The EMSA website uses cookies to offer you a better browsing experience, in accordance with the EMSA privacy notice. Find out more on how we use cookies

 

Deklaracje misji

Agencja

EMSA realizuje misję wspierania interesów morskich UE na rzecz bezpiecznego, chronionego, ekologicznego i konkurencyjnego sektora morskiego oraz stanowi wiarygodny i uznany punkt odniesienia w sektorze morskim w Europie i na świecie.

Dzięki swojemu wyjątkowemu know-how Agencja EMSA może być kluczowym podmiotem w morskich klastrach w Europie i poza nią.

EMSA zajmuje się kwestiami i zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony na morzu,  klimatu, środowiska i jednolitego rynku, w pierwszej kolejności poprzez świadczenie usług państwom członkowskich i Komisji, ale także jako innowacyjny i godny zaufania partner i ośrodek wiedzy dla europejskiego klastra morskiego, a potencjalnie jako punkt odniesienia na skalę międzynarodową.EMSA zajmuje się problemami i zadaniami związanymi z bezpieczeństwem morskim, ochroną, klimatem, środowiskiem i jednolitym rynkiem, przede wszystkim jako podmiot świadczący usługi na rzecz państw członkowskich i Komisji, ale również jako nowatorski i wiarygodny partner, a zarazem centralny ośrodek wiedzy dla europejskiego klastra morskiego, a potencjalnie też jako światowy punkt odniesienia.

Dyrektor zarządzający

Dyrektor zarządzający, podlegający Radzie administracyjnej, jest odpowiedzialny za powołanieutworzenie, prowadzenie i rozwój Agencji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EMSA.

Biuro wykonawczedyrektora

Udziela wsparcia dyrektorowi zarządzającemu we wszystkich obszarach, które wchodzą w zakres jego odpowiedzialności. Oznacza Zawiera to m.in. pomoc w zakresie dobrego sprawowania władzy poprzez wsparcie zarządzania, promowanie zgodności, przejrzystości transparentności i kultury służby cywilnej. W obszarze planowania i monitorowania dział ten jest odpowiedzialny za opracowanie głównych instytucjonalnych dokumentów dotyczących planowania i sprawozdawczości (JDP i CAAR), śledzenie pełnego cyklu budżetowego, od wstępnego wkładu do kontroli jego wykonania. Biuro wykonawcze prowadzi sekretariat Rady administracyjnej EMSA i wykonuje wszystkie zadania EMSA związane z zapewnieniem zgodności i audytem (IAS, ETO, ICF, itp.) związane z zapewnieniem zgodności i audytem, w tym z zarządzaniem ryzykiem. Biuro wykonawcze odpowiada również za dwa inne obszary: stały rozwój systemu zarządzania jakością oraz księgowego (podlegającego bezpośrednio Radzie administracyjnej Agencji). Do kompetencji tego działu należy również komunikacja, zarówno w postaci tradycyjnych, jak i cyfrowych/społecznościowych społecznych produktów medialnych. W zakres działalności Biura wykonawczego wchodzą też stosunki międzynarodowe i międzyinstytucjonalne w zakresie współpracy z instytucjami i organami władzy, zarówno w UE, jak i poza nią. Wiąże się to z planowaniem i podejmowaniem inicjatyw, uzgadnianiem stanowiska EMSA, a także organizowaniem imprez i wizyt.

DEPARTAMENT 1: Zrównoważony rozwój i wsparcie techniczne

Departament 1 odpowiada za realizację zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w europejskim zielonym programie działań na rzecz transportu morskiego poprzez wzmocnienie zdolności UE w zakresie ochrony środowiska morskiego, reagowania na zmiany klimatu i na nowe wyzwania środowiskowe. Jest on także odpowiedzialny za szeroki zakres działań, które mają zapobiegać zanieczyszczeniom oraz zapewniać reakcję na zanieczyszczenia powodowane przez statki i morskie instalacje  do wydobywaniawydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego.

Departament 1 Wwspiera również Komisję Europejską i państwa członkowskie, aby odpowiednio wdrażały prawodawstwo UE poprzez program wizyt i inspekcji oraz kwestie związane z elementem czynnikiem ludzkim i normami dotyczącymi marynarzy.

Prowadzi Akademię EMSA i oferuje szeroki zakres działań i szkoleń w zakresie budowania potencjału wspierającego zainteresowane strony, z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii. Zarządza również projektami pomocy dla państw ubiegających się o członkostwo w Unii, krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa w basenie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego i Kaspijskiego, a także dla państw spoza UE będących członkami memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.

