Misiune

Agenția

Misiunea EMSA este de a servi interesele maritime ale UE pentru un sector maritim sigur, securizat, ecologic și competitiv și de a acționa ca punct de referință fiabil și respectat în sectorul maritim din Europa și din întreaga lume.

EMSA își valorifică competențele unice pentru a se poziționa ca jucător esențial în clusterul maritim din Europa și nu numai.

EMSA abordează aspecte și sarcini privind siguranța maritimă, securitatea, climatul, mediul și piața unică, mai întâi ca furnizor de servicii pentru statele membre și Comisie, dar și ca partener inovator și de încredere și ca centru de cunoaștere pentru clusterul maritim european și eventual dincolo de acesta, ca referință la nivel internațional.

Directorul executiv

Aflat în subordinea consiliului de administrație, directorul executiv este responsabil de funcționarea și dezvoltarea agenției în conformitate cu regulamentul de înființare al EMSA.

Biroul executiv

Biroul executiv acordă sprijin directorului în toate domeniile aflate în responsabilitatea sa. Acesta include susținerea bunei guvernări cu sprijinul conducerii, promovarea conformității, transparenței și culturii serviciului public. În domeniul planificării și monitorizării, unitatea răspunde de elaborarea principalelor documente de planificare și raportare instituțională [documentul unic de programare (DUP) și raportul anual de activitate consolidat (RAAC)], urmând ciclul bugetar complet, de la intrarea inițială până la monitorizarea execuției bugetare. Biroul executiv asigură secretariatul consiliului de administrație al EMSA și îndeplinește toate sarcinile legate de conformitate și audit ale EMSA [Serviciul de Audit Intern (IAS), Curtea de Conturi Europeană (CCE), cadrul de control intern (CCI) etc.], inclusiv gestionarea riscurilor. Alte două domenii aflate în responsabilitatea biroului executiv sunt dezvoltarea continuă a unui sistem de gestionare a calității și a biroului contabil (cu raportare directă către consiliul de administrație al agenției). De asemenea, comunicarea face parte din atribuțiile unității, atât în ceea ce privește produsele tradiționale, cât și cele digitale/sociale. Relațiile internaționale și interinstituționale pentru colaborarea cu instituțiile și autoritățile, în cadrul UE și nu numai, se află, de asemenea, în portofoliul biroului executiv. Aceasta implică planificarea și luarea de inițiative, coordonarea poziției EMSA, precum și organizarea de evenimente și vizite.

DEPARTAMENTUL 1: Sustenabilitate și asistență tehnică

Departamentul 1 răspunde de sarcini legate de sustenabilitate, cu accent pe contribuția la agenda ecologică europeană pentru transportul maritim prin consolidarea capacității UE de protejare a mediului marin, de gestionare a schimbărilor climatice și de răspuns la noile provocări legate de mediu. Este responsabil pentru o gamă largă de activități pentru a preveni poluarea de către nave și pentru a combate poluarea provocată de nave și de instalațiile offshore de petrol și gaze.

De asemenea, sprijină Comisia Europeană și statele membre în punerea în aplicare corespunzătoare a legislației UE prin programul său de vizite și inspecții și pentru problemele legate de factorul uman și standardele navigatorilor.

Găzduiește Academia EMSA și asigură o gamă largă de activități de consolidare a capacităților în sprijinul părților interesate, inclusiv tehnologie de ultimă generație. De asemenea, gestionează proiecte de asistență pentru statele care solicită aderarea la Uniune, pentru țările vizate de politica de vecinătate care împart Marea Mediterană, Marea Neagră și Marea Caspică, precum și statele din afara UE membre ale Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului.

Unitatea 1.1 - Sustenabilitate

Unitatea 1.1 este responsabilă pentru sarcinile legate de sustenabilitate și oferă statelor membre și Comisiei asistență tehnică în chestiuni legate de impactul transportului maritim asupra mediului, precum și asistență pentru pregătire și răspuns la poluarea generată de nave și de instalațiile offshore de petrol și gaze.

În special, unitatea sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației UE și internaționale relevante privind clima și mediul și elaborează recomandări practice și instrumente pentru punerea sa în aplicare, asigurând participarea sectorului maritim european în ansamblu la acest proces.

