Poslání

Agentura

Posláním agentury EMSA je sloužit námořním zájmům EU pro bezpečné, ekologické a konkurenceschopné námořní odvětví a působit jako spolehlivé a respektované referenční místo v námořním odvětví v Evropě a na celém světě.

Agentura EMSA využívá své jedinečné know-how k tomu, aby se stala zásadním aktérem v rámci námořního seskupení v Evropě i za jejími hranicemi.

Agentura EMSA pracuje na problémech a úkolech námořní bezpečnosti, zabezpečení, klimatu, životního prostředí a jednotného trhu, zejména jako poskytovatel služeb členským státům a Komisi, ale také vystupuje jako inovativní a spolehlivý partner a centrum znalostí pro evropské námořní seskupení a případně rovněž jako mezinárodní referenční subjekt.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel, který je podřízen správní radě, je zodpovědný za zřízení, provoz a rozvoj agentury v souladu se zakládajícím nařízením agentury EMSA.

Kancelář výkonného ředitele

Podporuje ředitele ve všech oblastech, za které nese zodpovědnost. To zahrnuje pomoc s řádnou správou prostřednictvím podpory řízení, prosazování dodržování právních předpisů, transparentnosti a kultury veřejné služby. V oblasti plánování a monitorování je toto oddělení zodpovědné za vypracovávání hlavních dokumentů instituce týkajících se plánování a podávání zpráv (jednotný programový dokument a souhrnná výroční zpráva o činnosti) a za dodržování plného rozpočtového cyklu – od fáze zpracování počátečních podkladů až po monitorování plnění rozpočtu. Kancelář výkonného ředitele zajišťuje služby sekretariátu pro správní radu agentury EMSA a rovněž veškeré úkoly agentury EMSA spojené s dodržováním předpisů a audity (IAS, EÚD, rámec vnitřní kontroly atd.), včetně řízení rizik. Dalšími dvěma oblastmi, za které nese odpovědnost kancelář výkonného ředitele, jsou soustavný rozvoj systému řízení kvality a činnost účetního (který je přímo podřízen správní radě agentury). Součástí činnosti oddělení je rovněž komunikace, a to jak sdělení pro tradiční, tak i pro digitální/sociální média. V portfoliu činnosti kanceláře výkonného ředitele jsou také mezinárodní a interinstitucionální vztahy za účelem spolupráce s institucemi a orgány, a to nejen v rámci EU. To zahrnuje plánování a iniciativní jednání, koordinaci postoje agentury EMSA, jakož i pořádání akcí a návštěv.

ODBOR 1: Udržitelnost a technická pomoc

Odbor 1 je zodpovědný za úkoly související s udržitelností, přičemž se zaměřuje na příspěvek k evropské zelené agendě pro námořní dopravu posilováním schopnosti EU ochránit mořské prostředí, zvládat změnu klimatu a reagovat na nové ekologické problémy. Zodpovídá za širokou škálu činností, které zabraňují znečišťování z lodí a reagují na znečištění způsobené loděmi a zařízeními pro těžbu ropy a plynu na moři.

Rovněž podporuje Evropskou komisi a členské státy v oblasti řádného provádění právních předpisů EU prostřednictvím svého programu návštěv a inspekcí a v záležitostech týkajících se lidského prvku a norem pro námořníky.

Provozuje Akademii agentury EMSA a nabízí širokou škálu činností v oblasti budování kapacit na podporu svých zúčastněných stran, mimo jiné i v oblasti špičkových technologií. Rovněž řídí projekty na pomoc státům, které podaly přihlášku ke vstupu do Unie, zemím evropského sousedství, se kterými sdílíme Středozemní, Černé a Kaspické moře, jakož i státům, které nejsou členy EU, ale jsou stranou Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci.

Oddělení 1.1 – Udržitelnost

Oddělení 1.1 je zodpovědné za úkoly související s udržitelností a poskytuje členským státům a Komisi technickou pomoc ve věcech týkajících se dopadu lodní dopravy na životní prostředí, jakož i pomoci pro připravenost a reakci na znečištění způsobené loděmi a zařízeními pro těžbu ropy a plynu na moři.

