Uppdragsbeskrivning

Byrån

Emsas uppdrag är att främja EU:s sjöfartsintressen, borga för en säker, trygg, grön och konkurrenskraftig sjöfartssektor och agera som en tillförlitlig och respekterad referenspunkt inom sjöfarten både i Europa och globalt.

Emsa drar nytta av sin unika kompetens för att etablera sig som en nyckelaktör i sjöfartsklustret i Europa och utanför dess gränser.

Emsa hanterar frågor och arbetsuppgifter inom ramen för sjösäkerhet, sjöfartsskydd, klimatet, miljön och den inre marknaden, främst som leverantör av tjänster till medlemsstaterna och

kommissionen, men också som innovativ och tillförlitlig partner och kunskapsnav för EU:s sjöfartskluster och potentiellt även utanför EU som internationell referensmyndighet.

Verkställande direktör

Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen och ansvarar för inrättandet, driften och utvecklingen av byrån i enlighet med Emsas inrättandeförordning.
Kansli
Kansliet bistår direktören inom alla hennes ansvarsområden. Det handlar till exempel om ledningsstöd för att bidra till en god förvaltning och om att främja regelefterlevnad, öppenhet och en civilförvaltningskultur. Inom planering och övervakning ansvarar kansliet för att utarbeta byråns viktigaste planerings- och rapporteringsdokument (det samlade programdokumentet och den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten) som omfattar hela budgetcykeln, från förarbete till kontroll av genomförandet. Kansliet fungerar som sekretariat till Emsas styrelse och ansvarar för alla byråns arbetsuppgifter inom regelefterlevnad och revision (tjänsten för internrevision (IAS), Europeiska revisionsrätten (ECA), ramen för intern kontroll osv.), inklusive riskhantering. Två andra områden som kansliet ansvarar för är den kontinuerliga utvecklingen av ett kvalitetssäkringssystem och räkenskapsföraren (med direktrapportering till byråns styrelse). Kommunikation är också en del av enhetens arbete och omfattar både traditionella och digitala/sociala medieprodukter. Kansliets ansvarsområde omfattar även internationella och interinstitutionella förbindelser i arbetet med institutioner och myndigheter både inom och utanför EU. Detta omfattar planering och initiativtagande, samordning av Emsas ståndpunkt och organisering av evenemang och besök.

AVDELNING 1: Hållbarhet och tekniskt stöd

Avdelning 1 ansvarar för arbetsuppgifter som rör hållbarhet. Den verkar framför allt för den europeiska gröna agendan för sjötransporter genom att stärka EU:s kapacitet att skydda havsmiljön, hantera klimatförändringar och bekämpa nya miljöproblem. Den ansvarar för en lång rad insatser för att förhindra och hantera föroreningar från fartyg samt från olje- och gasinstallationer till havs.

Genom sitt besöks- och inspektionsprogram hjälper den också Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett korrekt genomförande av EU-lagstiftningen och den bistår också dem i frågor som rör den mänskliga dimensionen och normer för sjöfolk.

Avdelningen ansvarar för Emsa-akademin och tillhandahåller en lång rad kapacitetsuppbyggnadsinsatser till stöd för sina intressenter, inklusive spetsteknologi. Den leder också projekt som ska hjälpa stater som ansöker om att ansluta sig till EU, länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (EGP) och ligger runt Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet, samt tredjeländer som ingått det samförståndsavtal om hamnstatskontroll som undertecknades i Paris.

Enhet 1.1 – Hållbarhet

Enhet 1.1 ansvarar för arbetsuppgifter som rör hållbarhet och förser medlemsstaterna och kommissionen med tekniskt stöd i frågor som rör sjöfartens miljöpåverkan. Den ger också stöd till beredskap och insatser för att hantera föroreningar från fartyg och olje- och gasinstallationer till havs.