Unitatea dezvoltă și întreține un set de instrumente de răspuns eficace care completează capacitatea statelor membre de a combate poluarea generată de nave și instalațiile offshore de petrol și gaze, acordând atenție sprijinirii statelor membre și în ceea ce privește incidentele care implică SPN și alte amenințări emergente pentru mediul marin.

Pentru a atinge aceste obiective, unitatea păstrează o relație de lucru strânsă cu statele membre și Comisia în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) și în baza acordurilor regionale pentru protecția mediului marin, atunci când este relevant.

Unitatea 1.2 - Vizite și inspecții, factorul uman

Unitatea este responsabilă de vizitele în statele membre, cu accent pe punerea în aplicare operațională a regulamentelor și directivelor UE în domeniul maritim. Această sarcină este realizată în strânsă cooperare cu unitățile operaționale ale EMSA care au responsabilități specifice pentru instrumentele legislative relevante. De asemenea, efectuează inspecții ale societăților de clasificare care supraveghează și certifică navele de comerț internațional și care acționează ca organizații recunoscute în numele statelor membre. Aceste inspecții se desfășoară în întreaga lume, iar rezultatele lor contribuie la evaluările periodice ale Comisiei Europene cu privire la aceste organizații, conform dreptului UE.

În domeniul standardelor pentru navigatori, unitatea răspunde și de inspecțiile efectuate în țările terțe care pregătesc și certifică navigatorii, care devin astfel eligibili să lucreze pe nave aflate sub pavilionul unui stat membru al UE. De asemenea, unitatea se implică în examinarea și analiza statistică a datelor găzduite de sistemul informatic privind pregătirea navigatorilor, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (STCW-IS) al EMSA, care stochează informațiile despre certificate și atestări. Mai mult, unitatea oferă asistență Comisiei și statelor membre cu privire la aspecte ce țin de OMI, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și aspecte legate de factorul uman, folosind experiența acumulată în legătură cu Convenția STCW pentru a sprijini punerea în aplicare a Convenției privind munca din domeniul maritim (MLC) și a altor instrumente pertinente ale OIM și sprijinind inițiative care promovează „responsabilitatea socială” în transportul maritim și care motivează tinerii să se îndrepte către profesii din domeniul maritim.

În derularea activității sale de vizite și inspecții, unitatea implementează un sistem de management al calității certificat corespunzător în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Unitatea 1.3 - Consolidarea capacităților

Unitatea 1.3 este responsabilă de activitățile de sprijinire a dezvoltării profesionale și instruirii personalului autorităților competente care îndeplinesc responsabilitățile statului de pavilion, de coastă și de port.

Unitatea găzduiește Academia EMSA și oferă asistență tehnică statelor membre, precum și țărilor implicate în procesul de extindere și țărilor vecine. De asemenea, răspunde de obținerea de cunoștințe din datele și informațiile colectate în agenție prin utilizarea analizei de date.

Unitatea este responsabilă de proiectarea, dezvoltarea, actualizarea și furnizarea de programe de formare structurate și modulate în beneficiul funcționarilor din statele membre, din alte agenții ale UE, din țările care se încadrează în politica europeană de vecinătate (PEV) și din țările eligibile pentru instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). Acestea includ, dar nu se limitează la gestionarea instrumentelor, elaborarea și actualizarea continuă a programelor și conținuturilor relevante, dezvoltarea și susținerea de cursuri online și de e-learning, derularea de inspecții simulate ale navelor folosind realitatea virtuală, precum și evaluarea și certificarea persoanelor pe baza metodologiilor agreate. Unitatea oferă, de asemenea, asistență tehnică în faza premergătoare, în timpul și în faza ulterioară a auditurilor IMSAS.

Ea gestionează proiectele având ca beneficiari țările PEV de la Marea Mediterană, Marea Neagră și Marea Caspică, în domeniile care intră sub mandatul agenției.

