeb agentury. Oddělení podporuje dosažení provozních cílů agentury EMSA, a proto úzce spolupracuje se všemi provozními odděleními a promítá jejich potřeby do technických systémů a služeb, čímž provádí plný operativní cyklus ICT, včetně soustavného zlepšování a vývoje.

Oddělení funguje jako platforma pro námořní služby sdílené s členskými státy za účelem doplnění a zlepšení vnitrostátní kapacity monitorování lodní dopravy, státní přístavní inspekce a připravenosti a reakce na námořní znečištění. K činnostem oddělení patří také začlenění a kombinace různých druhů dat, vytváření přehledu o situaci na moři a vypracovávání služeb uzpůsobených na míru požadavkům uživatelů, čímž se zabrání zdvojování úsilí, překrývání infrastruktur a zbytečným výdajům.

Kromě toho oddělení koordinuje vývoj a provádění cloudové strategie ICT, která má za cíl zajistit dostupnost nejlepších řešení a nejnovějších aplikací ICT podle potřeb uživatelů. V kombinaci s využíváním nástrojů pro analýzu dat velkého objemu a algoritmů umělé inteligence mají cloudová řešení za cíl posílit schopnost agentury EMSA poskytovat nové služby s přidanou hodnotou pro různé operativní kontexty, jako je: řízení rybolovu, ochrana hranic, ochrana a bezpečnost námořní dopravy, ochrana pobřeží a ochrana životního prostředí. Toto oddělení také přispívá k činnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem zajistit nejvyšší možnou úroveň zabezpečení ICT agentury EMSA a za účelem sdílení zkušeností a znalostí s členskými státy a daným odvětvím.

Oddělení 3.2 – Digitální infrastruktura

Toto oddělení je zodpovědné za řízení datového centra (na primárním a záložním pracovišti pro zajištění kontinuity činností); za hostování a IT provoz všech námořních aplikací; za interní řízení podpůrných služeb agentury; za správu stolních počítačů a za asistenční službu pro interní uživatele; za management sítí a zabezpečení.

Oddělení nabízí podporu činnostem v oblasti vývoje infrastruktury a podpůrných služeb agentury EMSA a také v oblasti jejich testování a uvádění do provozu, a to prostřednictvím procesů řízení špičkových IT služeb na základě knihovny ITIL. Podporuje provozní cíle tím, že zajišťuje dostupnost, výkonnost a spolehlivost komplexních služeb prostřednictvím provádění procesů hostování, monitorování, zajišťování kontinuity činností a postupů obnovy po havárii, které jsou v souladu s osvědčenými postupy.

Oddělení je také pověřeno správou a instalací veškerého middlewaru a databází, konfigurací složek aplikací, jejich integrací a uváděním do provozu v rámci předprodukčního a produkčního prostředí infrastruktury ICT agentury EMSA (včetně zařízení pro kontinuitu činností).

Toto oddělení je také pověřeno správou služby MSS, která poskytuje nepřetržitou (24/7) operativní a technickou službu zajišťující dostupnost systémů a jejich stabilitu monitorováním kontinuity příchozích a odchozích datových toků, kvalitní podávání zpráv a řízení incidentů v souvislosti se všemi námořními aplikacemi agentury. V případě nouzové situace na moři vystupuje služba MSS jako jednotné kontaktní místo operativních služeb agentury EMSA a podává zprávy agentuře EMSA a Komisi o námořních nehodách v souladu s plánem agentury EMSA pro nepředvídané situace.

Kromě toho je toto oddělení zodpovědné za technickou a provozní validaci a za ověřování aplikací; řízení vytváření aplikací; uvádění aplikací do provozu a za přípravu systémů monitorování aplikací.