Dział 1.1. – Zrównoważony rozwój

Dział 1.1 realizuje zadania związane ze zrównoważonym rozwojem i zapewnia państwom członkowskim i Komisji pomoc techniczną w kwestiach związanych z wpływem żeglugi na środowisko, a także pomoc w zakresie gotowości i reagowania na zanieczyszczenia powodowane przez statki i morskie instalacje wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego.

W szczególności dział ten zapewnia wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia odpowiednich unijnych i międzynarodowych przepisów dotyczących klimatu i środowiska oraz przygotowuje praktyczne wytyczne i narzędzia do ich wdrażania, zapewniając udział szerszego europejskiego klastra morskiego w tym procesie.

Dział opracowuje i utrzymuje skuteczny zestaw narzędzi reagowania w celu zwiększenia zdolności państw członkowskich do reagowania na zanieczyszczenia powodowane przez statki i morskie instalacje wydobywcze do wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, zwracając przy tym uwagę na udzielanie wsparcia państwom członkowskim również w przypadku zdarzeń z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz innych pojawiających się zagrożeń dla środowiska morskiego.

Aby zrealizować te cele, dział utrzymuje bliskie stosunki robocze z państwami członkowskimi i Komisją w ramach IMO oraz, w stosownych przypadkach, w ramach regionalnych umów o ochronie środowiska morskiego.

Dział 1.2 – Wizyty i inspekcje, czynnik ludzki

Dział ten odpowiada za wizyty w państwach członkowskich, z naciskiem na operacyjne wdrażanie rozporządzeń i dyrektyw morskich UE. Zadanie to jest realizowane w ścisłej współpracy z innymijednostkami organizacyjnymidziałami EMSA, które są szczególnie odpowiedzialne za odpowiednie instrumenty ustawodawcze. Prowadzi również inspekcje towarzystw klasyfikacyjnych, które badają i certyfikują statki w handlu międzynarodowym i które działają jako uznane organizacje w imieniu państw członkowskich. Inspekcje te przeprowadzane są się na całym świecie, a ich wyniki są uwzględniane w regularnych ocenach tych organizacji przez Komisję Europejską, zgodnie z wymogami prawa UE.

W zakresie wymagań wobec marynarzy, dział ten jest również odpowiedzialny za prowadzenie kontroli w państwach trzecich, które szkolą marynarzy i wydają świadectwa marynarzom spełniającym warunki do pracy na statkach pływających pod banderą państw członkowskich UE. Zajmuje się również przeglądem statystycznym i analizą danych zgromadzonych w systemie informacyjnym STCW-IS EMSA, który przechowuje informacje o certyfikatach i potwierdzeniach uznania. Dział udziela także wsparcia Komisji i państwom członkowskim w kwestiach związanych z IMO, MOP i czynnikiem ludzkim, wykorzystując doświadczenie zdobyte w związku z konwencją STCW, aby wspierać wdrażanie konwencji MLC i innych ważnych instrumentów MOP oraz wspomagać inicjatywy promujące „odpowiedzialność społeczną” w żegludze i motywujące młodych ludzi do wykonywania zawodów związanych z morzem.

Prowadząc działalność w zakresie wizyt i inspekcji, dział wdraża system zarządzania jakością należycie certyfikowany w zakresie ISO 9001: Norma 2015.

Dział 1.3 – Budowanie potencjału

Dział 1.3 odpowiada za działania wspierające rozwój zawodowy i szkolenia pracowników właściwych organów wypełniających obowiązki państwa bandery, portu i państwa nadbrzeżnego.

Prowadzi też Akademię EMSA i zapewnia pomoc techniczną państwom członkowskim, krajom objętym procesem rozszerzenia i krajom sąsiadującym. Odpowiada również za czerpanie wiedzy z danych i informacji zgromadzonych w Agencji na podstawie analizy.

Dział ten zajmuje się planowaniem, opracowaniem, uaktualnianiem i realizacją kompleksowych i modułowych programów szkoleniowych na rzecz urzędników z państw członkowskich, innych agencji UE, krajów objętych EPS i IPA. Obejmują one to m.in. zarządzanie instrumentami, opracowywanie i ciągłą aktualizację odpowiednich programów nauczania i programu zajęć, opracowywanie i prowadzenie kursów e-uczenia się i internetowych, przygotowywanie symulowanych inspekcji statków z wykorzystaniem technologii typu wirtualna rzeczywistość oraz ocenę i certyfikację osób fizycznych zgodnie z ustaloną metodologią. Dział zapewnia również pomoc techniczną w fazie przed audytem, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu w przypadku audytów IMSAS.