Enheten stöder särskilt utvecklingen och genomförandet av relevant europeisk och internationell klimat- och miljölagstiftning. Den tar också fram praktiska vägledningar och verktyg för att genomföra denna lagstiftning och ser till att EU:s sjöfartskluster deltar i det arbetet.

Enheten utvecklar och underhåller en effektiv verktygslåda för insatser som ska ge medlemsstaterna extra kapacitet att hantera föroreningar från fartyg och olje- och gasinstallationer till havs.

Den står också beredd att hjälpa medlemsstaterna vid incidenter med farliga och skadliga ämnen och andra framväxande hot mot havsmiljön.

För att nå dessa mål bedriver enheten ett nära samarbete med medlemsstaterna och kommissionen i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och inom ramen för regionala avtal för skydd av havsmiljön i förekommande fall.

Enhet 1.2 – Besök och inspektioner, den mänskliga dimensionen

Enheten ansvarar för besök i medlemsstaterna för att kontrollera det operativa genomförandet av EU:s förordningar och direktiv på sjöfartsområdet. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med de av Emsas verksamhetsenheter som har ett särskilt ansvar för de berörda rättsakterna. Enheten genomför även inspektioner av klassificeringssällskap som inspekterar och certifierar fartyg som används i internationell handel och som fungerar som erkända organisationer på uppdrag av medlemsstaterna. Dessa inspektioner görs över hela världen och resultatet ligger till grund för

Europeiska kommissionens regelbundna utvärderingar av dessa organisationer enligt de krav som ställs i EU-rätten.

När det gäller normer för sjöfolk ansvarar enheten också för inspektioner i tredjeländer som utbildar och certifierar sjöfolk som därmed har rätt att arbeta ombord på fartyg som för en EU-medlemsstats flagg. Den arbetar även med statistisk granskning och analys av data i Emsas informationssystem STCW-IS, som innehåller uppgifter om certifikat och intyg om erkännande. Enheten bistår även kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och den mänskliga dimensionen. Här utnyttjar den sina erfarenheter från arbetet med den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning för att främja genomförandet av sjöarbetskonventionen och andra relevanta ILO-instrument. Enheten ger också stöd till initiativ som ska främja ”socialt ansvar” inom sjöfarten och motivera ungdomar att välja ett sjöfartsyrke.

Som ett led i bedrivandet av besöks- och inspektionsverksamheten genomför enheten ett kvalitetssäkringssystem som certifierats enligt standarden ISO 9001: 2015.

Enhet 1.3 – Kapacitetsuppbyggnad

Enhet 1.3 ansvarar för insatser till stöd för kompetensutveckling och fortbildning för personal från de behöriga myndigheterna som utför arbetsuppgifter som flaggstater, hamnstater och kuststater.

Den ansvarar för Emsa-akademin och tillhandahåller tekniskt stöd till medlems-, kandidat- och grannskapsländer. Den ansvarar även för att hämta kunskap ur de uppgifter och den information som byrån samlat in med hjälp av dataanalys.

Enheten ansvarar för att utforma, utveckla, uppdatera och tillhandahålla strukturerade och modulbaserade utbildningsprogram för tjänstemän från medlemsstaterna, andra EU-byråer, samt EGP- och IPA-länder. Det handlar bland annat, men inte uteslutande, om att hantera verktyg, utarbeta och kontinuerligt uppdatera berörda läroplaner och kursplaner, utarbeta och tillhandahålla nätbaserat lärande och onlinekurser, utveckla simulerade fartygsinspektioner med hjälp av virtuell verklighet, och att bedöma och certifiera personer med hjälp av överenskomna metoder. I samband med revisioner av IMO:s medlemsstater tillhandahåller enheten även tekniskt stöd, såväl före som under och efter revisionsfasen.

Den leder projekt som riktar sig till EGP-länderna runt Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet inom de områden som omfattas av byråns uppdrag.