Oddělení 3.3 – Zjednodušování

Toto oddělení spolupracuje s členskými státy a orgány EU na provádění iniciativ týkajících se monitorování lodní dopravy EU v oblastech, na které se vztahuje směrnice 2002/59/ES (v platném znění), a to zejména prostřednictvím spolupráce s členskými státy, které provozují systém SafeSeaNet, kolaborativní datové centrum Evropské unie pro identifikaci a sledování na velké vzdálenosti (EU LRIT CDC) a mezinárodní výměnu údajů LRIT (LRIT IDE). Navíc poskytuje pomoc Evropské komisi a členským státům v souvislosti s otázkami týkajícími se LRIT v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Oddělení je dále zodpovědné za podporu technického provádění směrnice o ohlašovacích formalitách a za zlepšení evropského prostředí jednotného námořního portálu (EMSWe) v souladu s nařízením (EU) č. 2019/1239. Rovněž poskytuje asistenci Komisi a členským státům za účelem podpory rozvíjení služeb souvisejících s elektronickými osvědčeními a za účelem usnadnění hlášení lodí.

Kromě toho toto oddělení řídí hlavní dohody o spolupráci s orgány EU prostřednictvím shromažďování jejich provozních požadavků a jejich převádění do funkčních specifikací. Byla uzavřena široká škála dohod o spolupráci s jednotlivými institucemi, včetně Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA), námořních sil pod vedením Evropské unie, Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Centra pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N).

Odbor 4: Podpůrné služby agentury

Posláním odboru 4 – Podpůrné služby agentury je zajistit kvalitní a včasnou podporu hlavním provozním činnostem agentury EMSA a pomáhat vedení a zaměstnancům v záležitostech lidských zdrojů, v právní oblasti (včetně přístupu k dokumentům) a v oblasti finančních záležitostí a jiných podpůrných služeb, například: facility management, správa zařízení a logistika, vedení záznamů a pořádání akcí a služebních cest agentury EMSA.

Rovněž poskytuje asistenci ostatním odborům a kanceláři výkonného ředitele, pokud jde o přípravu, zahájení a návazné sledování všech nabídkových řízení, zahájení provádění finančních transakcí, řízení smluv po finanční stránce a správu majetku.

Oddělení 4.1 – Lidské zdroje a interní podpora

Toto oddělení je především zodpovědné za provádění služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců, jakož i za rozvoj personální politiky, její zavádění do praxe a poskytování související podpory v oblasti náboru, personální správy, profesního rozvoje, odměňování, dobrých podmínek zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje a pořádání služebních cest a vyplácení náhrad.

Navíc je toto oddělení zodpovědné za provádění a monitorování práv a povinností vyplývajících z Protokolu o výsadách a imunitách (dohoda o sídle), které platí pro agenturu a její zaměstnance.

Oddělení je také pověřeno prováděním politiky a postupů správy záznamů v rámci celé agentury, archivováním, vyřizováním korespondence a službami tisku a kopírování, jakož i proplácením náhrad v souvislosti s akcemi agentury EMSA.

Oddělení 4.2 – Právní služby, finance a správa zařízení

Toto oddělení poskytuje poradenství výkonnému řediteli v právních, rozpočtových a finančních otázkách a zajišťuje soulad právních a finančních operací s finančním nařízením agentury EMSA. V této oblasti zejména zajišťuje poradenství a ověřování v souvislosti se zadávacími řízeními a právními závazky a finančními a rozpočtovými záležitostmi. Oddělení provádí předběžné finanční ověřování všech finančních transakcí; zajišťuje zpracovávání faktur ze strany agentury a řízení archivu smluv a všech přístupových práv do systému ABAC. Také má za cíl zefektivnit správní postupy zajištěním odborné přípravy na téma financí a zadávání zakázek, vypracováváním a aktualizací příslušných pravidel, pokynů, vzorů a postupů a jako provozní oddělení usiluje o zlepšování nástrojů agentury v oblasti zadávání zakázek a financí, včetně elektronického zadávání zakázek. Dále vyřizuje záležitosti týkající se přístupu k dokumentům.

Toto oddělení dále poskytuje rámec pro stanovení politiky agentury v oblasti životního prostředí a koordinuje projekt, který usiluje o registraci v systému EMAS.

V neposlední řadě toto oddělení spravuje a provozuje prostory a infrastrukturu agentury EMSA, zabývá se otázkami bezpečnosti a ochrany, zajišťuje podporu při akcích agentury EMSA a nabízí řadu dalších podpůrných služeb.