Zarządza projektami, których beneficjentami są kraje objęte EPS w basenie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego i Kaspijskiego w dziedzinach wchodzących w zakres mandatu Agencji.

Ponadto dział ten prowadzi horyzontalne analizy i przygotowuje sprawozdania dotyczące ogólnego wdrażania prawa morskiego, opracowuje stałe i bieżące statystyki, wykorzystując w tym celu dane dostępne w wewnętrznych narzędziach i aplikacjach wspierających Komisję i państwa członkowskie, opracowuje roczne przeglądy we współpracy z odpowiednimi jednostkami gospodarczymidziałami EMSA, przygotowuje dynamiczny przegląd organów krajowych, koordynuje udział EMSA i działania następcze w odniesieniu do odpowiednich projektów badawczych, we współpracy z innymi działami EMSAjednostkami gospodarczymi, Komisją Europejską i innymi agencjami.

Departament 2: Bezpieczeństwo, ochrona i nadzór

Departament 2 realizuje misję, która polega na zapewnianiu pomocy technicznej i wsparcia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim członkowskich w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i ochroną statków (Dział 2.1) oraz na świadczeniu usług nadzoru morskiego (Dział 2.2) na rzecz szerokiego kręgu użytkowników EMSA.

Na płaszczyźnie horyzontalnej Departament 2 odpowiada również za zarządzanie fazą przejściową wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE) poprzez skupienie zainteresowanych stron CISE w celu rozwinięcia i rozszerzenia sieci CISE, która ma zostać uruchomiona do końca 2021 r. Departament 2 zajmuje się również wdrażaniem współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Monitoruje bardzo uważnie prace komitetów i podkomitetów IMO, a w razie potrzeby zapewnia i koordynuje wszelkie wsparcie techniczne wymagane w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem statków, ochroną i komunikacją satelitarną.

Dział 2.1 – Bezpieczeństwo i ochrona

Dział 2.1 zajmuje się obsługą techniczną kwestii związanych z bezpieczeństwem statków, wyposażeniem morskim, statkami autonomicznymi, ochroną na morzu, dochodzeniami w sprawie wypadków, miejscami schronienia, wdrożeniem zasad państwa bandery i kontrolą państwa portu. Prowadzi Zawiera też dział zarządzania systemem EQUASIS.

Dział 2.1 udziela Komisji i państwom członkowskim pomocy technicznej w różnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, w tym stateczności awaryjnej statków pasażerskich, pożarów statków pasażerskich typu ro-ro, statków autonomicznych, załadunku/rozładunku masowców, kontenerowców oraz bezpieczeństwa statków rybackich i zarządzania bezpieczeństwem.

W odniesieniu do wyposażenia statków, Dział 2.1 odpowiada za operacyjne zarządzanie bazą danych zawierającą certyfikowane wyposażenie UE oraz za coroczną aktualizację odpowiednich norm certyfikacji morskiej w prawodawstwie UE. Wspomaga prace grupy organów notyfikowanych w zakresie harmonizacji wdrażania norm poprzez prowadzenie sekretariatu technicznego, ułatwia pracę organu nadzoru rynku i wspiera Komisję w zakresie zarządzania umową o wzajemnym uznaniu (MRA) zawartą ze Stanami Zjednoczonymi.

W kwestii ochrony na morzu dział udziela Komisji wsparcia technicznego w zakresie monitorowania, w jaki sposób państwa członkowskie wdrażają wymogi ochrony na morzu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 725/2004 w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych. Zapewnia również pomoc Komisji i państwom członkowskim w zakresie spraw związanych z cyberbezpieczeństwem i szeroko pojętą ochroną na morzu.

W zakresie dochodzeń w sprawie wypadków, dział ten zapewnia pomoc techniczną przy wdrażaniu dyrektywy 2009/18/WE ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego. Prowadzi sekretariat ds. ram stałej współpracy (RSW) organów prowadzących dochodzenia w sprawie wypadków. Odpowiada też za zarządzanie operacyjne EMCIP, Europejską Platformą Informacyjną w sprawie Wypadków Morskich, która jest instrumentem umożliwiającym przechowywanie i analizę danych dotyczących wypadków oraz sprawozdań z dochodzeń dostarczanych przez państwa członkowskie. Na podstawie danych dotyczących wypadków wykonuje analizy bezpieczeństwa i dostarcza statystyki związane z wypadkami morskimi.

