Misija

Agentūra

EMSA misija – užtikrinti ES jūrų interesus siekiant sukurti saugų, apsaugotą, žaliąjį ir konkurencingą jūrų sektorių ir būti patikimu ir gerbiamu informacijos centru jūrų sektoriuje Europoje ir visame pasaulyje.

Pasitelkdama savo praktinę patirtį, EMSA yra labai svarbi jūrų sektoriaus dalyvė Europoje ir už jos ribų.

EMSA dirba jūrų saugumo, apsaugos jūroje, klimato, aplinkos ir bendrosios rinkos srityse ir atlieka šių sričių užduotis, pirmiausia teikdama paslaugas valstybėms narėms ir Komisijai, bet kartu būdama inovatyvia ir patikima partnere ir žinių centru Europos jūrų sektoriui ir galbūt tarptautiniu mastu.

Vykdomasis direktorius

Vykdomasis direktorius atsiskaito administracinei valdybai ir yra atsakingas už agentūros įsteigimą, valdymą ir plėtojimą pagal EMSA steigimo reglamentą.

Vykdomoji tarnyba

Parama direktoriui visose jo atsakomybės srityse. Ji apima pagalbą vadovybei siekiant užtikrinti gerą valdymą, skatinti atitiktį, skaidrumą ir valstybės tarnybos kultūros plėtojimą. Planavimo ir stebėsenos srityje skyrius yra atsakingas už pagrindinių institucinių planavimo dokumentų ir ataskaitų (BPD ir CAAR) rengimą ir teikimą , laikydamasis viso biudžeto ciklo, pradedant pradiniu indėliu ir baigiant jo vykdymo stebėsena. Vykdomoji tarnyba teikia sekretoriato paslaugas EMSA administracinei valdybai ir apima visas su atitiktimi ir auditu susijusias EMSA (VAT, EAR, ICF ir kt.) užduotis, įskaitant rizikos valdymą. Kitos dvi sritys, už kurias atsakinga Vykdomoji tarnyba, yra nuolatinis kokybės valdymo sistemos tobulinimas ir apskaitos pareigūnas (tiesiogiai atsiskaitantis Agentūros administracinei valdybai). Šis skyrius taip pat vykdo komunikacinę veiklą kurdamas tiek tradicinius, tiek skaitmeninius ir (arba) socialinių tinklų produktus. Už tarptautinius ir tarpinstitucinius darbo su institucijomis ir valdžios institucijomis santykius ES ir už jos ribų taip pat atsakinga Vykdomoji tarnyba. Tai apima planavimą ir iniciatyvų įgyvendinimą, EMSA pozicijos koordinavimą, taip pat renginių ir vizitų organizavimą.

1 DEPARTAMENTAS. Tvarumas ir techninė pagalba

1 departamentas atsakingas už su tvarumu susijusias užduotis, daugiausia dėmesio skiriant indėliui į Europos jūrų transporto žaliąją darbotvarkę stiprinant ES pajėgumus saugoti jūrų aplinką, valdyti klimato kaitą ir spręsti naujus aplinkosaugos uždavinius. Departamentas atsakingas už įvairią veiklą, kuria siekiama užkirsti kelią laivų keliamai taršai ir reaguoti į laivų bei jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių keliamą taršą.

Jis taip pat padeda Europos Komisijai ir valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus vykdydamas vizitų ir patikrinimų programą, ir spręsdamas klausimus, susijusius su jūrininkų teisėmis ir darbo jūroje standartais.

Departamente vykdoma EMSA akademijos veikla ir įvairi gebėjimų stiprinimo veikla, padedanti suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant pažangiausias technologijas. Jis taip pat valdo paramos projektus, skirtus narystės Sąjungoje siekiančioms valstybėms, Europos kaimyninėms šalims, kurios yra Viduržemio jūros ir Juodosios bei Kaspijos jūrų regiono šalys, taip pat ne ES valstybėms, kurios yra Paryžiaus Susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės narės.

1.1 skyrius. Tvarumas

1.1 skyrius yra atsakingas už su tvarumu susijusias užduotis ir teikia valstybėms narėms bei Komisijai techninę pagalbą klausimais, susijusiais su laivybos poveikiu aplinkai, taip pat pagalbą imantis pasirengimo taršai iš laivų ir jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių bei reagavimo į ją priemonių.

Visų pirma skyrius prisideda rengiant atitinkamus ES ir tarptautinius klimato ir aplinkos teisės aktus ir juos įgyvendinant, ir rengia praktines jų įgyvendinimo gaires ir priemones, užtikrindamas platesnės Europos jūrų sektoriaus grupės dalyvavimą šiame procese.