Avslutningsvis ansvarar enheten för att på ett övergripande sätt analysera och rapportera om det sammantagna genomförandet av sjöfartslagstiftningen. Den ansvarar även för att med hjälp av data i interna verktyg och applikationer ta fram såväl regelbunden som specifik statistik till kommissionen och medlemsstaterna. Enheten utarbetar också årsöversikter i samarbete med berörda verksamhetsenheter och en dynamisk översikt över nationella myndigheter. Den samordnar också Emsas deltagande i och uppföljning av relevanta forskningsprojekt i samarbete med verksamhetsenheterna, Europeiska kommissionen och andra byråer.

Avdelning 2: Säkerhet, skydd och övervakning

Avdelning 2 har i uppdrag att tillhandahålla tekniskt bistånd och stöd till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör fartygssäkerhet och sjöfartsskydd (enhet 2.1) och att tillhandahålla sjöövervakningstjänster (enhet 2.2) till Emsas olika användare.
På ett övergripande plan ansvarar avdelning 2 även för att hantera övergångsfasen när det gäller den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE) genom att samla berörda parter för att utveckla och utvidga CISE-nätverket som kommer att tas i drift i slutet av 2021. Avdelning 2 ansvarar också för att genomföra samarbetet med Europeiska rymdorganisationen. Den följer noggrant arbetet i IMO:s kommittéer och underkommittéer och tillhandahåller och samordnar vid behov det tekniska stöd som behövs i frågor som rör fartygssäkerhet, sjöfartsskydd och satellitkommunikation.

Enhet 2.1 – Säkerhet och skydd

Enhet 2.1 ansvarar för att tillhandahålla tekniskt stöd i frågor som rör fartygssäkerhet, marin utrustning, autonoma fartyg, sjöfartsskydd, utredning av olyckor, skyddade platser, flaggstaternas genomförande och hamnstatskontroll. Här finns också den enhet som förvaltar databasen Equasis.

Enhet 2.1 ansvarar för att tillhandahålla tekniskt stöd till kommissionen och medlemsstaterna i olika säkerhetsfrågor, bland annat passagerarfartygs skadestabilitet, bränder på ro-ro-passagerarfartyg, autonoma fartyg, lastning/lossning av bulkfartyg, säkerhet på containerfartyg och fiskefartyg samt säkerhetsorganisation.

När det gäller marin utrustning ansvarar enhet 2.1 för förvaltningen av databasen över EU-certifierad utrustning och för den årliga uppdateringen av relevanta marina certifieringsstandarder i EU-lagstiftningen. Den stöder arbetet i gruppen av anmälda organ för harmonisering av genomförandet av standarder genom att fungera som tekniskt sekretariat. Den underlättar marknadskontrollmyndigheternas arbete och bistår kommissionen i förvaltningen av avtalet med Förenta staterna om ömsesidigt erkännande.

När det gäller sjöfartsskydd ansvarar enheten för att tillhandahålla tekniskt stöd till kommissionen i övervakningen av medlemsstaternas genomförande av kraven på sjöfartsskydd enligt förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Den bistår också kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör cybersäkerhet och sjöfartsskydd i stort.

När det gäller utredning av olyckor ansvarar enheten för att tillhandahålla tekniskt stöd i samband med genomförandet av direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn. Den fungerar som sekretariat för den permanenta samarbetsstrukturen för organ som utreder olyckor (PCF). Den ansvarar också för förvaltningen av den europeiska databasen för sjöolycksutredningar (EMCIP) som är ett verktyg som används för att lagra och analysera data om olyckor och utredningsrapporter från medlemsstaterna. Baserat på data om olyckor kan man med hjälp av verktyget göra säkerhetsanalyser och få fram statistik om sjöolyckor.

Enhet 2.1 ansvarar för att tillhandahålla tekniskt stöd i samband med genomförandet av direktiv 2009/16/EG i ändrad lydelse (hamnstatskontroll). I detta ingår deltagande i alla de organ som omfattas av Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll. Enheten ansvarar även för att tillhandahålla tekniskt stöd när det gäller genomförandet av direktiv (EU) 2017/2110 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och för flaggstaternas genomförande.