Dział 2.1 zapewnia pomoc techniczną w zakresie wdrażania zmienionej dyrektywy 2009/16/WE (kontrola przeprowadzana przez państwo portu). Dotyczy to udziału we wszystkich organach memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu. Odpowiada również za wsparcie techniczne w zakresie wdrażania dyrektywy (UE) 2017/2110 w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich oraz za wdrażanie zasad państwa bandery.

Prowadzi także dział zarządzania siecią Equasis, który zapewnia jej codzienne funkcjonowanie, oraz świadczy pomoc techniczną w kwestiach związanych z miejscami schronienia.

Dział 2.2 – Nadzór

Dział 2.2 realizuje misję polegającą na świadczeniu usług w zakresie nadzoru morskiego w celu poprawy obraz sytuacji na morzu, obrazu informacji morskiej w Agencji poprzez wdrażanie rozwiązań, które koncentrują się na potrzebach operacyjnych użytkowników. Osiąga ten cel poprzez zarządzanie zasobami i codziennymi operacjami związanymi z przepływem informacji pochodzących z obserwacji Ziemi z satelitów, dostarczanie informacji z systemu automatycznej identyfikacji wykrywanych przez satelity (SAT-AIS) oraz przesyłanie informacji pochodzących ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP). Obejmuje to zarówno uruchamianie standardowych usług nadzoru na podstawie wniosków składanych przez organy morskie i inne agencje straży przybrzeżnej, jak i wsparcie udzielane w ramach planu awaryjnego EMSA w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe na morzu.

Dział 2.2 zajmuje się ogólnym pozyskiwaniem i codziennym przekazywaniem szerokiego zakresu danych pochodzących z satelitarnych obserwacji Ziemi, produktów o wartości dodanej i usług alarmowych pochodzących z satelit wykonujących zdjęcia radarowe (SAR) oraz optyczne z radarów z syntetyczną aperturą i satelitów optycznych, na potrzeby obsługi wielu społeczności użytkowników morskich.

Są to główne składowe trzech odrębnych usług: (i) CleanSeaNet, europejskiej usługi wykrywania i monitorowania wycieków ropy naftowej; (ii) Nadzoru Morskiego Copernicus, przekazanego Agencji przez Komisję oraz (iii) usług opartych na zdjęciach satelitarnych udostępnianych agencji Frontex na potrzeby nadzoru granic morskich.

W odniesieniu do usług BSP i łączności satelitarnej Dział 2.2 zapewnia wdrożenie operacji BSP, a także ogólne pozyskiwanie i bieżące przekazywanie informacji pochodzących z BSP i łączności satelitarnej takich jak: powiadomienia AIS, obraz na żywo, wykrywanie radarowe, sygnały alarmowe i pomiary emisji, w celu spełnienia wymogów operacyjnych wielu społeczności użytkowników morskich, w tym innych agencji UE w ramach współpracy straży przybrzeżnej. Informacje te są uzupełnieniem ogólnego obrazu informacji morskich, w tym usług w zakresie wykrywania i monitorowania wycieków ropy naftowej (CleanSeaNet), nadzoru nad emisjami pochodzącymi ze statków (wykrywanie SOx), a także wykrywania statków za pośrednictwem satelity na potrzeby nadzoru morskiego. Ponadto dzięki zainstalowaniu systemu BSP na statkach EMSA i innych agencji UE / organów państw członkowskich usługa ta dodatkowo wspomaga reagowanie na zanieczyszczenia, a także inne działania straży przybrzeżnej na morzu.

Departament 3: Usługi cyfrowe i uproszczenie

EMSA musi przyspieszyć działania na rzecz integracji nowego podejścia cyfrowego, aby ułatwić skuteczność, niezawodność i przewidywalność operacji morskich. Wyzwanie to wymaga lepszego wykorzystania technologii cyfrowych, aby umożliwić tworzenie wartości dodanej, co ułatwi dalszą wymianę danych morskichinformacji i ich wzajemne udostępnianie przez wszystkie strony. Departament 3 zajmuje się: cyklem udostępniania wdrażania aplikacji; koordynacją z działamidziałań jednostek gospodarczych operacyjnymi; specyfikacjami technicznymi i konsultacjami technicznymi; koordynacją umawiających się przedsiębiorstwprac zakontraktowanych firm; oraz działalnością usługowązapewnieniem poprawnego działania systemów EMSA. Odpowiada również za obsługę administracyjną zapewniającą wysokiej jakości i terminowe wsparcie dla podstawowej działalności operacyjnej EMSA.