Skyrius rengia ir prižiūri veiksmingas reagavimo priemones, kuriomis siekiama padidinti valstybių narių pajėgumus reaguoti į taršą iš laivų ir jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių, ir stengiasi padėti valstybėms narėms taip pat reaguoti į incidentus, susijusius su PKM ir kitomis kylančiomis grėsmėmis jūrų aplinkai.

Siekdamas šių tikslų, skyrius palaiko glaudžius darbo santykius su valstybėmis narėmis ir Komisija Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO) ir, prireikus, pagal regioninius susitarimus dėl jūrų aplinkos apsaugos.

1.2 skyrius. Vizitai ir patikrinimai, žmogiškasis veiksnys

Skyrius yra atsakingas už vizitus į valstybes nares, daugiausia dėmesio skirdamas praktiniam ES jūrų reglamentų ir direktyvų įgyvendinimui. Ši užduotis vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su EMSA veiklos padaliniais, kurie yra konkrečiai atsakingi už atitinkamus teisės aktus. Jis taip pat atlieka laivų klasifikavimo bendrovių, kurios tikrina ir sertifikuoja tarptautine prekyba užsiimančius laivus, veikdamos kaip pripažintos organizacijos valstybių narių vardu, patikrinimus. Šie patikrinimai atliekami visame pasaulyje, o jų rezultatai įtraukiami į Europos Komisijos reguliarius šių organizacijų vertinimus, kaip reikalaujama pagal ES teisę.

Jūrininkams taikomų standartų srityje skyrius taip pat yra atsakingas už patikrinimus trečiosiose šalyse, kuriose mokomi ir atestuojami jūrininkai, pagal pripažinimo susitarimus turintys teisę dirbti su ES valstybių narių vėliava plaukiojančiuose laivuose. Jis taip pat atlieka EMSA STCW-IS – informacinės sistemos, kurioje saugoma informacija apie pažymėjimus ir pripažinimo patvirtinimus, – saugomų duomenų statistinę peržiūrą ir analizę. Skyrius taip pat teikia pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms TJO, TDO ir su žmogiškaisiais aspektais susijusiais klausimais, naudodamasis patirtimi, įgyta įgyvendinant JRAB konvenciją, kad būtų remiamas Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kitų susijusių TDO priemonių įgyvendinimas, ir remdamas iniciatyvas, kuriomis skatinama „socialinė atsakomybė“ laivybos srityje ir jaunimas skatinamas rinktis jūrininko profesijas.

Vykdydamas vizitų ir patikrinimų veiklą, skyrius įgyvendina kokybės valdymo sistemą, tinkamai sertifikuotą pagal ISO 9001: 2015 Standartą.

1.3 skyrius. Gebėjimų stiprinimas

1.3 skyrius atsakingas už veiklą, kuria remiamas kompetentingų institucijų, vykdančių vėliavos, uosto ir pakrantės valstybių užduotis, darbuotojų profesinis tobulėjimas ir mokymas.

Jame veikia EMSA akademija ir teikiama techninė pagalba valstybėms narėms, plėtros ir kaimyninėms šalims. Jis taip pat yra atsakingas už žinių, gautų iš Agentūroje surinktų duomenų ir informacijos, gavimą atliekant analizę.

Skyrius yra atsakingas už struktūrizuotų ir modulinių mokymo programų, skirtų valstybių narių, kitų ES agentūrų, EKP ir PNPP šalių pareigūnams, rengimą, plėtojimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą. Tai apima, be kita ko, priemonių valdymą, atitinkamų mokymo programų ir medžiagos rengimą ir nuolatinį atnaujinimą, e-mokymosi ir internetinių kursų rengimą ir teikimą, imituojamų laivų patikrinimų rengimą virtualiosios tikrovės priemonėmis ir asmenų vertinimą bei sertifikavimą pagal sutartą . Skyrius taip pat teikia techninę pagalbą prieš TJO IMSAS auditą, jo metu ir po jo .

Jis valdo projektus, kurių naudos gavėjos yra EKP šalys Viduržemio jūroje ir Juodojoje bei Kaspijos jūrose tose srityse, kurios patenka į Agentūros įgaliojimų sritį.