Toto oddělení především podporuje vývoj a provádění příslušných unijních a mezinárodních právních předpisů týkajících se klimatu a životního prostředí a vypracovává praktické pokyny a nástroje pro provádění těchto předpisů, čímž zajišťuje účast širšího evropského námořního seskupení na tomto procesu.

Toto oddělení vypracovává a spravuje účinný soubor nástrojů reakce za účelem navýšení kapacity členských států v oblasti reakce na znečištění z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy a plynu na moři, přičemž věnuje pozornost podpoře členských států také s ohledem na incidenty související s nebezpečnými a škodlivými látkami a jinými nově se objevujícími hrozbami pro mořské prostředí.

K dosažení těchto cílů udržuje oddělení úzké pracovní vztahy s členskými státy a Komisí v rámci Mezinárodní námořní organizace a případně v rámci regionálních dohod na ochranu mořského prostředí.

Oddělení 1.2 – Návštěvy a inspekce, lidský prvek

Oddělení je zodpovědné za provádění návštěv členských států s důrazem na operativní provádění nařízení a směrnic EU týkajících se námořní oblasti. Tento úkol vykonává v úzké spolupráci s provozními odděleními agentury EMSA, která mají konkrétní zodpovědnost za příslušné právní nástroje. Rovněž provádí inspekce klasifikačních společností, které zkoumají a osvědčují lodě v rámci mezinárodního obchodu a které vystupují jako uznané organizace jménem členských států. Tyto inspekce se provádějí po celém světě a jejich výsledky slouží jako podklad pro pravidelná hodnocení těchto organizací ze strany Evropské komise, jak vyžadují právní předpisy EU.

V oblasti norem pro námořníky je toto oddělení zodpovědné rovněž za inspekce ve třetích zemích, v jejichž rámci provádí výcvik námořníků a vydává průkazy, které jim zajišťují způsobilost pro práci na lodích plujících pod vlajkou členských států EU. Rovněž se podílí na statistickém přehledu a analýze dat hostovaných v informačním systému STCW agentury EMSA, v němž jsou uloženy informace o osvědčeních a potvrzeních dokládajících jejich uznání. Oddělení rovněž poskytuje pomoc Komisi a členským státům v otázkách souvisejících s Mezinárodní námořní organizací, Mezinárodní organizací práce a lidským prvkem, přičemž k tomu využívá zkušeností získaných v souvislosti s úmluvou STCW za účelem podpory provádění Úmluvy o práci na moři a jiných příslušných nástrojů Mezinárodní námořní organizace a podporuje iniciativy, které prosazují „sociální odpovědnost“ v oblasti lodní dopravy a motivují mladé lidi, aby se rozhodli pro námořnické profese.

Při provádění návštěv a inspekcí používá oddělení systém řízení kvality, který získal náležité osvědčení podle normy ISO 9001: 2005.

Oddělení 1.3 – Budování kapacit

Oddělení 1.3 je zodpovědné za činnosti na podporu profesního rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců příslušných orgánů provádějících povinnosti státu vlajky, státu přístavu nebo pobřežního státu.

Provozuje Akademii agentury EMSA a poskytuje technickou pomoc členským státům, zemím procesu rozšíření a sousedním zemím. Je rovněž zodpovědné za vyvozování poznatků z dat a informací shromážděných v agentuře prostřednictvím analytiky.

Toto oddělení nese zodpovědnost za návrh, rozvoj, aktualizaci a provádění strukturovaných a modulárních programů odborné přípravy pro úředníky z členských států, jiných agentur EU, zemí, jichž se týká evropská politika sousedství (EPS), a zemí využívajících nástroj předvstupní pomoci (NPP). To mimo jiné zahrnuje správu nástrojů, rozvoj a průběžnou aktualizaci relevantních učebních osnov a plánů, vývoj a poskytování elektronického učení a on-line kurzů, vypracování simulovaných inspekcí lodí prostřednictvím virtuální reality a hodnocení a certifikaci osob v souladu s dohodnutými metodikami. Oddělení také poskytuje technickou pomoc pro fázi před zahájením auditu IMSAS, během auditu a po jeho skončení.