În fine, unitatea este responsabilă de analiza orizontală și de rapoarte privind punerea în aplicare generală a legislației în domeniul maritim, de realizarea de statistici periodice și ad-hoc, folosind datele disponibile din instrumentele și aplicațiile interne pentru a sprijini Comisia și statele membre, de realizarea de prezentări anuale în cooperare cu unitățile operaționale relevante, de întocmirea Centralizatorului dinamic al autorităților naționale, de coordonarea participării EMSA și monitorizarea proiectelor de cercetare relevante, în cooperare cu unitățile operaționale, cu Comisia Europeană și cu alte agenții.

Departamentul 2: Siguranță, securitate și monitorizare

Misiunea departamentului 2 este de a oferi asistență tehnică și sprijin Comisiei Europene și statelor membre cu privire la aspecte legate de siguranța și securitatea navelor (Unitatea 2.1) și de a furniza servicii de monitorizare a traficului maritim (Unitatea 2.2) pentru o gamă largă de utilizatori ai EMSA.

La nivel orizontal, departamentul 2 răspunde și de gestionarea fazei de tranziție a proiectului UE „Mediul comun pentru schimbul de informații” (CISE) prin reunirea părților interesate din CISE în scopul de a dezvolta și extinde rețeaua CISE pentru a deveni operațională până la sfârșitul anului 2021. De asemenea, este responsabil cu implementarea colaborării cu Agenția Spațială Europeană (ESA). Departamentul urmărește foarte îndeaproape procedurile din cadrul comitetelor și subcomitetelor OMI și, după necesități, oferă și coordonează sprijinul tehnic necesar cu privire la aspecte legate de siguranța navei, securitate și comunicațiile prin satelit.

2.1 Siguranță și securitate

Unitatea 2.1 este responsabilă de furnizarea de asistență tehnică în probleme legate de siguranța navei, echipamentele maritime, navele autonome, securitatea maritimă, investigarea accidentelor, locurile de refugiu, instituirea sistemelor de control de către statul de pavilion și statul de port. De asemenea, găzduiește Unitatea de Management a EQUASIS.

Unitatea 2.1 este responsabilă de asistența tehnică acordată Comisiei și statelor membre pe diverse teme legate de siguranță, inclusiv stabilitatea de avarie a navelor de pasageri, incendiile survenite pe navele de pasageri de tip ro-ro, navele autonome, încărcarea/descărcarea vrachierelor, siguranța și managementul siguranței navelor containere și a navelor de pescuit.

În ceea ce privește echipamentul marin, unitatea 2.1 răspunde de gestionarea operațională a bazei de date cu echipamente certificate UE și de actualizarea anuală a standardelor relevante de certificare marină din legislația UE. Unitatea sprijină activitatea grupului de organisme notificate pentru armonizarea punerii în aplicare a standardelor prin asigurarea secretariatului tehnic, facilitează activitatea autorității de supraveghere a pieței și sprijină Comisia în gestionarea acordului de recunoaștere reciprocă (ARM) cu Statele Unite.

În ceea ce privește securitatea maritimă, unitatea este responsabilă de acordarea de asistență tehnică Comisiei la monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a cerințelor de securitate maritimă în temeiul Regulamentului (CE) 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare. De asemenea, oferă sprijin Comisiei și statelor membre cu privire la aspecte legate de securitatea cibernetică și securitatea maritimă în general.

În ceea ce privește investigarea accidentelor, unitatea răspunde de asistența tehnică pentru punerea în aplicare a Directivei 2009/18/CE de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim. Aceasta asigură secretariatul pentru cadrul de cooperare permanentă al organismelor de investigare a accidentelor. De asemenea, răspunde de gestionarea operațiunilor EMCIP, platforma europeană de informare cu privire la accidentele marine, un instrument de stocare și analiză a datelor privind accidentele și a rapoartelor de investigație furnizate de statele membre. Pe baza datelor privind accidentele, aceasta oferă analize și statistici în materie de siguranță legate de victimele accidentelor maritime.

Unitatea 2.1 este responsabilă de asistența tehnică în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2009/16/CE, astfel cum a fost modificată (privind controlul statului portului). Aceasta include participarea în cadrul organismelor Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului. De asemenea, răspunde de asistența tehnică privind punerea în aplicare a Directivei (UE) 2017/2110 privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză, precum și de instituirea sistemelor de control de către statul de pavilion.