Dział 3.1 – Morskie usługi cyfrowe

Dział ten czuwa nad rozwojem, funkcjonowaniem i ciągłym doskonaleniem wszystkich morskich usług cyfrowych Agencji. Wspierając realizację celów biznesowych strategicznych EMSA, współpracuje ściśle ze wszystkimi jednostkami gospodarczymidziałami EMSA, przetwarzając ich potrzeby w systemy i usługi techniczne, realizując pełny operacyjny cykl ICT, w tym stałe doskonalenie i rozwój.

Dział pełni rolę platformy dla usług morskich dzielonych z państwami członkowskimi w celu uzupełnienia i zwiększenia krajowych zdolności w zakresie monitorowania bezpieczeństwa ruchu statków, kontroli państwa portu oraz gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morskich i reagowania na nie. Zakres działalności działu obejmuje również integrację i łączenie różnych rodzajów danychinformacji, sporządzanie możliwie najpełniejszego obrazu sytuacji na morzu oraz świadczenie usług dostosowanych do potrzeb użytkowników, co pozwala uniknąć powielania działań, nakładania się infrastruktur i niepotrzebnych wydatków.

Ponadto dział koordynuje opracowanie i wdrażanie strategii ICT w chmurze danych, której celem jest zapewnienie dostępności najlepszych rozwiązań i najnowszych aplikacji ICT odpowiadających potrzebom użytkowników. W połączeniu z zastosowaniem narzędzi do analizy dużych zbiorów danych i algorytmów sztucznej inteligencji, rozwiązania oparte na chmurze danych mają służyć zwiększeniu możliwości EMSA w zakresie świadczenia nowych usług o wartości dodanej w różnych kontekstach operacyjnych, takich jak: kontrola rybołówstwa, kontrola granic, bezpieczeństwoochrona, bezpieczeństwo ruchu morskiego, ochrona wybrzeża i ochrona środowiska. Dział ten wspiera również działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego EMSA oraz wymianę doświadczeń i wiedzy z państwami członkowskimi i przemysłemsektorem.

Dział 3.2 – Infrastruktura cyfrowa

Dział odpowiada za zarządzanie centrami danych (w ośrodkach EMSA oraz w zapasowych centrach danych)zapewniających podstawową ciągłość działania), hosting i operacje informatyczne dla wszystkich aplikacji morskich, wewnętrzne zarządzanie obsługą administracyjną, zarządzanie komputerami biurowymi i serwisem technicznym dla użytkowników wewnętrznych oraz sieć i bezpieczeństwo.

Dział wspiera rozwój, testowanie, wdrażanie i obsługę infrastruktury EMSA oraz obsługę administracyjną wykorzystując najnowocześniejsze procesy zarządzania usługami informatycznymi w oparciu o ITIL. Wspiera cele biznesowe, zapewniając dostępność, wydajność i niezawodność usług od początku do końca, poprzez wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie hostingu, monitorowania, ciągłości biznesowej i procesów usuwania skutków awarii.

Do zadań działu należy również administracja oprogramowaniem pośredniczącym i bazami danych oraz instalacja, konfiguracja, integracja i wdrażanie komponentów aplikacji w środowiskach przedprodukcyjnych i produkcyjnych infrastruktury teleinformatycznej EMSA (w tym instrumentu ciągłości działania (BCF)).

Dział ten odpowiada również za MSS, która świadczy całodobowe usługi operacyjno-techniczne zapewniające dostępność i stabilność systemów poprzez monitorowanie ciągłości przepływu danych przychodzących i wychodzących, przekazywanie informacji o jakości i zarządzanie zdarzeniami powiązanymi ze wszystkimi aplikacjami morskimi Agencji. W sytuacji wypadków na morzu MSS działa jako pojedynczy punkt kontaktowy, który uruchamia usługi operacyjne EMSA, a także składa raportuje do EMSA i Komisji sprawozdania zo wypadków wypadkach na morzu zgodnie z planem awaryjnym EMSA.

Ponadto dział ten jest odpowiedzialny za techniczne i biznesowe zatwierdzanie i weryfikację wnioskówsystemów, zarządzanie budową aplikacji, wdrażanie aplikacji oraz przygotowywanie systemów monitorowania aplikacji.