Dessutom ansvarar den för Equasis förvaltningsenhet som säkerställer databasens dagliga drift och tillhandahåller tekniskt stöd i frågor som rör skyddade platser.

Enhet 2.2 – Övervakning

Enhet 2.2 har i uppdrag att tillhandahålla sjöövervakningstjänster för att förbättra byråns sjöfartsinformation genom att genomföra lösningar som sätter användarnas arbetsbehov i främsta rummet. För att åstadkomma detta hanterar den insamlingen av information och det dagliga flödet av satellitinformation från jordobservationsverksamheten genom att tillhandahålla information från det satellitbaserade automatiska identifieringssystemet (SAT-AIS) och genom att skicka information baserad på fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS). Detta handlar både om inrättandet av tjänster för rutinövervakning som bygger på förfrågningar från sjöfartsmyndigheter och andra kustbevakningsbyråer och det stöd som tillhandahålls genom Emsas beredskapsplan vid sjöfartsolyckor.

Enhet 2.2 ansvarar för den allmänna insamlingen av information och det dagliga tillhandahållandet av den omfattande portföljen av satellitbaserade jordobservationsdata, mervärdesprodukter och alarmeringstjänster som hämtas från syntetisk aperturradar och optiska satelliter för att tillgodose de operativa behoven hos de många användargrupperna inom sjöfarten.
Detta är de huvudsakliga beståndsdelarna i tre separata tjänster: i) CleanSeaNet, den europeiska tjänsten för upptäckt och övervakning av oljeutsläpp, ii) Copernicus havsmiljöövervakningstjänst som kommissionen delegerat till byrån och iii) satellitbildbaserade tjänster till Frontex för sjögränsövervakning.

När det gäller RPAS- och satellitkommunikationstjänster ansvarar enhet 2.2 för uppbyggnaden av RPAS-verksamheten och den allmänna insamlingen och det dagliga tillhandahållandet av information baserad på RPAS och satellitkommunikation, till exempel AIS-meddelanden, livevideor, radarupptäckter, nödsignaler och utsläppsmätningar, för att tillgodose de många användargruppernas operativa behov, däribland andra EU-byråer inom ramen för kustbevakningssamarbetet. Denna information är ett komplement till den allmänna sjöfartsinformationen, däribland tjänsten för upptäckt och övervakning av oljeutsläpp (CleanSeaNet), övervakningen av föroreningar från fartyg (upptäckt av svaveloxider) och den satellitbaserade positionsbestämningen för sjöövervakning. Genom att installera RPAS ombord på fartyg som tillhör Emsa och andra EU-byråer/myndigheter i medlemsstaterna fungerar tjänsten dessutom som ett stöd vid insatser för att hantera föroreningar och andra kustbevakningsinsatser till havs.

Avdelning 3: Digitala tjänster och förenkling

Emsa måste påskynda arbetet med att integrera en ny digital strategi i syfte att göra sjöfartsverksamheten mer effektiv, tillförlitlig och förutsägbar. I det arbetet är det viktigt att öka användningen av digital teknik för att skapa värdeskapande möjligheter i syfte att ytterligare främja utbyte och samutnyttjande av sjöfartsdata mellan alla parter. Avdelning 3 ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen av applikationer, samordningen med verksamhetsenheter, tekniska specifikationer och tekniska samråd, samordningen av leverantörer samt tjänsteverksamheten. Avdelningen ansvarar även för administrativa tjänster som utgör ett högkvalitativt och lägligt stöd till Emsas kärnverksamhet.