Řídí projekty, jejichž příjemcem jsou země EPS ve Středozemním moři a v Černém a Kaspickém moři v oblastech, které spadají do oblasti působnosti agentury.

V neposlední řadě je oddělení zodpovědné za horizontální analýzu a zprávy týkající se celkového provádění námořních právních předpisů, za vypracovávání pravidelných a ad hoc statistik, využívání údajů, které jsou k dispozici z interních nástrojů a aplikací na podporu Komise a členských států, vypracovávání výročních přehledů ve spolupráci s příslušnými provozními odděleními, sestavování dynamického přehledu vnitrostátních orgánů, koordinaci účasti agentury EMSA na relevantních výzkumných projektech a provádění návazných opatření, a to ve spolupráci s provozními odděleními, Evropskou komisí a jinými agenturami.

Odbor 2: Bezpečnost, ochrana a dozor

Posláním odboru 2 je poskytovat technickou pomoc a podporu Evropské komisi a členským státům ve věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany lodí (oddělení 2.1) a zajišťovat služby námořního dozoru (oddělení 2.2) širokému spektru uživatelů agentury EMSA.

Na horizontální úrovni je odbor 2 rovněž zodpovědný za řízení přechodové fáze společného prostředí pro sdílení informací (CISE) tím, že sdružuje zúčastněné strany prostředí CISE za účelem vývoje a rozšíření sítě CISE tak, aby mohla zahájit činnost do konce roku 2021. Odbor 2 je také zodpovědný za provádění spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Velmi podrobně se řídí závěry výborů a podvýborů Mezinárodní námořní organizace a poskytuje a případně koordinuje veškerou potřebnou technickou podporu týkající se záležitostí, které souvisejí s bezpečností a ochranou lodí a družicových komunikací.

Oddělení 2.1 – Bezpečnost a ochrana

Oddělení 2.1 je zodpovědné za poskytování technické pomoci ve věcech týkajících se bezpečnosti lodí, námořního vybavení, autonomních lodí, bezpečnosti námořní dopravy, vyšetřování nehod, útočišť, zavedení státu vlajky a státní přístavní inspekce. Rovněž provozuje řídící jednotku systému EQUASIS.

Oddělení 2.1 je zodpovědné za technickou pomoc Komisi a členským státům v nejrůznějších záležitostech týkajících se bezpečnosti, včetně stability osobních lodí při poškození, požáru na osobních lodích typu ro-ro, autonomních lodí, nakládání a vykládání lodí přepravujících volně ložený náklad, bezpečnosti a řízení bezpečnosti kontejnerových lodí a rybářských lodí.

Pokud jde o námořní vybavení, je oddělení 2.1 zodpovědné za provozní řízení databáze certifikovaného vybavení EU a za každoroční aktualizaci příslušných norem pro námořní osvědčení v právních předpisech EU. Podporuje činnost skupiny oznámených subjektů pro harmonizaci provádění norem tím, že poskytuje technický sekretariát, usnadňuje činnost orgánů dozoru nad trhem a podporuje Komisi při řízení dohody o vzájemném uznávání se Spojenými státy.

Pokud jde o námořní bezpečnost, je toto oddělení zodpovědné za poskytování technické pomoci Komisi při sledování provádění požadavků v oblasti námořní bezpečnosti ze strany členských států podle nařízení č. (ES) 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení. Rovněž poskytuje podporu Komisi a členským státům ve věcech, které se týkají kybernetické bezpečnosti a obecně otázek námořní bezpečnosti.

Co se týče vyšetřování nehod, je oddělení zodpovědné za technickou pomoc při provádění směrnice 2009/18/ES, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy. Zajišťuje sekretariát pro rámec stálé spolupráce orgánů pro vyšetřování nehod. Rovněž zodpovídá za provozní řízení Evropské informační platformy pro námořní nehody (EMCIP), což je nástroj na ukládání a analyzování údajů o nehodách a zpráv o vyšetřování, které poskytly členské státy. Na základě údajů o úmrtích zajišťuje analýzu bezpečnosti a statistiky v souvislosti s námořními nehodami.