În plus, găzduiește Unitatea de management a Equasis, asigurându-i funcționarea zilnică, și oferă asistență tehnică în probleme legate de locurile de refugiu.

Unitatea 2.2 - Monitorizare

Misiunea unității 2.2 este de a furniza servicii de  monitorizare maritimă pentru a îmbunătăți imaginea informațiilor maritime ale agenției prin implementarea de soluții care pun în centrul atenției nevoile operaționale ale utilizatorilor. Acest lucru se realizează prin gestionarea surselor și a operațiunilor zilnice ale fluxului de informații obtinute de la sateliții de observare a Pământului, prin furnizarea de informații din sistemul de identificare automată detectate de sateliți (SAT-AIS) și prin transmiterea informațiilor pe baza sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS). Aceasta implică atât înființarea de servicii de supraveghere de rutină pe baza cererilor formulate de autoritățile maritime și de alte agenții de pază de coastă, cât și sprijinul oferit prin planul de urgență al EMSA ca răspuns la situații de urgență maritimă.

Unitatea 2.2 este responsabilă de dotarea generală și furnizarea zilnică a portofoliului extins de date de observare a pământului prin satelit, de produse cu valoare adăugată și servicii de alertă, derivate din radarul prin satelit și din sateliți optici, în sprijinul cerințelor operaționale ale mai multor comunități de utilizatori maritimi.

Acestea sunt principalele componente a trei servicii distincte: i) CleanSeaNet, serviciul european de detectare și monitorizare a deversărilor de hidrocarburi; ii) serviciile de monitorizare maritimă Copernicus, delegată de Comisie agenției și iii) servicii bazate pe imagini prin satelit furnizate Frontex pentru supravegherea controlului frontierelor maritime.

În ceea ce privește RPAS și serviciile de comunicații prin satelit, unitatea 2.2 răspunde de configurarea operațiunilor RPAS și de dotarea generală și furnizarea zilnică a informațiilor bazate pe RPAS și pe comunicațiile prin satelit, cum ar fi mesaje AIS, transmisii video în direct, detecții radar, semnale de alertă și măsurători ale emisiilor, pentru a sprijini cerințele operaționale ale mai multor comunități de utilizatori maritimi, inclusiv ale altor agenții ale UE în cadrul cooperării cu paza de coastă. Aceste informații completează imaginea generală a informațiilor maritime, inclusiv serviciul de detectare și monitorizare a deversărilor de hidrocarburi (CleanSeaNet), supravegherea emisiilor-sursă ale navelor (detectare SOx), precum și detectarea navelor prin satelit pentru monitorizare maritimă. În plus, prin instalarea RPAS la bordul navelor EMSA și ale altor agenții ale UE/autorități ale statelor membre, acest serviciu sprijină și mai mult capacitatea de reacție la poluare și alte activități de pază de coastă pe mare.

Departamentul 3: Servicii digitale și simplificare

EMSA trebuie să accelereze eforturile de integrare a unei noi abordări digitale, în vederea facilitării eficienței, fiabilității și predictibilității operațiunilor maritime. Abordarea acestei provocări necesită îmbunătățirea utilizării tehnologiilor digitale pentru a oferi oportunități care creează valoare, facilitând în continuare schimburile de date maritime și partajarea datelor între toate părțile. Departamentul 3 este responsabil pentru: ciclul de viață al livrării aplicațiilor; coordonarea cu unitățile operaționale; specificațiile tehnice și consultațiile tehnice; coordonarea companiilor contractate; și operațiuni de service. De asemenea, departamentul răspunde de serviciile pentru infrastructura ICT, oferind sprijin de înaltă calitate și în timp util pentru activitatea operațională de bază a EMSA.

Unitatea 3.1 Servicii maritime digitale

Unitatea asigură dezvoltarea, funcționarea și îmbunătățirea continuă a tuturor serviciilor digitale maritime ale agenției. Sprijinind realizarea obiectivelor operaționale ale EMSA, unitatea lucrează în strânsă cooperare cu toate unitățile operaționale, transformându-le nevoile în sisteme și servicii tehnice, realizând un ciclu ICT operațional complet, inclusiv îmbunătățiri și dezvoltări continue.