Enhet 3.1 – Digitala tjänster för sjöfarten

Enheten ansvarar för utveckling, drift och kontinuerliga förbättringar av byråns alla digitala tjänster för sjöfarten. För att hjälpa Emsa att nå sina verksamhetsmål samarbetar enheten med alla verksamhetsenheter för att tillgodose deras behov av tekniska system och tjänster. Den ansvarar för hela den fortlöpande IKT-driften, inklusive kontinuerliga förbättringar och uppdateringar.
Enheten fungerar som medlemsstaternas gemensamma plattform för sjöfartstjänster. Den är tänkt att komplettera och öka den nationella kapaciteten för övervakning av sjötrafik, hamnstatskontroll samt beredskap för och insatser vid havsföroreningar. I enhetens verksamhet ingår även att integrera och kombinera olika typer av data, bygga upp en bild av sjöfarten och tillhandahålla tjänster som är anpassade efter användarnas behov. På så sätt undviker man dubbelarbete, överlappande infrastruktur och onödiga utgifter.

Dessutom samordnar enheten utvecklingen och genomförandet av en molnbaserad IKT-strategi för att säkerställa att användarna har tillgång till den bästa lösningen och de senaste IKT-applikationerna. Målsättningen är att med hjälp av molnbaserade lösningar och verktyg för stordataanalys och algoritmer för artificiell intelligens ge Emsa större möjligheter att kunna tillhandahålla nya mervärdestjänster för olika sammanhang, till exempel fiskerikontroll, gränskontroll, säkerhet, sjöfartsskydd, kustskydd och miljöskydd. Enheten bidrar också till arbetet med cybersäkerhet för att säkerställa att Emsa upprätthåller högsta möjliga IKT-säkerhet och för att utbyta erfarenheter och kunskaper med medlemsstaterna och branschen.

Enhet 3.2 – Digital infrastruktur

Enheten ansvarar för förvaltningen av datacentralen (både ordinarie driftställen och reservdriftställen) och för värdtjänster och it-drift avseende alla sjöfartsapplikationer. Den ansvarar även för den interna förvaltningen av administrativa tjänster, klienthantering och stödtjänster för interna användare, samt för nätverk och säkerhet.
Enheten arbetar med utveckling, testning, ibruktagande och drift av Emsas infrastruktur och administrativa tjänster och använder de senaste processerna för hantering av it-tjänster baserat på ITIL. Den bidrar till verksamhetsmålen genom att säkerställa en heltäckande tjänst, med hög tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet genom att genomföra bästa praxis för värdtjänster, övervakning, driftskontinuitet och katastrofhantering.

Enheten har även hand om all administration och installation av anpassningsprogram och databaser, samt konfiguration, integration och användning av applikationskomponenter inom förproduktions- och produktionsmiljöer i Emsas IKT-infrastruktur (inklusive reservdrift).
Enheten ansvarar också för meddelandeförmedlingssystemet (MSS), som är en teknisk tjänst som är i drift dygnet runt och som ska säkerställa systemens tillgänglighet och stabilitet genom övervakning av kontinuiteten i inkommande och utgående dataflöden, kvalitetsrapportering och incidenthantering i samband med byråns alla sjöfartsapplikationer. Vid nödsituationer till sjöss fungerar meddelandeförmedlingssystemet som en gemensam kontaktpunkt för mobilisering av Emsas operativa tjänster och skickar rapporter till Emsa och kommissionen om sjöolyckor i enlighet med Emsas beredskapsplan.

Dessutom ansvarar enheten för den tekniska och affärsmässiga valideringen och verifieringen av applikationer, hanteringen av applikationsbyggen, ibruktagandet av applikationer och utarbetandet av övervakningssystem för applikationer.