Galiausiai skyrius yra atsakingas už horizontaliąją analizę ir ataskaitas, susijusias su bendru jūrų teisės aktų įgyvendinimu, reguliarios ir ad hoc statistikos rengimu, naudojantis vidaus priemonėmis ir taikomosiomis programomis, skirtomis padėti Komisijai ir valstybėms narėms, metinių apžvalgų rengimu bendradarbiaujant su atitinkamais verslo padaliniais, nacionalinių valdžios institucijų dinaminės apžvalgos rengimu, EMSA dalyvavimo koordinavimu ir tolesniais veiksmais, susijusiais su atitinkamais mokslinių tyrimų projektais, bendradarbiaujant su verslo padaliniais, Europos Komisija ir kitomis agentūromis.

2 departamentas. Sauga, saugumas ir stebėsena

2-ojo departamento misija – teikti techninę pagalbą ir paramą Europos Komisijai ir valstybėms narėms su laivų apsauga ir saugumu susijusiais klausimais (2.1 skyrius) ir teikti jūrų stebėjimo paslaugas (2.2 skyrius) dideliam EMSA naudotojų ratui.

Horizontaliuoju lygmeniu 2-asis departamentas taip pat atsakingas už bendros dalijimosi informacija aplinkos (BDIA) pereinamojo laikotarpio valdymą, suburiant BDIA suinteresuotuosius subjektus, kad iki 2021 m. pabaigos būtų sukurtas ir išplėstas BDIA tinklas. 2-asis departamentas taip pat yra atsakingas už bendradarbiavimo su Europos kosmoso agentūra (EKA) įgyvendinimą. Jis labai atidžiai stebi TJO komitetų ir pakomitečių darbą ir prireikus teikia bei koordinuoja visą reikalingą techninę pagalbą su laivų apsauga, saugumu ir palydoviniu ryšiu susijusiais klausimais.

2.1 skyrius. Apsauga ir saugumas

2.1 skyrius yra atsakingas už techninės pagalbos teikimą klausimais, susijusiais su laivų saugumas, laivų įrenginiais, autonominiais laivais, laivybos apsauga, avarijų tyrimu, prieglobsčio vietomis, vėliavos valstybės principo įgyvendinimu ir uosto valstybės kontrole. Jame taip pat įsikūręs Equasis valdymo skyrius.

2.1 skyrius yra atsakingas už techninę pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms įvairiais saugumo klausimais, įskaitant apgadintą keleivinių laivų stovumą, ro-ro keleivinių laivų gaisrus, autonominius laivus, sausakrūvių laivų pakrovimą ir iškrovimą, konteinerinius laivus ir žvejybos laivų saugumą bei saugos valdymą.

Kalbant apie laivų įrenginius, 2.1 skyrius yra atsakingas už ES sertifikuotų įrenginių duomenų bazės veiklos valdymą ir metinį atitinkamų ES teisės aktuose nustatytų jūrų sertifikavimo standartų atnaujinimą. Jis remia notifikuotųjų įstaigų grupės darbą derinant standartų įgyvendinimą, suteikdamas techninio sekretoriato paslaugas, palengvina rinkos priežiūros institucijos darbą ir padeda Komisijai valdyti abipusio pripažinimo susitarimą (APS) su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Laivybos apsaugos srityje skyrius yra atsakingas už techninės pagalbos teikimą Komisijai stebint, kaip valstybės narės įgyvendina jūrų apsaugos reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo. Jis taip pat padeda Komisijai ir valstybėms narėms spręsti bendrus su kibernetiniu kibernetine apsauga ir jūrų apsauga susijusius klausimus.

Kalbant apie avarijų tyrimą, skyrius yra atsakingas už techninę pagalbą įgyvendinant Direktyvą 2009/18/EB, nustatančią pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui. Jis teikia avarijų tyrimo tarnybų nuolatinio bendradarbiavimo sistemos (NBS) sekretoriato paslaugas. Jis taip pat atsakingas už EMCIP, Europos informacinės bazės apie jūrų laivų avarijas, skirtos valstybių narių pateiktiems duomenims apie avarijas ir jų tyrimo ataskaitoms saugoti ir analizuoti, veiklos valdymą. Remdamasis duomenimis apie avarijas, jis vykdo saugumo analizę ir teikia statistinius duomenis, susijusius su avarijomis jūroje.

2.1 skyrius yra atsakingas už techninę pagalbą įgyvendinant Direktyvą 2009/16/EB su pakeitimais (Uosto valstybės kontrolė). Tai apima dalyvavimą visuose Paryžiaus Susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės organuose. Jis taip pat atsakingas už techninę pagalbą, susijusią su Direktyvos (ES) 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos įgyvendinimu ir su vėliavos valstybės principo įgyvendinimu.