Unitatea acționează ca o platformă de servicii maritime partajate cu statele membre pentru a suplimenta și a spori capacitatea națională de monitorizare a traficului navelor, controlul statului portului și capacitatea de pregătire și reacție la poluarea maritimă. Activitățile unității includ, de asemenea, integrarea și combinarea diferitelor tipuri de date, construirea unei imagini a sectorului maritim și realizarea de servicii personalizate adaptate cerințelor utilizatorilor, evitând astfel duplicarea eforturilor, suprapunerea infrastructurilor și cheltuielile inutile.

Mai mult, Unitatea coordonează dezvoltarea și implementarea unei strategii ICT bazate pe „cloud”, cu scopul de a se asigura că sunt disponibile cele mai bune soluții și cele mai recente aplicații ICT pentru a sprijini nevoile utilizatorilor. Combinate cu utilizarea instrumentelor analitice „Big Data” și a algoritmilor de inteligență artificială, soluțiile bazate pe „cloud” vizează creșterea capacității EMSA de a oferi noi servicii cu valoare adăugată pentru diferite contexte operaționale, cum ar fi: controlul pescuitului, controlul la frontieră, securitatea, siguranța traficului maritim, protecția zonelor de coastă și protecția mediului. De asemenea, unitatea contribuie la activitățile în materie de securitate cibernetică, pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate ICT în cadrul EMSA și pentru schimbul de experiență și de cunoștințe cu statele membre și cu industria de profil.

Unitatea 3.2 - Infrastructură digitală

Unitatea răspunde de gestionarea centrelor de date (în centrele primare și în cele de asigurare a continuității activității), de găzduire și operațiuni IT pentru toate aplicațiile maritime, de gestionarea internă a serviciilor de infrastructura, de administrarea posturilor de lucru și de serviciul de asistență pentru utilizatorii interni de serviciile de rețea și de securitate.

Unitatea sprijină dezvoltarea, testarea, implementarea și operarea infrastructurii EMSA și a serviciilor contractate utilizând procese de gestionare a serviciilor IT de ultimă generație bazate pe procedurile ITIL. Aceasta susține obiectivele operaționale, asigurând disponibilitatea, performanța și fiabilitatea serviciilor de la un capăt la altul prin implementarea proceselor de operare, monitorizare, continuitate a activității și recuperare în caz de dezastru, bazate pe  practicile recomandate ITIL.

De asemenea, unitatea este însărcinată cu administrarea și instalarea tuturor componentelor tehnice de middleware și a bazelor de date, cu configurarea, integrarea și implementarea componentelor aplicațiilor în mediile de pre-producție și producție ale infrastructurii ICT a EMSA [inclusiv infrastructura de asigurare a continuității activității (BCF)].

De asemenea, unitatea răspunde de serviciile de suport maritim (MSS), care asigură un serviciu operațional și tehnic 24 de ore din 24, 7 zile din 7, asigurând disponibilitatea și stabilitatea sistemelor, prin monitorizarea continuității fluxurilor de date de intrare și ieșire, raportarea calității și gestionarea incidentelor legate de toate aplicațiile maritime ale agenției. În caz de urgență maritimă, MSS acționează ca punct unic de contact pentru mobilizarea serviciilor operaționale ale EMSA și raportează EMSA și Comisiei cu privire la accidentele maritime în conformitate cu planul de urgență al EMSA.

Mai mult, unitatea răspunde de validarea și verificarea tehnică și operațională a aplicațiilor, de gestionarea versiunilor aplicațiilor, de implementarea aplicației și de pregătirea sistemelor de monitorizare a aplicațiilor.