Oddělení 2.1 je zodpovědné za technickou pomoc při provádění směrnice 2009/16/ES v platném znění (státní přístavní inspekce). To zahrnuje účast ve všech orgánech Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci. Je rovněž zodpovědné za technickou pomoc, pokud jde o provádění směrnice (EU) 2017/2110 o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel a za provádění povinností státu vlajky.

Rovněž provozuje řídící jednotku systému EQUASIS a zajišťuje její každodenní fungování a technickou pomoc v otázkách souvisejících s útočišti.

Oddělení 2.2 – Dozor

Posláním oddělení 2.2 je zajišťovat služby námořního dozoru, a zlepšit tak námořní informační přehled agentury zaváděním řešení, která kladou důraz na operativní potřeby uživatelů. Naplnění tohoto poslání dosahuje řízením zajišťování zdrojů a každodenního provozu informačního toku služeb pozorování Země z družic prostřednictvím poskytování informací zjištěných družicemi v rámci systému automatické identifikace (SAT-AIS) a prostřednictvím předávání informací na základě systému dálkově řízeného prostředku (RPAS). To zahrnuje jak vytvoření služeb rutinního dozoru na základě žádostí předložených námořními orgány a jinými agenturami pověřenými pobřežní stráží, tak podporu, která se poskytuje prostřednictvím plánu pro nepředvídané situace agentury EMSA v reakci na nouzové situace na moři.

Oddělení 2.2 zodpovídá za obecné získávání a každodenní poskytování rozsáhlého portfolia družicových údajů z pozorování Země, produktů s přidanou hodnotou a služeb zasílání upozornění, které jsou vyvozeny z údajů radaru se syntetickou aperturou a optických družic, a to na podporu operativních požadavků mnoha komunit uživatelů z námořního odvětví.

Toto jsou hlavní složky tří samostatných služeb: i) systém CleanSeaNet, evropská služba pro odhalování a monitorování úniků ropy; ii) služba námořního dohledu v rámci programu Copernicus, jejíž správou pověřila Komise agenturu EMSA, a iii) služby založené na družicovém snímkování zajišťované agenturou Frontex za účelem ochrany a ostrahy námořních hranic.

Pokud jde o služby RPAS (dálkově řízeného letadla) a služby družicové komunikace, je oddělení 2.2 zodpovědné za zřízení operací RPAS a obecné získávání a každodenní poskytování informací získaných službou RPAS a na základě družicové komunikace, jako jsou zprávy AIS, přímý přenos videí, odhalení prostřednictvím radaru, tísňové signály a měření emisí, a to za účelem podpory operativních požadavků mnoha komunit uživatelů z námořního odvětví, včetně jiných agentur EU v rámci spolupráce pobřežní stráže. Tyto informace doplňují obecný přehled o situaci na moři, včetně služby pro odhalování a monitorování úniků ropy na moři (CleanSeaNet), dohledu nad zdrojem emisí z lodí (zjišťování emisí SOx), jakož i detekce plavidel prostřednictvím družic pro námořní dozor. Navíc díky instalaci systému RPAS na palubu plavidel agentury EMSA a jiných agentur EU / plavidel orgánů členských států tato služba dále podporuje reakci na znečištění a jiné činnosti pobřežní stráže na moři.

Odbor 3: Digitální služby a zjednodušování

Agentura EMSA musí uspíšit své úsilí o začlenění nového digitálního přístupu s cílem přispět k vyšší účinnosti, spolehlivosti a předvídatelnosti námořních operací. Překonání této výzvy vyžaduje lepší využívání digitálních technologií za účelem poskytnutí příležitostí k vytváření hodnot, které dále usnadní výměnu námořních údajů a jejich sdílení mezi všemi stranami. Odbor 3 je zodpovědný za: životní cyklus poskytování aplikací; koordinaci s provozními odděleními; technické specifikace a technické konzultace; koordinaci smluvních společností a provoz služeb. Odbor také nese zodpovědnost za to, aby podpůrné služby agentury EMSA poskytovaly kvalitní a včasnou podporu jejím hlavním provozním činnostem.