Jame taip pat įsikūręs Equasis valdymo skyrius, kuris užtikrina kasdienį jo darbą, ir teikia techninę pagalbą su prieglobsčio vietomis susijusiais klausimais.

2.2 skyrius. Priežiūra

2.2 skyriaus užduotis – teikti jūrų stebėsenos paslaugas, kad būtų pagerintas Agentūros jūrų informacijos vaizdas įgyvendinant sprendimus, kuriais daugiausia dėmesio skiriama naudotojų veiklos poreikiams. Tai pasiekiama valdant Žemės stebėsenos informacijos srauto iš palydovų gavimą ir kasdienes operacijas, teikiant palydovų aptiktą automatinio identifikavimo sistemos informaciją (SAT-AIS) ir perduodant nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemomis (RPAS) grindžiamą informaciją. Tai apima tiek įprastinių stebėsenos paslaugų, grindžiamų jūrų institucijų ir kitų pakrančių apsaugos agentūrų prašymais, kūrimą, tiek paramą, teikiamą pagal Europos jūrų saugumo agentūros nenumatytų atvejų planą reaguojant į ekstremaliąsias situacijas jūroje.

2.2 skyrius yra atsakingas už platų palydovinių žemės stebėsenos duomenų, pridėtinės vertės produktų ir įspėjimo paslaugų, gautų iš sintezuotosios radarų ir optinių palydovų, bendrą šaltinį ir kasdienį teikimą, siekiant patenkinti daugelio jūrų naudotojų bendruomenių veiklos poreikius.

Pagrindinės trijų atskirų paslaugų sudedamosios dalys yra tokios: i) CleanSeaNet, Europos naftos išsiliejimo nustatymo ir stebėsenos tarnyba; ii) „Copernicus“ jūrų stebėsena, kurį Komisija pavedė Agentūrai, ir iii) palydovinių vaizdų paslaugos, teikiamos FRONTEX jūrų sienų kontrolės stebėjimo tikslais.

Kalbant apie nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų ir palydovinio ryšio paslaugas, 2.2 skyrius yra atsakingas už nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų operacijų organizavimą ir už bendrą nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų ir palydoviniu ryšiu grindžiamos informacijos – AIS pranešimų, tiesioginių vaizdo įrašų, radarų aptikimų, nelaimės signalų ir išmetamųjų teršalų kiekio matavimų – gavimą ir kasdienį teikimą, kad būtų patenkinti daugelio jūrų naudotojų bendruomenių, įskaitant kitas ES agentūras, veiklos vykdant bendradarbiavimą pakrančių apsaugos srityje reikalavimai. Ši informacija padeda apžvelgti bendrą jūrų informaciją, įskaitant naftos išsiliejimo aptikimo ir stebėsenos paslaugą (CleanSeaNet), laivų taršos šaltinio stebėjimą (SOx aptikimą) ir laivų aptikimą per palydovą jūrų stebėjimo tikslais. Be to, įdiegus nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemas EMSA ir kitų ES agentūrų ir (arba) valstybių narių institucijų laivuose, šia paslauga dar labiau remiamas reagavimas į taršą ir kita pakrančių apsaugos veikla jūroje.

3 departamentas. Skaitmeninės paslaugos ir supaprastinimas

EMSA turi dėti daugiau pastangų integruoti naują skaitmeninį požiūrį, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jūrų operacijų veiksmingumui, patikimumui ir nuspėjamumui. Norint įgyvendinti šį uždavinį, reikia aktyviau naudoti skaitmenines technologijas, kad būtų sudarytos vertingos galimybės, palengvinančios visų šalių keitimąsi jūrų duomenimis ir dalijimąsi jais. 3 departamentas yra atsakingas už: taikomųjų programų sukūrimo ciklą, koordinavimą su verslo padaliniais, technines specifikacijas ir technines konsultacijas, sutartį sudariusių bendrovių veiklos koordinavimą ir paslaugų teikimo operacijas. Departamentas taip pat atsakingas už kokybiškas ir laiku teikiamas pagrindines EMSA veiklos paslaugas.

3.1 skyrius. Skaitmeninės jūrų laivybos paslaugos

Skyrius užtikrina visų Agentūros jūrinių skaitmeninių paslaugų kūrimą, veikimą ir nuolatinį tobulinimą. Padėdamas siekti EMSA veiklos tikslų, skyrius glaudžiai bendradarbiauja su visais verslo padaliniais, pertvarko jų poreikius į technines sistemas ir paslaugas, vykdo visą IRT ciklą, įskaitant nuolatinį tobulinimą ir pokyčius.