Unitatea 3.3 - Simplificare

Unitatea cooperează cu statele membre și cu instituțiile UE pentru a pune în aplicare inițiativele UE de monitorizare a traficului maritim în domeniile vizate de Directiva 2002/59/CE (cu modificările ulterioare), în special prin cooperarea cu statele membre pentru operarea SafeSeaNet, a Centrului cooperativ de date al Uniunii Europene pentru identificarea și urmărirea la distanță a navelor (EU LRIT CDC) și schimbul internațional de date LRIT (LRIT IDE). În plus, se acordă asistență Comisiei Europene și statelor membre pentru problemele legate de LRIT în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI).

De asemenea, unitatea acordă sprijin la punerea în aplicarea tehnică a Directivei privind formalitățile de raportare și îmbunătățirea mediului aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (EMSWe), conform Regulamentului UE 2019/1239. De asemenea, se acordă asistență Comisiei și statelor membre pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor conexe de certificate electronice și pentru a facilita raportarea navelor.

Mai mult, unitatea gestionează principalele acorduri de cooperare cu instituțiile UE prin colectarea și traducerea cerințelor lor operaționale în specificații funcționale. Există o gamă largă de acorduri de cooperare cu diferite instituții, inclusiv Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA), Forța Navală a Uniunii Europene (EU NAVFOR), Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC-N).

Departamentul 4: Servicii administrative

Misiunea departamentului 4 - Servicii administrative este de a oferi sprijin de înaltă calitate și în timp util pentru activitatea operațională principală a EMSA și de a asista conducerea și personalul în domeniul resurselor umane, juridic (inclusiv accesul la documente) și al afacerilor financiare, precum și al altor servicii corporative, cum ar fi: punerea în aplicare a acordului de sediu, dotări și logistică, gestionarea înregistrărilor, organizarea de evenimente și misiuni ale EMSA.

De asemenea, se oferă asistență departamentelor și biroului executiv în ceea ce privește pregătirea, lansarea și urmărirea tuturor procedurilor de achiziții, inițierea financiară a tranzacțiilor, gestiunea contractelor financiare și gestionarea activelor.

Unitatea 4.1 - Resurse umane și asistență internă

Unitatea este responsabilă în primul rând de punerea în aplicare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți (CEOS), precum și de dezvoltarea, punerea în practică și furnizarea de asistență în legătură cu politica de personal în domenii precum recrutarea, administrarea personalului, evoluția în carieră, remunerarea, bunăstarea personalului, învățarea și dezvoltarea, organizarea de misiuni și rambursările.

În plus, unitatea răspunde de exercitarea și monitorizarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în Protocolul privind privilegiile și imunitățile (acordul de sediu) pentru agenție și personalul acesteia.

De asemenea, este responsabilă cu implementarea în cadrul agenției a politicii și procedurilor de gestionare a înregistrărilor, cu arhivarea, gestionarea corespondenței, cu tipărirea și copierea, precum și cu rambursările aferente evenimentelor EMSA.

Unitatea 4.2 - Servicii juridice, finanțe și dotări

Unitatea oferă consiliere directorului executiv în probleme juridice, bugetare și financiare și asigură conformitatea tranzacțiilor juridice și financiare cu Regulamentul financiar al EMSA. În acest domeniu, oferă în special consultanță și efectuează verificări cu privire la procedurile de achiziții publice și angajamentele juridice, la aspectele financiare și bugetare. Unitatea efectuează verificarea financiară ex-ante a tuturor tranzacțiilor financiare, asigură înregistrarea facturilor agenției, administrarea arhivei de contracte și gestionarea tuturor drepturilor de acces la sistemul financiar ABAC. În fine, vizează eficientizarea procedurilor administrative, prin oferirea de formare în domeniul finanțării și achizițiilor publice, elaborarea și actualizarea normelor, orientărilor, șabloanelor și procedurilor relevante și ca unitate operațională care îmbunătățește instrumentele financiare și de achiziții ale agenției, inclusiv achizițiile electronice. De asemenea, gestionează aspectele legate de accesul la documente.

Unitatea asigură cadrul pentru stabilirea politicii de mediu a agenției și coordonează proiectul care vizează înregistrările în EMAS.

În fine, unitatea întreține și operează spațiile și infrastructura EMSA, se ocupă de probleme de siguranță și securitate a spațiilor de lucru, oferă asistență pentru evenimente EMSA și asigură numeroase alte servicii de asistență.