Dział 3.3 – Uproszczenie

Dział współpracuje z państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu realizacji inicjatyw UE w zakresie monitorowania ruchu statków w dziedzinach objętych dyrektywą 2002/59/WE (z późniejszymi zmianami), w szczególności poprzez współpracę z państwami członkowskimi w zakresie obsługi SafeSeaNet, Europejskiego banku danych pochodzących z systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (EU LRIT CDC) oraz międzynarodowej wymiany danych z systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT IDE). Ponadto w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) udziela pomocy Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w kwestiach związanych z LRIT.

Dział ten zajmuje się również wsparciem merytorycznego technicznego wdrażania dyrektywy w sprawie formalności sprawozdawczych oraz wzmocnieniem europejskiego systemu morskich pojedynczych punktów kontaktowych (EMSWe) zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/1239. Udziela również pomocy Komisji i państwom członkowskim, wspierając rozwój usług związanych z certyfikatami elektronicznymi i ułatwiających sprawozdawczość statków.

Dział ten zarządza ponadto głównymi umowami o współpracy z instytucjami UE, gromadząc i przekładając ich wymagania biznesowe na specyfikacje funkcjonalne. Istnieje szeroki zakres umów o współpracy z różnymi instytucjami, w tym z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA), siłami morskimi dowodzonymi przez Unię Europejską, Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (EBCGA) oraz Morskim Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N).

Departament 4: Obsługa administracyjna

Misją Departamentu 4 – Obsługa administracyjna jest zapewnienie wysokiej jakości i terminowego wsparcia dla podstawowej działalności operacyjnej EMSA oraz wspieranie kadry zarządzającej i pracowników w zakresie zasobów kadrowych, prawnych (w tym dostępu do dokumentów) i finansowych oraz innych usług administracyjnych, takich jak: realizacja umowy dotyczącej siedziby, obiektów i usług logistycznych, zarządzanie rejestrami, organizacja imprez i misji EMSA.

Pozostałe Ddepartamenty i Biuro wykonawcze otrzymują również pomoc w zakresie przygotowywania, uruchamiania i monitorowania wszystkich procedur udzielania zamówień, inicjowania transakcji finansowych, zarządzania umowami finansowymi i zarządzania aktywami.

Dział 4.1 – Zasoby ludzkie i wsparcie wewnętrzne

Dział ten zajmuje się przede wszystkim wdrażaniem regulaminu pracowniczego (SR) i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (CEOS), a także opracowywaniem, wdrażaniem i zapewnianiem wsparcia związanego z polityką kadrową w dziedzinie rekrutacji, administracji kadrowej, rozwoju kariery, wynagrodzeń, opieki społecznej, nauki i rozwoju oraz organizacji i zwrotów kosztów podróży służbowych.

Ponadto dział ten jest odpowiedzialny za wdrażanie i monitorowanie praw i obowiązków Agencji i jej pracowników wynikających z Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów w Unii Europejskiej (umowa w sprawie siedziby).

Dział zajmuje się również wdrażaniem w całej Agencji polityki i procedur w zakresie zarządzania dokumentacją, archiwizacją, obsługą poczty, drukarnią i kopiarnią, a także zwrotem kosztów imprez organizowanych przez EMSA.

Dział 4.2 – Wsparcie prawne, finansowe oraz infrastrukturalne

Dział ten doradza dyrektorowi zaradzającemu w kwestiach prawnych, budżetowych i finansowych oraz czuwa nad zgodnością transakcji prawnych i finansowych z rozporządzeniem finansowym EMSA. W tym obszarze zapewnia w szczególności doradztwo i weryfikację w zakresie procedur udzielania zamówień oraz zobowiązań prawnych, kwestii finansowych i budżetowych. Dział przeprowadza kontrolę finansową ex ante wszystkich transakcji finansowych; zajmuje się też ewidencją faktur Agencji i zarządzaniem archiwum umów oraz wszystkimi prawami dostępu do pakietu ABAC. Ponadto jego celem jest usprawnienie procedur administracyjnych poprzez organizowanie szkoleń w zakresie finansów i zamówień publicznych, opracowywanie i aktualizację odpowiednich przepisów, wytycznych, szablonów i procedur, a także jako jednostka organizacyjna rozwijanie narzędzi finansowych Agencji, w tym e-zamówień. Zajmuje się również kwestiami dostępu do dokumentów.

Dział ten zapewnia ramy służące wyznaczaniu polityki środowiskowej Agencji i koordynuje projekt mający na celu wprowadzenie EMAS.

Ponadto dział ten utrzymuje i obsługuje lokale budynek i infrastrukturę EMSA, zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną, zapewnia wsparcie przy organizacji imprez EMSA oraz świadczy liczne usługi pomocnicze.