Padalinys veikia kaip kartu su valstybėmis narėmis teikiamų jūrų paslaugų platforma, kuria papildomi ir stiprinami nacionaliniai laivų eismo stebėsenos, uosto valstybės kontrolės, pasirengimo jūrų taršai ir reagavimo į ją pajėgumai. Skyriaus veikla taip pat apima įvairių rūšių duomenų integravimą ir sujungimą, jūrų vaizdo formavimą ir prie vartotojų poreikių pritaikytų paslaugų kūrimą, taip išvengiant pastangų dubliavimosi, infrastruktūros dubliavimosi ir nereikalingų išlaidų.

Be to, skyrius koordinuoja debesija grindžiamos IRT strategijos, kuria siekiama užtikrinti, kad naudotojų poreikiams patenkinti būtų prieinamas geriausias sprendimas ir naujausios IRT taikomosios programos, kūrimą ir įgyvendinimą. Debesija grindžiamais sprendimais, derinant juos su didžiųjų duomenų analizės priemonių ir dirbtinio intelekto algoritmų naudojimu, siekiama padidinti EMSA pajėgumą teikti naujas pridėtinės vertės paslaugas įvairiems veiklos aspektams, pavyzdžiui: žuvininkystės kontrolė, sienų kontrolė, saugumas, jūrų eismo saugumas, pakrančių apsauga ir aplinkos apsauga. Skyrius taip pat prisideda prie kibernetinio saugumo veiklos, kad būtų užtikrintas aukščiausias EMSA IRT saugumo lygis ir dalijamasi patirtimi bei žiniomis su valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais.

3.2 skyrius. Skaitmeninė infrastruktūra

Skyrius yra atsakingas už duomenų centrų valdymą (pirminėse ir veiklos tęstinumo vietose); prieglobą ir IT operacijas, susijusias su visomis jūrų srities taikomosiomis programomis; vidaus organizacinių paslaugų valdymą; darbo vietų kompiuterizavimą ir vidaus naudotojų aptarnavimą; tinklų kūrimą ir saugumą.

Skyrius remia EMSA infrastruktūros ir bendrų paslaugų kūrimą, bandymą, diegimą ir eksploatavimą, taikydamas pažangiausius IT paslaugų valdymo procesus, grindžiamus ITIL. Įgyvendinant geriausios praktikos prieglobos, stebėsenos, veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių procesus, padedama siekti verslo tikslų, kuriais užtikrinamas paslaugų prieinamumas, veiksmingumas ir patikimumas.

Skyriui taip pat pavesta administruoti visą tarpinę programinę įrangą ir duomenų bazes, ir įdiegti, konfigūruoti, integruoti ir diegti taikomosios programos sudedamąsias dalis EMSA IRT infrastruktūros (įskaitant veiklos tęstinumo priemonę (BCF) parengiamojoje ir gamybinėje aplinkoje.

Skyrius taip pat atsakingas už tai, kad MSS teiktų visą parą kasdien veikiančios operatyvinės ir techninės tarnybos paslaugas, padedančias užtikrinti sistemų prieinamumą ir stabilumą stebint gaunamų ir siunčiamų duomenų srautų tęstinumą, kokybės ataskaitų teikimą ir incidentų valdymą, susijusį su visomis Agentūros taikomosiomis jūrų programomis. Susidarius ekstremaliajai situacijai jūroje, jūrų saugumo tarnyba veikia kaip vienas bendras informacinis punktas, per kurį sutelkiamos EMSA operatyvinės tarnybos, ir teikia ataskaitas EMSA ir Komisijai apie avarijas jūroje pagal EMSA nenumatytų atvejų planą.

Be to, skyrius yra atsakingas už techninį ir veiklos paraiškų patvirtinimą ir tikrinimą, taikomųjų programų kūrimo valdymą, taikomųjų programų diegimą ir taikomųjų programų stebėsenos sistemų parengimą.

3.3 skyrius. Supaprastinimas

Skyrius bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis, kad įgyvendintų ES laivų eismo stebėsenos iniciatyvas tose srityse, kurioms taikoma Direktyva 2002/59/EB (su pakeitimais), visų pirma bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, kad veiktų SafeSeaNet, Europos Sąjungos tolimojo identifikavimo ir sekimo bendradarbiavimo duomenų centras (ES LRIT CDC) ir LRIT tarptautinis keitimasis duomenimis (LRIT IDE). Be to, Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO) Europos Komisijai ir valstybėms narėms teikiama pagalba LRIT klausimais.