Oddělení 3.1 – Námořní digitální služby

Toto oddělení zajišťuje rozvoj, provoz a soustavné zlepšování všech námořních digitálních služeb agentury. Oddělení podporuje dosažení provozních cílů agentury EMSA, a proto úzce spolupracuje se všemi provozními odděleními a promítá jejich potřeby do technických systémů a služeb, čímž provádí plný operativní cyklus ICT, včetně soustavného zlepšování a vývoje.

Oddělení funguje jako platforma pro námořní služby sdílené s členskými státy za účelem doplnění a zlepšení vnitrostátní kapacity monitorování lodní dopravy, státní přístavní inspekce a připravenosti a reakce na námořní znečištění. K činnostem oddělení patří také začlenění a kombinace různých druhů dat, vytváření přehledu o situaci na moři a vypracovávání služeb uzpůsobených na míru požadavkům uživatelů, čímž se zabrání zdvojování úsilí, překrývání infrastruktur a zbytečným výdajům.

Kromě toho oddělení koordinuje vývoj a provádění cloudové strategie ICT, která má za cíl zajistit dostupnost nejlepších řešení a nejnovějších aplikací ICT podle potřeb uživatelů. V kombinaci s využíváním nástrojů pro analýzu dat velkého objemu a algoritmů umělé inteligence mají cloudová řešení za cíl posílit schopnost agentury EMSA poskytovat nové služby s přidanou hodnotou pro různé operativní kontexty, jako je: řízení rybolovu, ochrana hranic, ochrana a bezpečnost námořní dopravy, ochrana pobřeží a ochrana životního prostředí. Toto oddělení také přispívá k činnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem zajistit nejvyšší možnou úroveň zabezpečení ICT agentury EMSA a za účelem sdílení zkušeností a znalostí s členskými státy a daným odvětvím.

Oddělení 3.2 – Digitální infrastruktura

Toto oddělení je zodpovědné za řízení datového centra (na primárním a záložním pracovišti pro zajištění kontinuity činností); za hostování a IT provoz všech námořních aplikací; za interní řízení podpůrných služeb agentury; za správu stolních počítačů a za asistenční službu pro interní uživatele; za management sítí a zabezpečení.

Oddělení nabízí podporu činnostem v oblasti vývoje infrastruktury a podpůrných služeb agentury EMSA a také v oblasti jejich testování a uvádění do provozu, a to prostřednictvím procesů řízení špičkových IT služeb na základě knihovny ITIL. Podporuje provozní cíle tím, že zajišťuje dostupnost, výkonnost a spolehlivost komplexních služeb prostřednictvím provádění procesů hostování, monitorování, zajišťování kontinuity činností a postupů obnovy po havárii, které jsou v souladu s osvědčenými postupy.

Oddělení je také pověřeno správou a instalací veškerého middlewaru a databází, konfigurací složek aplikací, jejich integrací a uváděním do provozu v rámci předprodukčního a produkčního prostředí infrastruktury ICT agentury EMSA (včetně zařízení pro kontinuitu činností).

Toto oddělení je také pověřeno správou služby MSS, která poskytuje nepřetržitou (24/7) operativní a technickou službu zajišťující dostupnost systémů a jejich stabilitu monitorováním kontinuity příchozích a odchozích datových toků, kvalitní podávání zpráv a řízení incidentů v souvislosti se všemi námořními aplikacemi agentury. V případě nouzové situace na moři vystupuje služba MSS jako jednotné kontaktní místo operativních služeb agentury EMSA a podává zprávy agentuře EMSA a Komisi o námořních nehodách v souladu s plánem agentury EMSA pro nepředvídané situace.

Kromě toho je toto oddělení zodpovědné za technickou a provozní validaci a za ověřování aplikací; řízení vytváření aplikací; uvádění aplikací do provozu a za přípravu systémů monitorování aplikací.