Enhet 3.3 – Förenkling

Enheten samarbetar med medlemsstaterna och EU-institutionerna vad gäller genomförandet av EU:s initiativ för övervakning av sjötrafik inom de områden som omfattas av direktiv 2002/59/EG (i ändrad lydelse), framför allt genom samarbete med medlemsstaterna i driften av SafeSeaNet, Europeiska unionens datacentral för långdistansidentifiering och långdistansspårning av fartyg (EU LRIT CDC) och det internationella utbytet av uppgifter avseende sådan identifiering och spårning (LRIT IDE). Dessutom bistår enheten Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i LRIT-frågor inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Enheten ansvarar även för att främja det tekniska genomförandet av direktivet om rapporteringsformaliteter och utvecklingen av den europeiska kontaktpunkten för sjöfart i enlighet med förordning (EU) 2019/1239. Den bistår även kommissionen och medlemsstaterna i arbetet med att främja utvecklingen av e-certifikat och underlätta fartygsrapporteringen.
Dessutom förvaltar enheten de huvudsakliga samarbetsavtalen med EU-institutionerna genom att samla in och tillgodose deras verksamhetsbehov av funktionsspecifikationer. Det finns en lång rad samarbetsavtal med olika institutioner, bland annat Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA), EU:s marina styrka, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol),

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N).

Avdelning 4: Administrativa tjänster

Avdelning 4 – Administrativa tjänster har i uppdrag att tillhandahålla ett högkvalitativt och snabbt stöd till Emsas kärnverksamhet. Den ska också bistå ledning och personal i personalfrågor, rättsliga frågor (inklusive tillgång till handlingar) och ekonomiska frågor, samt med andra administrativa tjänster, till exempel genomförandet av värdlandsavtalet, lokaler och logistik, registerhantering samt organisering av Emsas evenemang och uppdrag.
Enheten bistår även avdelningarna och kansliet i arbetet med att förbereda, lansera och följa upp alla upphandlingsförfaranden, initiera finansiella transaktioner samt förvalta finansiella kontrakt och tillgångar.

Enhet 4.1 – Personalresurser och internt stöd

Enheten ansvarar huvudsakligen för att genomföra tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen samt för att utveckla, genomföra och bistå i det personalpolitiska arbetet när det gäller rekrytering, personaladministration, karriärutveckling, löner, personalens välbefinnande, lärande och utveckling samt organisering och ersättningar i samband med uppdrag.

Dessutom ansvarar enheten för genomförandet och övervakningen av byråns och dess personals rättigheter och skyldigheter enligt protokollet om privilegier och immunitet (värdlandsavtalet).

Enheten ansvarar också för byråns genomförande av policyn och förfarandena för registerhantering, arkivering, posthantering, utskrifter och kopiering samt ersättningar i samband med Emsa-evenemang.

Enhet 4.2 – Rättsliga frågor, ekonomi och lokaler

Enheten ger råd till den verkställande direktören i rättsliga frågor, budgetfrågor och ekonomiska frågor och säkerställer att alla rättsliga och finansiella transaktioner sker i enlighet med Emsas budgetförordning. Här bistår enheten till exempel med rådgivning och verifiering när det gäller upphandlingsförfaranden och rättsliga åtaganden, samt ekonomiska frågor och budgetfrågor. Enheten förhandskontrollerar alla finansiella transaktioner och har hand om byråns registrering av fakturor och avtalsregister samt alla åtkomsträttigheter till redovisningssystemet ABAC. Avslutningsvis verkar den för att effektivisera de administrativa förfarandena genom att tillhandahålla utbildning i ekonomi och upphandling, utarbeta och uppdatera regler, riktlinjer, mallar och förfaranden och som verksamhetsenhet förbättra byråns upphandlingsverktyg och finansiella verktyg, bland annat elektronisk upphandling. Den hanterar även frågor som rör tillgången till handlingar.

Enheten tillhandahåller ramen för fastställandet av byråns miljöpolicy och samordnar det projekt som syftar till Emas-registrering.
Avslutningsvis underhåller och sköter enheten Emsas lokaler och infrastruktur, hanterar frågor om skydd och säkerhet, hjälper till med Emsa-evenemang och tillhandahåller ett stort antal stödtjänster.