Skyrius taip pat atsakingas už pranešimo formalumų direktyvos techninio įgyvendinimo rėmimą ir Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos (EMSWe) gerinimą, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2019/1239. Komisijai ir valstybėms narėms taip pat teikiama pagalba siekiant remti su e. sertifikatais susijusių paslaugų kūrimą ir palengvinti pranešimų apie laivus teikimą.

Be to, skyrius tvarko pagrindinius bendradarbiavimo susitarimus su ES institucijomis, rinkdamas ir perkeldamas jų veiklos reikalavimus į funkcines specifikacijas. Esama įvairių bendradarbiavimo susitarimų su įvairiomis institucijomis, įskaitant Europos žuvininkystės kontrolės agentūrą (EŽKA), Europos Sąjungos jūrų pajėgas, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrą (Europolą), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą (Frontex) ir Jūrų analizės ir operacijų centrą kovai su prekyba narkotikais (MAOC-N).

4 departamentas. Palaikomosios paslaugos

4 departamento „Palaikomosios paslaugos“ misija – laiku teikti kokybišką paramą EMSA vykdant pagrindinę operatyvinę veiklą ir padėti vadovybei ir darbuotojams žmogiškųjų išteklių, teisinių (įskaitant galimybę susipažinti su dokumentais), finansinių reikalų ir kitų veiklos paslaugų srityse, tokiose kaip: susitarimo dėl būstinės įgyvendinimas, infrastruktūra ir logistika, įrašų tvarkymas, EMSA renginių ir misijų organizavimas.

Departamentams ir vykdomajai įstaigai taip pat teikiama pagalba, susijusi su visų viešųjų pirkimų procedūrų rengimu, pradėjimu ir tolesniais veiksmais, finansinių sandorių pradėjimu, finansinių sutarčių valdymu ir turto valdymu.

4.1 skyrius. Žmogiškieji ištekliai ir vidaus parama

Skyrius visų pirma atsakingas už Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimą, taip pat už personalo politikos plėtojimą, praktinį įgyvendinimą ir paramos, susijusios su personalo politika įdarbinimo, personalo administravimo, karjeros raidos, atlyginimų, darbuotojų gerovės, mokymosi ir tobulėjimo, taip pat komandiruočių organizavimo ir kompensavimo srityse teikimą.

Be to, skyrius yra atsakingas už Agentūros ir jos darbuotojų teisių ir pareigų pagal įgyvendinimą ir stebėseną.

Skyrius taip pat atsakingas už įrašų tvarkymo politikos ir procedūrų įgyvendinimą visoje agentūroje, archyvavimą, pašto tvarkymą, spausdinimo ir kopijavimo darbus, taip pat už EMSA renginių išlaidų kompensavimą.

4.2 skyrius. Teisė, finansai ir infrastruktūra

Skyrius konsultuoja vykdomąjį direktorių teisiniais, biudžeto ir finansų klausimais ir užtikrina, kad teisiniai ir finansiniai sandoriai atitiktų EMSA finansinį reglamentą. Šioje srityje visų pirma teikiamos konsultacijos dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir teisinių įsipareigojimų, finansinių ir biudžeto klausimų bei vykdoma tikrinimo veikla. Skyrius atlieka visų finansinių sandorių ex ante finansinį patikrinimą; taip užtikrinama, kad Agentūra užregistruotų sąskaitas faktūras ir tvarkytų sutarčių archyvą bei visas prieigos prie ABAC rinkinio teises. Galiausiai jis siekia supaprastinti administracines procedūras rengdamas su finansais ir viešaisiais pirkimais susijusius mokymus, rengdamas ir atnaujindamas atitinkamas taisykles, gaires, šablonus ir procedūras, o kaip Agentūros veiklos padalinys taip pat tobulina viešuosius pirkimus ir finansines priemones, įskaitant viešuosius e-  pirkimus. Jis taip pat sprendžia, ar leisti susipažinti su dokumentais.

Skyrius yra agentūros aplinkos politikos nustatymo pagrindas ir koordinuoja EMAS registracijos projektą.

Galiausiai skyrius prižiūri ir valdo EMSA patalpas ir infrastruktūrą, sprendžia apsaugos ir saugumo klausimus, teikia paramą EMSA renginiams ir teikia įvairias paramos paslaugas.