Oddělení 3.3 – Zjednodušování

Toto oddělení spolupracuje s členskými státy a orgány EU na provádění iniciativ týkajících se monitorování lodní dopravy EU v oblastech, na které se vztahuje směrnice 2002/59/ES (v platném znění), a to zejména prostřednictvím spolupráce s členskými státy, které provozují systém SafeSeaNet, kolaborativní datové centrum Evropské unie pro identifikaci a sledování na velké vzdálenosti (EU LRIT CDC) a mezinárodní výměnu údajů LRIT (LRIT IDE). Navíc poskytuje pomoc Evropské komisi a členským státům v souvislosti s otázkami týkajícími se LRIT v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Oddělení je dále zodpovědné za podporu technického provádění směrnice o ohlašovacích formalitách a za zlepšení evropského prostředí jednotného námořního portálu (EMSWe) v souladu s nařízením (EU) č. 2019/1239. Rovněž poskytuje asistenci Komisi a členským státům za účelem podpory rozvíjení služeb souvisejících s elektronickými osvědčeními a za účelem usnadnění hlášení lodí.

Kromě toho toto oddělení řídí hlavní dohody o spolupráci s orgány EU prostřednictvím shromažďování jejich provozních požadavků a jejich převádění do funkčních specifikací. Byla uzavřena široká škála dohod o spolupráci s jednotlivými institucemi, včetně Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA), námořních sil pod vedením Evropské unie, Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Centra pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N).

Odbor 4: Podpůrné služby agentury

Posláním odboru 4 – Podpůrné služby agentury je zajistit kvalitní a včasnou podporu hlavním provozním činnostem agentury EMSA a pomáhat vedení a zaměstnancům v záležitostech lidských zdrojů, v právní oblasti (včetně přístupu k dokumentům) a v oblasti finančních záležitostí a jiných podpůrných služeb, například: facility management, správa zařízení a logistika, vedení záznamů a pořádání akcí a služebních cest agentury EMSA.

Rovněž poskytuje asistenci ostatním odborům a kanceláři výkonného ředitele, pokud jde o přípravu, zahájení a návazné sledování všech nabídkových řízení, zahájení provádění finančních transakcí, řízení smluv po finanční stránce a správu majetku.

Oddělení 4.1 – Lidské zdroje a interní podpora

Toto oddělení je především zodpovědné za provádění služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců, jakož i za rozvoj personální politiky, její zavádění do praxe a poskytování související podpory v oblasti náboru, personální správy, profesního rozvoje, odměňování, dobrých podmínek zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje a pořádání služebních cest a vyplácení náhrad.

Navíc je toto oddělení zodpovědné za provádění a monitorování práv a povinností vyplývajících z Protokolu o výsadách a imunitách (dohoda o sídle), které platí pro agenturu a její zaměstnance.

Oddělení je také pověřeno prováděním politiky a postupů správy záznamů v rámci celé agentury, archivováním, vyřizováním korespondence a službami tisku a kopírování, jakož i proplácením náhrad v souvislosti s akcemi agentury EMSA.

Oddělení 4.2 – Právní služby, finance a správa zařízení

Toto oddělení poskytuje poradenství výkonnému řediteli v právních, rozpočtových a finančních otázkách a zajišťuje soulad právních a finančních operací s finančním nařízením agentury EMSA. V této oblasti zejména zajišťuje poradenství a ověřování v souvislosti se zadávacími řízeními a právními závazky a finančními a rozpočtovými záležitostmi. Oddělení provádí předběžné finanční ověřování všech finančních transakcí; zajišťuje zpracovávání faktur ze strany agentury a řízení archivu smluv a všech přístupových práv do systému ABAC. Také má za cíl zefektivnit správní postupy zajištěním odborné přípravy na téma financí a zadávání zakázek, vypracováváním a aktualizací příslušných pravidel, pokynů, vzorů a postupů a jako provozní oddělení usiluje o zlepšování nástrojů agentury v oblasti zadávání zakázek a financí, včetně elektronického zadávání zakázek. Dále vyřizuje záležitosti týkající se přístupu k dokumentům.

Toto oddělení dále poskytuje rámec pro stanovení politiky agentury v oblasti životního prostředí a koordinuje projekt, který usiluje o registraci v systému EMAS.

V neposlední řadě toto oddělení spravuje a provozuje prostory a infrastrukturu agentury EMSA, zabývá se otázkami bezpečnosti a ochrany, zajišťuje podporu při akcích agentury EMSA a nabízí řadu dalších podpůrných služeb.